index Français-Bambara

A - a

A Air Afrique
à lá
· mà
· mɔ̀
· ná
· rá
· yé
à 100 % pélepele
à bord gɔ́dɔgɔdɔgɔdɔ
à cause nɔ̀fɛ̀
à cause de bólo
· kámà
· kánmà
· kósɔ̀n
· kɔ́sɔ̀n
à contre-coeur bólolatigɛtɔ
à croissance rapide mɔ̀duman
à cul tout nu jùlankolon
· jùrɔnkolon
à dire fɔ́ta
à faire kɛ́ta
a fortiori kɛ́rɛbɛtɛ
à graine kìsɛma
à jamais ábada
· hábada
à jeun súntɔ
à l'âge de yé
à l'âge de pondre kílidalama
à l'écart dànna
à l'endroit de jùla
à l'envers kɔ́
à l'étourdie ŋánamaŋanama
· ŋɛ́nɛmɛŋɛnɛmɛ
à l'extérieur kɔ́kàn
à la bouche nauséabonde dátoli
à la mode sángama
à la place de nɔ̀kàn
· nɔ̀na
à la poitrine abondante kɔ́gɔfa
à la poursuite nɔ̀fɛ̀
à la recherche de kɔ́
à la tête de kùnna
à la tête rasée kùngana
· kùngwana
à la va-vite gàlabagalaba
· gàrabagaraba
à large encolure kánba
à longues tirades ŋáraa
à l’intérieur kɔ́nɔ
à moitié mûr gána
· gánamasan
· gwána
· gwánamasan
à ouverture dáma
à pareil moment ɲwàntuma
· ɲɔ̀gɔntuma
· ɲɔ̀ɔntuma
à part dànma
· dànna
à parts égales kɔ́fasa
à peine dɔ́rɔn
à pied háwusatrɛn
· háwusatɛrɛn
à plus forte raison jànko
à qui il revient de parler kúmatigi
à succès sángatigi
à tort et à travers ŋánamatan
à toute allure félewu
à travers cɛ́
à vendre fèereta
· fyèreta
à vive allure fálakifalaki
abaisser lábiri
· màbiri
· màjìgin
· sùli
· sùuli
abajoue dáfurugu
· dáfuruku
abandon bìla
· blà
· fòlofolo
abandonné súre
abandonné à lui-même bìlansenfɛ
· blànsenfɛ
abandonner bàn
· bìl'
· bìla
· blà
· fòlofolo
abandonner chemin nɔ̀bìla
abasourdir dàbaliban
· máma
abattement nídegun
abattoir báganfagayɔrɔ
abattre fàa
· fàga
· npàgi
· npàgon
· pàgi
· pàgon
· pìripaago
· yáalon
· yálo
· yálon
· ɲálon
abattre d'un coup fàro
· pàgo
· pàro
abcès fúnu
· fúnubana
· fúnun
· sùmunin
· súmuni
abcès au pied sènfunu
abcès dentaire sùmu
· sùmun
abcès profond fàrakɔrɔdon
abdomen jùbara
abeille dí
· díden
· díkisɛ
Abidjan Ábijàn
abondance bònya
abondant bòn
· c'
· cá
· cáman
· cán
abonder bɔ̀rɔbɔ̀rɔ
· nkàsaki
abonné bákurumasanna
aborder bɛ́lɛn
abords dá
· dáfɛla
· kɛ̀rɛnkɛrɛn
abords du mortier kòlonsen
abords du puits kɔ̀lɔnda
aboyer kló
· kúle
· kúlo
· wówo
abréger sùrunya
abreuver lámìn
abri de la forge fántogo
abroger fàa
· fàga
abrus à prière ntènkìsɛdáfín
abrutir fásan
· nálon
abrutissement fásannenya
abscence de protection lákanabaliya
absence ntánya
absence d'enfants dénntanya
absence de nom twántanya
· tɔ́gɔntanya
absence de nourriture dúntantanya
absence de récompense bàrajintanya
absence d’enfants wólodenntanya
absolument kɛ́rɛbɛtɛ
absorber mìn
abstinence alimentaire dúmunikɛbaliya
abstraction jàtebaliya
· jàtibaliya
absurde sábuntan
absurdité kùnntanya
abuser sɔ̀njuguya
acacia des oueds nsáajɛba
acacia seyal nsáajɛ
Acacia sieberiana bàgijɛ
acacia spirale bàgifin
acacia tannin bàanan
· bàganan
· bàganan
· bùwanɛ
· bwànan
· bwànɛ
acacia trois griffes ŋɔ́nifin
acacia verek dòngari
· dònkari
· dɔ̀ngari
· dɔ̀nkari
· dɔ̀nkɔri
accablé de soucis kɔ́nɔganbaatɔ
· kɔ́nɔganbagatɔ
· kɔ́nɔgwanbaatɔ
· kɔ́nɔgwanbagatɔ
accélérer gòniya
· láteliya
· látɛliya
· sóroba
· sóronba
· téliya
· tɛ́liya
accepter dìɲɛ
· dɔ̀
· jɔ̀
· jɛ̀n
· lámìna
· lámìnɛ
· mìna
· mìnɛ
· rɔ́mìna
· rɔ́mìnɛ
· sɔ̀n
acception wóloma
acception de personne láwoloma
accès de paludisme súma
· súmaya
accès pernicieux jàŋoyi
· jàŋɔyi
accès pernicieux de paludisme dàbiɲama
· sògoɲama
· sònsanɲama
accessoire mànfɛn
· ɲɔ́gɔlan
· ɲɔ́gɔlɔn
accident bìli
· bìnni
· kàsaara
· màasiba
· màsiba
· màsibo
accident de circulation sírakankasaara
accident involontaire fònna
accidenter kàsaara
accommodant nɔ̀gɔman
accompagnateur bìlabaa
· bìlasirabága
· bìlasirala
· blàbaa
· blàsirabága
· blàsirala
accompagnement balafon ngùsunbala
· nkùsunbala
accompagner dànda
· dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
· dɛ̀ndɛn
· dɛ̀ɛndɛɛn
· màntɔ̀n
accompagner comme une mariée kɔ́ɲɔsɛɛnsɛɛn
accompli kúntùrú
· kúru
· kúturu
· kúuru
accomplir ládinɛ
· ládnɛ
· látiimɛ
· látimɛ
· tíimɛ
· tímɛ
accomplir scrupuleusement màtarafa
accomplir une loi lábàto
accord bɛ̀n
· bɛ̀nkan
· bɛ̀nkola
· fɔ́-kà-bɛ̀n
· jɛ̀-ka-bɛn
· láhidu
· láyidu
· sárati
· sɔ̀n
accord verbal jɛ̀makan
accorder d'
· dí
accouchement bánge
· bángen
· bángin
· mùsokɛlɛ
accouchement difficile bángegɛlɛya
accouchement heureux ɲɛ́suma
accoucher bánge
· bángen
· bángin
· jìgin
· wólo
· ɲɛ́súma
· ɲɛ́yɛ̀lɛ
· ɲɛ́yɛ̀lɛn
accoucheuse tìnminɛmuso
accouplement jɛ̀
accoupler jɛ̀
· jɛ̀n
accrochage bálan
accroître jíidi
· yígiyigi
· yíidi
· yíriwa
accueillir bàku
· bágu
· bìsimila
· dnánjigin
· dúnanjigin
· kùnbɛ̀n
· lámìna
· lámìnɛ
· rɔ́mìna
· rɔ́mìnɛ
accueillir avec joie ɲɛ́kɔrɔdiya
acculer dámìna
· dámìnɛ
· gwɛ̀rɛntɛ
· gɛ̀rɛntɛ
accusateur jàlakibaa
· jàlakibaga
accusation bìn
accusé jàlakibaatɔ
accuser sèndòn
acerbe dámango
acharné wàtità
achat sànni
achat et vente jàgomafila
acheter fèere
· fyère
· sàn
acheter le tout bàkurubasàn
· bàkurumasan
acheter pour revendre tìgɛ
· tìkɛ
acheteur sànbaa
· sànbaga
· sànnikɛla
achèvement bán
· tíla
· tlá
achever bán
· dáfa
· dágu
· dágun
· dákala
· láse
achever une oeuvre kùnnatɛ̀mɛ
Achkhabad Ashikabadi
achromie kàbajɛ
acide kùmuman
· ntó
· ntón
acidité kùmuya
acné nkànfyɛ̀lɛ́
acolyte cɛ̀den
acquérir sɔ̀rɔ
acquérir droit de cité dùgulenya
acquiescer kánnamìnɛ
acquittement jùrusara
acte kɛ́wale
· wále
· wáleya
acte de décès sàyasɛbɛn
acte de divorce fúrusasɛbɛn
acte de mariage fúrusirisɛbɛn
· fúrusɛbɛn
acte de naissance wólosɛbɛn
acte sexuel sùmu
· sɔ̀mi
actif kìsɛ
· kìsɛman
action kɛ́
· kɛ́li
action de dire fɔ́
· fɔ́li
action de fonder sìgili
action de forger fàga
action de jouer un instrument à percussion fɔ́li
action de laver kòli
action de manger dúmuni
action de pleurer ɲɛ́jibɔ
action de porter tà
action de prendre tà
· tàli
action de remplir fá
action de ruminer myɛ̀ɲimi
action de s'asseoir sìgili
action de sacrifier fàali
· fàgali
action de se coucher dáli
action de traverser síratigɛ
action hors norme gàlomako
action illicite sìtanɛmako
action intentionnelle láwulinkama
action ostentatoire yɛ̀rɛjirako
· yɛ̀rɛyirako
activer dádòn
· gódo
· lámàa
· lámàga
· láɲaga
activer le feu ɲága
· ɲáka
actualité bìlako
actuel bìlama
adapter tɛ́rɛmɛ
· tɛ́rɛndɛ
· tɛ́rɛntɛ
Addis-abeba Adisabeba
addition kàfoli
additionner kàsabi
adénite kɛ̀lɛnkɛ̀lɛn
· nkɛ̀lɛnkɛ̀lɛn
· nkɛ̀lɛnnkɛlɛn
adénite cervicale kánnakurunin
· kánnɔkuru
adénopathie kɛ̀lɛnkɛ̀lɛn
· nkɛ̀lɛnkɛ̀lɛn
· nkɛ̀lɛnnkɛlɛn
adepte bàtobaa
· bàtobaga
· dùnge
adhésif mánama
adipeux dóradoradora
adjectif qualificatif mànkutu
adjoint dálasigi
· dánkan
· gúnkan
· kánkɔrɔsigi
· kɔ́rɔsigi
administrateur kùnnasigibaa
administration bìro
· fàa
· fàan
· fàgan
· fànga
· fwàn
· kúbe
admirablement búsubɛsɛ
admiration kábakoya
· yée
· yɛ́ɛ
adolescence súngurunya
adolescent kámalennin
adolescent incirconcis bìlakoroba
· blàkoroba
adolescente dénnin
adoration bàto
· bàtu
adoration de Dieu álabato
adorer bàro
· bàto
· bàtu
adosser sɛ̀mɛ
adoucir nùgumɛ
adresse adɛrɛsi
adresser la parole kánnabìla
· kánnabɔ́
adroit bólolandi
· tɛ́gɛlandi
adroit de ses mains ɲɛ́nakegun
· ɲɛ́nakekun
adulte báliku
· sífin
adulte alphabétisé bálikukalanden
adulte qui suit les cours d'alphabétisation bálikukalanden
adultère jɛ̀nɛya
adverbe sɛ́mɛntiyalan
adversaire kɛ̀lɛkɛla
· kɛ̀lɛkɛɲɔgɔn
· kɛ̀lɛɲɔgɔn
· lákari
· lánkari
aérodrome pánkurunjiginkɛnɛ
· pánkurunjiginyɔrɔ
affaiblir bárikantanya
· cɔ́ɔlɔ
· fásan
· fɛ́gɛya
· láafu
· láfu
· ncɔ́ɔlɔ
affaire kó
· kótigiko
· kóɲa
· kóɲɛ
· kùnko
affaire compliquée bílisaɲagami
· bírisaɲagami
affaire d'aujourd'hui bìlako
affaire de femme mùsoko
affaire difficile báara
affaire entre hommes cɛ̀ko
affaire excessive dàmatɛmɛ
· dànmatɛmɛ
affaire grave kójuguya
affaire importante kógɛlɛn
affaire insignifiante báatarako
affaire intéressant kùnkanko
affaire louche dìbidíbi
affaire personel nìko
affaire personnelle yɛ̀rɛko
affaire publique kɛ́nɛkanda
affaires háju
· màgo
· màko
affaler npàgi
· npàgon
· pàgi
· pàgon
affamé dámajatɔ
· kɔ́ngɔbaatɔ
· kɔ́ngɔtɔ
· súntɔ
affamer kɔ́ngɔ
· lákɔngɔ
affectation mɛ̀sɛkɛ
affection màdiya
· màja
· màndiya
· màndiya
affection d'accouchement wólobana
affection entre siblings utérins sínjiya
afficher une mine triste ɲɛ́ŋunu
· ɲɛ́ɲugu
affilié à la société initiatique kɔ̀mɔna
affilié au société initiatique kɔ̀mɔden
affiloir dádiyalan
affinité búranya
affixe dérivationnel nɔ́rɔńná
affliction dùsulafiliba
affliger sɔ̀nja
affluence cáya
affluent bábolo
· bólofara
affolement hàrabaharaba
affouiller wùgu
affront bàgamako
affrontement káta
affût en haut d'un arbre gàla
affûtoir dádiyalan
· dágwɛnnan
· dágɛnnan
Afghanistan Afiganisitan
· Áfugan
afin de sànko
afin que tɛ́sɛ
Afrique Afrika
· Àfrik
· Áfiriki
· Áfriki
· Fàrafinna
Afrique noire fàrafinna
âge sì
âgé kɔ̀rɔ
âge adulte màaya
· mɔ̀gɔya
âge avancé sìjan
agent blanchissant múgujɛ
aggraver júguya
· lájaba
· lájɛbɛ
agile kólokɛnɛ
agilité kólokɛnɛya
· sèndiya
· sènja
· téliya
· tɛ́liya
agir avec peu de sérieux fòlokofalaka
agir discrètement kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir lentement kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir nonchalamment sìilisáala
agir patiemment kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir précipitamment bàlakabalaka
agir soudainement kári
agissement kɛ́wale
agitateur dùgucila
agitation dòn-kà-bɔ́
· múnumunu
· mɛ̀sɛkɛmɛsɛkɛ
· ntántantan
· ntóntonton
· ɲáɲa
agiter fìiniifaana
· fìnifana
· fírifiri
· frífri
· fɛ́rɛfɛrɛ
· pípi
· píripiri
· pɛ́rɛpɛrɛ
· pɛ́tɛpɛtɛ
· yígiyigi
· yúguba
agiter les oreilles góbogobogobo
· gɔ́bɔgɔbɔgɔbɔ
agneau sàgaden
agonie nímakaran
· síkara
agonisant bánbaatɔ
· bánbagatɔ
· nímakarantɔ
· sàbaatɔ
agoniser nímakaran
agréable d'
· dí
· dúman
· hínɛma
· mɛ́lɛmɛlɛ
· nɛ́ɛmama
agréable à qn d'
· dí
agressif fárin
agression bìn
· bìnkanni
· bìnńkànni
agriculteur cíbɔla
· cíkɛla
agriculture sɛ̀nɛkɛko
agrume en général lèmuru
· lènburu
aguerrir lákìsɛya
ah hɛ̀n
ah ça! híye
ah oui! ɔ̀hɔ
· ɔ̀hɔɔ
ah!
· áa
· ɛ́
aide dɛ̀mɛ
· dɛ̀mɛbaa
· dɛ̀mɛbaga
· dɛ̀mɛɲini
· dɛ̀mɛɲɔgɔn
· jìgisɛmɛ
· nàfalan
aide à l'accouchement tìnminɛ
aide en vivres bólomagɛn
aider bólodɛ̀mɛ
· bólomàdɛ̀mɛ
· dègedege
· dɛ̀mɛ
· lábɔ
· látɛ̀mɛ
· látɛ̀mɛn
· màdɛ̀mɛ
· nábɔ
· rɔ́bɔ
aider (à -- mà) ɲà
· ɲɛ̀
aider à l'achèvement kùnnatɛ̀mɛ
aider à marcher dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
· dɛ̀ɛndɛɛn
aider à porter dɛ̀mɛdɛmɛ
· dɛ̀ndɛ
· dɛ̀ɛndɛɛn
aïe súu
· wáayi
· wáayii
· wáyi
· wáyika
· wíka
· wóoyi
· wúyo
aïeul bɛ́nba
aigle bɔ́nmasa
aigle brun wárasyɛn
aigle martial génekàlan
· gwénekàlan
aigle ravisseur bɔ́n
aigre kùmu
· kùmu
· kùmuman
· kùmun
· kùmun
aigrette garzette ngúnanìnjɛ́
· nkónajɛ
· nkùnanjɛ
aigreurs dùsukunnakaliya
aigrir kùmu
· kùmun
· kùmuya
· lákùmu
aigu jàlan
aiguille mísɛli
aiguille à coudre les sacs síriba
aiguille à tricoter swàlan
· sɔ̀gɔlan
aiguisage dádiya
aiguisé d'
· dí
aiguiser dábɔ
· dácɛ̀n
· dádiya
· dágwɛn
· dágɛn
· dája
· gwɛ́n
· gɛ́n
ail láyi
· súmɛ
· túmɛ
aile kàma
· kàmafura
· kàman
ailé kàmama
aimant nɛ̀gɛtanɛgɛ
aimant la vie díyabaatɔ
· jábaatɔ
aimé màduman
aimer k'
· kànu
· kànun
· kànuya
· kɛ́
· màdiya
· màndiya
aîné kɔ̀rɔ
· kɔ̀rɔmanɲɔgɔn
· kɔ̀rɔmaɲɔgɔn
· ɲɛ́maa
· ɲɛ́mɔgɔ
· ɲɛ́tigi
aîné du père fàkɔrɔba
aînesse dénfɔlɔya
· kɔ̀rɔya
ainsi íkomi
· ntàn
· tàn
· tànínɔ̀
· tànɔ
· tèn
· ɔ̀
· ɛ̀
ainsi que àn'
· àni
air fíyɛn
· fíɲɛ
· fyɛ́n
· fɔ́ɲɔ
· fɔ́ɲɔn
· jí
air de danse jánbɛrɛ
air de musique ngùre
· nkùre
· ɲànkara
· ɲànkaran
air de tambour bɔ́nsen
· sánfɔli
air de tambour en l'honneur des jumeaux fìlaninbɔn
· flàninbɔn
air guerrier peul ncáaro
air joué sur le luth nbáwudi
air sympathique jòlimandiya
aire kɛ́nɛ
aire de battage gènde
· gène
aisance fɛ́rɛ
· nɛ́ɛma
· nɛ́ɛmɛ
· ɲɛ́suma
aisselle kàmakɔrɔla
ajournement bìla-kà-súma
· blà-kà-súma
ajout fàra
ajouter bìl'
· bìla
· blà
· fàra
· kàfo
ajuster dákɛnyɛ
· dálakɛnyɛ
· dálakɛɲɛ
· kɛ́nyɛ
Akkra Akkra
· Akra
Albanie Áliban
albinisme yéfegeya
· yéfugeya
· yépegeya
albinos gɔ̀nbɛlɛ
· yéfege
· yéfuge
· yépege
alcoolisme dlɔ̀min
· dlɔ̀tɔya
· dɔ̀lɔmin
· dɔ̀lɔtɔya
· súlenya
alène bìyɛn
· bìɲɛ
alentours fànfɛla
· kɛ̀rɛfɛla
· lámini
alentours de maison sókɔ
alerte téliman
· tɛ́liman
alevin nzeku
Algérie Alize
· Alizeri
alignement ɲɛ́kunna
aliment dúmunifɛn
alléger fíyɛnya
· fíɲɛya
· fyɛ́nya
· láfiyɛn
· láfiɲɛ
· rɔ́fiyɛn
Allemagne Aliman
· Alimani
· Alimaɲi
allemand áliman
aller t'
· táa
· tága
· wà
aller à lábòli
aller au bout de kùrutìgɛ
aller au devant de bɛ̀n
aller bien bɛ̀n
· mìna
· mìnɛ
aller chercher nɔ̀fɛtaama
aller de ci de là tàlitali
· tàlontalon
· tàlontàlon
aller de tous côtés gòlobogalaba
aller deci delà en regardant kàalokaala
aller derrière nɔ̀fɛtaama
aller en file indienne jùruninton
aller en tournant le dos kɔ́dí
aller en tous sens tàabataaba
aller jusqu'au bout fòori
aller vite sènfá
aller voir kólajɛ́
· kórɔjɛ́
· ɲɛ́da
alliance jò
· jɛ̀
· láhidu
· láyidu
alliance matrimoniale traditionnelle fúruɲwanya
· fúruɲɔgɔnya
allié fúruɲwan
· fúruɲɔgɔn
· ɲì
· ɲìn
alliés nàmasira
allonger jànya
· lájànya
· rɔ́jànya
· sáfo
· ságon
allonger l'intervalle cɛ́jànya
allons ! áyiw'
· áyiwa
allumer lámána
· lámɛ́nɛ
· mána
· mɛ́nɛ
· tùgu
allumette àlimɛti
· àlimɛtikala
· àlumɛti
· tákala
allure cɛ́n
· sènna
· táamasen
allure énergique tólitoli
allure fière dànbe
alluvion sɛ̀rɛ
alors áyiw'
· áyiwa
· ɔ̀
· ɛ̀
alors ! wà
alourdissement gírinyali
alphabet sìgini
alphabet phonétique mànkansigini
alphabétisation alifabetizasɔn
· bálikukalan
alphabétisé sɛ́bɛndɔnbaga
Alphare Alfaru
aluminium fùgan
alun yɛ́rɛnɛ
alvéoles de miel díwaa
amadou támugu
amadouer bèrebere
· bɛ̀ɛrɛbɛɛrɛ
· túlokɔrɔdiya
amaigrir lácì
· rɔ́cì
· yòba
amaigrissement sére
amaigrissement général fàsabana
amant kámalen
· ɲàmaa
· ɲàmaakɛ
· ɲàmɔgɔ
· ɲàmɔgɔkɛ
amant(e) díyaɲɔgɔn
· kànubaa
· kànubaga
· kànuɲwan
· kànuɲɔgɔn
amante kànumuso
· mùsoba
· súnguru
· súngurun
· ɲàmaa
· ɲàmaamuso
· ɲàmɔgɔ
· ɲàmɔgɔmuso
amante délaissée máɲa
· máɲan
amarante bùraburaba
· bùraburabanin
amaranthe npɔ̀rɔn
Amaranthus hybridus npɔ̀rɔnŋɔ́nima
Amaranthus viridis npɔ̀rɔnŋɔ́nintan
amateur kànubaa
· kànubaga
amaurose ɲɛ́goya
· ɲɛ́nafin
· ɲɛ́ngoya
ambassade làasigidenso
· làsigidenso
ambassadeur làasigiden
· làsigiden
ambition twáɲini
· tɔ́gɔɲini
ambre lòbaanɛ
ambulance dɔ̀kɔtɔrɔmobili
· dɔ́gɔtɔrɔmobili
âme jà
· jàninkegun
· ní
· níkun
amélioration fìsaya
· nɔ̀gɔya
amélioration de la santé fìsamanciya
· fùsabaanciya
améliorer fìsaya
· lásàbati
· nɔ̀gɔya
amen àmi
· àmiina
amende álamani
amener n'
· nà
amener à faire dàliluya
· dàluya
amener à parler dákɔrɔdòn
aménorrhée fìnikobaliya
· làadayebaliya
amer káti
· kúna
· kúnaman
· kúnan
Américain ámerikɛn
américain ámerikɛn
Amerique Ameriki
Amérique fàrajɛla
amertume dímidon
· dímindon
· kúnaya
ami dèli
· díyanyemaa
· díyanyemɔgɔ
· dɔ́nmɔgɔ
· dɛ̀li
· jányemaa
· jányemɔgɔ
· jìgi
· jìgilamɔgɔ
· jìgiya
· kàfoɲɔgɔn
· kànubaa
· kànubaga
· làmaana
· lìmana
· níkanmaa
· níkanmɔgɔ
· téri
· térikɛ
· térima
· ɲì
· ɲìn
ami hypocrite sènkɔrɔjugu
ami intime dákawuli
· dá-kà-wúliteri
· dèliɲɔgɔn
· fìlaninteri
· flàninteri
· lìmanamɔgɔ
ami sûr tìnnamaa
· tìnnamɔgɔ
ami(e) díyaɲɔgɔn
amidon gómi
amie térimuso
amie de fiancée kɔ́ɲɔden
· kɔ́ɲɔkɔrɔwulunin
amincir mìsɛnya
amis du marié cɛ̀laka
amitié dèli
· dɛ̀li
· térisira
· tériya
amitié solide fìlaninteriya
· flàninteriya
amoindrir dwáya
· dɔ́gɔya
· jwáya
amorphe gálabuntan
· gwálabuntan
· lágalagatɔ
· ngóba
· ngóbɛ
amour díya
· díyanye
· díyanyeko
· fɛ̀
· já
· jánye
· jányeko
· kànu
· kànun
· kànuya
· màndiya
amour charnel mùsoko
amour de Dieu álalandiya
amour familial bádenya
amour filial fàlandiya
ample bòn
amplificateur mànkanbonyanan
ampoule dlòkoto
· dùlokoto
· lògologo
amputé de la lèpre gènte
· gwènte
amulette dásiri
· sɛ́bɛn
· sɛ́bɛnden
amulette en cuir bàgan
amusement kìribikaraba
amuser látlon
· látulon
· láɲɛnajɛ
amygdales ngɔ̀ki
· ngɔ̀ni
· ngɔ̀nɔ
· ngɔ̀ɔni
· ngɔ̀ɔnɔ
· nkɔ̀ɔni
· ntnɔ̀ki
amygdalite kánnabàganín
· kánnabwànín
· sònkalanku
analphabète kàlanbali
· sɛ́bɛndɔnbali
analphabétisme kàlanbaliya
· kùnfinya
· sɛ́bɛndɔnbaliya
ananas jàbibi
ancêtre bɛ́nba
· bɛ́nbakɛ
· mánsa
· shù
· sù
ancêtres fà
ancien kɔ̀rɔ
· kɔ̀rɔman
ancien tambour sénbèlé
ancienne amante fòromaɲa
ancienne pièce de deux francs dúbalen
ancienne pièce de monnaie kɔ̀pɔrɔ
ancienne place nɔ̀
ancienneté kɔ̀rɔbaya
Andalousie Andalusi
âne bòlifɛn
· dábarajɛ
· fàli
· fàlikɛ
âne de couleur rougeâtre bàla
anémie fúlabana
· fúlagan
· jòlidɔgɔyabana
· sáyijɛ
anémique jòlintan
anesse fàlimuso
anesthésie kìrin
· kìrinni
anesthésier kìrin
· lákìrin
ange mɛ̀lɛkɛ
ange 'gardien dájinɛ
angine kánnabàganín
· kánnabwànín
· mími
· ngɔ̀ɔnɔdimi
· sònkalanku
anglais àngilɛ
· ángile
angle dógodogo
· nɔ̀ngɔn
· nɔ̀nkɔn
· séleke
· túnkun
· tɔ́nkɔn
angle aigu sélekenin
angle droit sélekemankan
angle intérieur d'une bifurcation de route dàankun
angle intérieur de l'oeil dùgure
angle obtus sélekeba
Angleterre Angleteri
· Angletɛrɛ
· Ankiletɛrɛ
· Ankili
angoisse kàmanagan
· kɔ́nɔgan
· kɔ́nɔgwan
· sɔ̀nja
angoissé fìlanfilannama
· flànflannama
angoisser gwɛ̀rɛntɛ
· gɛ̀rɛntɛ
· kɔ́nɔgàn
· kɔ́nɔgwàn
· kɔ́nɔnafìli
· kɔ́nɔnaflì
· kɔ́nɔnagàn
· kɔ́nɔnagwàn
· láfili
· láfli
Angola Angola
ânier fàligɛnden
animal dántan
animal à cornes tombantes mɔ́rɔn
animal à la robe mouchetée kàbanin
animal à sabot ntɔ́rɔnmafɛn
animal aquatique jílafɛn
· jírɔfɛn
animal domestique sókɔnɔfɛn
animal mâle sans corne nbùli
animal sauvage kúngokɔnɔbagan
· kúngosogo
animal sauvage apprivoisé bána
· bánan
· mána
animateur cíboloma
· kúmatigi
· ɲɛ́najɛkɛla
animateur de fête jàmakɛla
animé níma
· nínama
· ɲínama
· ɲɛ́nama
· ɲɛ́nɛma
animiste bámàna
· bámànan
animosité dímiya
ankylose búbaajɛ
· búbaaninjɛ
anneau nkɔ̀ri
· ɲɛ́den
anneau de bras ngɔ́n
année jí
· sàn
· sánji
annexe bólofara
anniversaire kùnbɛn
· kùnbɛnseli
· sànkunbɛn
· sànyɛlɛma
· sànyɛlɛmaseli
annonce cíkan
annonce publique wàge
· wéele
· wéle
· wélewele
annoncer kófɔ
· wéleda
annoncer d'avance súda
annoncer publiquement wéleweleda
· wélewelemada
annone dùgumadagannin
annuler bɔ̀rɔtɔ
· ciyɛ́n
· cɛ́n
· dànkari
· tíyɛn
· tíɲɛ
· tíɲɛn
· wíli
· wúli
ânon fàliden
anonymat twántanya
· tɔ́gɔntanya
anonyme twántan
· tɔ́gɔntan
anorexie dúmunikɛbaliya
anoure kúntan
anse dógodogo
Ansongo Ansongo
· Ansɔngɔ
antenne tùlukala
· tùrukala
antérieur kɔ̀rɔ
anthrax bón
antichambre blòn
· bùlon
antidote jógo
· júgo
· kàla
· lákari
· lánkari
antilope kúngosogo
· mìnanjan
antilope koba dágɛ
· dájɛ
antilope ourébi nkólonin
antimoine kále
antipathie jòlimangoya
· màngoya
antipathique jòlimango
· wùlujoli
antre fánfan
· pánpan
anus bòda
· bòdingɛda
· kɔ́da
· lásiri
anxiété kùru
· kùrun
anxieux kùruma
aorte sɔ̀njuru
août ùti
apaiser kàmali
· kàmani
· kàmari
· láda
· lásabali
· lásuma
· lásumaya
· màsuma
· rɔ́suma
apaiser une querelle sòonadòn
· sòronadòn
· sòronalidòn
· sùrunalidòn
apathie kùnsalenya
· lágalaga
· lálogo
apathique fìsifása
apercevoir yé
· ɲɛ́cun
apercevoir rapidement ɲɛ́fò
apeuré jàsiranbaatɔ
· jàtigɛbaatɔ
aphasie bóboya
aphone kánntan
apiculteur ŋúnudala
aplanir pánparan
· pɛ́npɛrɛn
aplati complètement pɛ́npɛtɛ
aplatir fɛ̀rɛ
· fɛ̀tɛ
· pánparan
· pɛ̀tɛ
· pɛ́npɛrɛn
aplomb dùsugɛlɛnya
apode sènntan
apogée dàma
· dàn
apostasier múruti
apostrophe dɛ́nnan
apôtre cíden
apparaître bɔ́
· dábɔ
· kùnbɔ
apparaître brusquement pùruki
apparaître subitement póyi
appareil photographique fòtotalan
· jàtalan
apparence síngɔ
· yéko
· yéɲɛna
apparition gìndomajira
· gùndomajira
· kùnbɔ
appauvrir fàantanya
appel wéele
· wéle
appel à la prière mìsiriwele
appel aux armes cɛ̀bɔ
appel du crieur public wélewele
appeler kánbìla
· kíli
· lákili
· wéele
· wéle
appellation twá
· tɔ́gɔ
appendice bɛ̀lɛkisɛnin
· bɛ̀lɛnin
appendice xyphoïde disifilennin
· dísifilenkolonin
appendicite bɛ̀lɛkisɛnin
appétit dúmunidɔgɔ
applaudissement tɛ́gɛrɛ
application básigilenya
· tímina
· wáleya
appliqué tíminandi
appliquer wáleya
apporter n'
· nà
· nàati
· nàti
apprendre dège
· kàlan
· kóladɔ́n
· ládɔn
apprendre indirectement kódɔ́n
apprendre par coeur dùrusi
apprendre un travail à bólodòn
apprenti bólodonden
· dègeden
· kàlanden
apprenti chasseur dònsoden
apprenti marabout mórikaramɔgɔden
apprentissage dègeli
apprentissage de la lecture kàlanjɛ
apprêter lábaara
· màbɛ̀n
apprivoiser bàku
· bágu
approche du crépuscule du soir fìtirida
approcher màdòn
· màgara
· màgwara
· màgwɛrɛ
· màgɛrɛ
· sùrunya
· sɔ̀dòn
· sɔ̀gàra
· sɔ̀gwàra
approcher qc gàra
· gwàra
· gwɛ̀rɛ
· gɛ̀rɛ
approcher qn en sourdine cɛ́ɛlɛ
approfondir dùnya
approuver láfasa
· lápasa
appui nàfalan
· sínsibere
· sínsinbere
· sínsinnan
appuyer pín
· sínsi
· sínsin
appuyer fortement tíntin
appuyer sur dígi
âpre bási
· básiman
après kɔ́
· nɔ̀fɛ̀
· nɔ̀kàn
après-demain sínikɛnɛ
· síninkɛnɛ
après-midi wúla
· wúlafɛla
après-midi 14h30à17h wúlatile
après-midi vers 15h wúlatilejan
âpreté básiya
aptère kàmantan
aqueux jíma
arabe làrabu
Arabie Árabula
Arabie saoudite mákanjamana
arachide kàntìgɛ
· kɔ́ntiga
· kɔ́ntigɛ
· tìga
· tìgɛ
arachide sp kàntiga
· kàntigɛ
· nkàntígɛ
· sògobatiga
arachides nɔ̀rɔ
· nɔ̀ɔrɔ
arachides grillées màrabaatiga
· màrbaatiga
araignée ntàlen
· ntàlon
araignée rouge ála-ká-mìsi
arbitre jàlatigɛbaa
· jàlatigɛla
arborescent jírima
arbre dwá
· dɔ́gɔ
· jíri
· jírisun
· jwá
· lɔ́gɔ
· yíri
arbre 'pied d'éléphant jún
arbre Acacia albida álasɔsɔjirinin
arbre Acacia caffra górogoro
arbre Afrormosia laxiflora kólokolo
arbre Afzelia africana dàgan
· dàganba
· dànga
· dàngaba
arbre Albizzia gòlo
arbre Albizzia boromoensis gòlojɔn
· gòlomuso
arbre Albizzia chevalieri gòlocɛ
arbre Albizzia malacophylla ugandensis gòlojɔn
· gòlomuso
arbre Albizzia zygia tómongɔyin
arbre Andira inermis kìndo
· kìnedo
arbre Anogeisus leiocarpus ngálǎmá
· nkálama
arbre Anthostema senegalense kɔ̀fama
arbre Antiaris africana kàlabana
arbre aux hachettes sàtɛ̀nɛ
arbre Azadarichta indica jírikunanin
arbre Bauhinia rufescens gésenbe
arbre Berlinia grandiflora kɔ̀syɔ
arbre Bridelia ferruginea sàgan
· sàgwan
arbre Bridelia micrantha sàgan
· sàgwan
arbre Burkea africana síri
arbre Carapa procera kɔ̀bi
· túlukuna
arbre Cordyla pennata dùgura
arbre Crateva adansonii bànajugu
· bànanjugu
· nsúname
arbre Crateva religiosa nsúname
arbre Cynometra vogelii báwòro
arbre Daniellia oiveri nsána
· sána
· sánan
arbre Datura innoxia káyikayijíri
arbre Delonix regia tùbabunɛrɛ
arbre Ekerbergia senegalensis kúnakunabilen
arbre entada sàmanɛ̀rɛ
arbre Erythrophleum africanum géletali
· gwéletali
arbre fagara jaune wón
arbre Faidherbia albida bálansan
arbre Ficus dekdekena nsɛ́rɛnìnjɛ́
arbre Ficus dicranostyla nsóro
· nsórobilen
· sóro
arbre Ficus glumosa nsɛ́rɛbilen
· nsɛ́rɛblen
arbre Ficus iteophylla nsɛ́rɛnìnjɛ́
arbre Ficus sp nsɛ́rɛ
arbre Garcinia livingstonei súmesunsun
arbre grand tali tàlitayi
arbre Hannoa undulata jáfulate
· ɲénu
arbre Heeria insignis kálakari
arbre Hexalobus monopetalus ncáfa
· nfúganìnjɛ́
arbre Hymenocardia heudelotii kálakarijɛ
arbre Isoberlinia dalzielii syɔ́
arbre Isoberlinia doka syɔ́
arbre kobo-coeur tòroninkɔnkɔn
arbre Lannea sp npèku
arbre Lophira alata màkan
· màna
arbre Lophira lanceolata màna
arbre Manilkara multinervis kóya
arbre Moringa oleifera jírininbulu
arbre Moringa pterigosperma jírininbulu
arbre Ostryoderris chevalieri dùnforoko
arbre Ostryoderris stuhlmannii dùnforoko
arbre Parinari polyandra tùtufin
arbre Pericopsis laxiflora kólokolo
arbre petit dim sámagàra
· sámagwàra
arbre Piliostigma sp ɲáma
arbre popo de Gambie pɔ̀pɔ
arbre Prosopis africana géle
· gwéle
arbre Pseudocedrela kotschyi sènsanfin
arbre Pseudospondias microcarpa kɔ̀ninnpèku
arbre Pterocarpus santalinoides jàwu
arbre Securidaca longipedunculata dìro
· jòro
arbre sp sènsan
arbre Strychnos innocua nkànkoronin
· nkàntoronin
arbre Strychnos spinosa nkànkoroba
· nkànkoromuso
· nkàntoroba
· nkàntoromuso
arbre Trichilia emetica sènsanjɛ
· sòlafinsan
arbre tutu blanc tùtu
arbre Vitex kòro
arbre Vitex barbata kòronin-súmago
arbre Vitex cuneata kòroba
arbre Vitex doniana kòroba
arbre Vitex madiensis kòronin-súmago
arbre Xylopia parviflora káani
· nkáani
arbreLophira lanceolata màkan
arbrisseau Feretia apodanthera jùlasonkalanin
· jùrasonkalanin
arbrisseau Feretia canthioides jùlasonkalanin
· jùrasonkalanin
arbuste jíri
· yíri
arbuste ---> 2 / 3 m dàgannin
· dànganin
arbuste Acacia macrostachya nsòfaraŋɔni
· pɔ́rɔtɔŋɔni
· ŋɔ́nijɛ
arbuste Adenium obesum kúngonsìranin
arbuste Adina microcephala gɔ́njɛ
arbuste Alchornea cordifolia jíminnan
· kɔ̀gira
arbuste Annona glauca sùnsunfin
arbuste Annona senegalensis màndensunsun
arbuste Antidesma venosum jòlisegi
arbuste Calotropis procera fógofogo
· fógonfogon
· nfógonfogon
· npónponpògolón
arbuste Capparis corymbosa nbúkari
arbuste Cassia mìsitɛ̀nɛ
arbuste Cassia podocarpa kɔ̀ntabanin
arbuste chigomier càngàra
· càngɛrɛ
· cànkara
· ncàngàra
arbuste Combretum collinum càngɛrɛjɛ
arbuste Cynometra vogelii gɔ́nfin
arbuste Dombeya multiflora ncáfajɛ
arbuste Feretia apodanthera múnunan
arbuste Feretia canthioides múnunan
arbuste Ficus capraefolia kɔ̀tòronin
arbuste Grewia bicolor nwánaabilen
· nwánaablen
· nɔ́gɔnɔgɔbilen
· nɔ́gɔnɔgɔblen
arbuste Grewia pubescens nwánaajɛ
· nɔ́gɔnɔgɔjɛ
arbuste Grewia sp nwánaa
· nwánaafin
· nɔ́gɔnɔgɔ
· nɔ́gɔnɔgɔfin
arbuste Guiera senegalensis kùnjɛ
arbuste Loeseneriella africana mànkana
arbuste Maerua angolensis kɔ́kari
arbuste Maytenus senegalensis gègenin
· gwègwenin
· ngège
arbuste Ostryoderris mùsonsana
arbuste Ostryoderris chevalieri kúngodùguranin
arbuste Ostryoderris sthulmannii kúngodùguranin
arbuste Pavetta crassipes kùmuba
arbuste Pterocarpus lucens ngálajiri
arbuste Senna singueana syɛ̀tɛ̀nɛ
arbuste Strophantus sarmentosus kúna
· kúnakala
arbuste Stylosanthes fruticosa sékufàli
arbuste Vernonia amygdalina kɔ̀sàfunɛ
arbuste Vernonia colorata kɔ̀sàfunɛ
arbuste Vitex chrysocarpa kòronin
· kòroninfin
arc kála
arcade sourcilière kónkon
· ɲɛ́konkon
arc-en-ciel ála-ká-mùru
· ála-ká-mùrujan
· mùrufebilen
· mùrufyɛbilen
· sánmùrubílen
· sánmùrublén
archer kálabonna
· kálatigi
archipel gúnkulu
ardent fárin
· fárinman
· kùnkɛnɛ
ardent au travail kìsɛ
ardeur dùsukun
· kìsɛya
· múnɛ
· mɔ́nɛ
ardeur au travail cɛ́siri
arête jɛ́gɛkasa
· jɛ́gɛkolo
· jɛ́gɛkɛsɛ
· kéke
· kólo
arête de poisson kása
arête du nez núkala
· núnkala
argent wári
· wɔ́ri
· ɲàga
argent comptant wárijɛ
argent de poche bólolawari
argent en billets wárimugu
Argentine Arizantini
argile bwà
· bɔ̀gɔ
· bɔ̀gɔfasa
argile salée bwà
argument sínsibere
· sínsinbere
argument ultime kántigɛda
arithmétique jàtekalan
· jàtikalan
Arma arma
armature kànsan
· kàsan
arme kɛ̀lɛkɛlan
· kɛ̀lɛminɛn
· màramafɛn
arme défensive yɛ̀rɛtangalan
armée kɛ̀lɛ
armée de sauterelles ntɔ̀nbolo
Arménie Arameni
· Arimeni
armes cɛ̀minan
· cɛ̀minɛn
armure cɛ̀minan
· cɛ̀minɛn
aromate súmadiyalan
arracher bɔ̀
· bɔ̀bɔ
· bɔ̀gɔti
· pùrti
· pùruti
· sɔ́gɔbɛ
· sɔ́gɔmɛ
· sɔ́gɔnbɛ
arracher un secret dásònya
· dásònyɛ
arracheur des termites búbaabɔla
arrangement bɛ̀nkola
· màbɛn
arranger lábaara
· ládila
· ládilan
· ládla
· ládlan
· látìgɛ
· màbɛ̀n
· mèru
· rɔ́tìgɛ
arrêt bìla
· blà
· dɔ̀
· jɔ̀
arrêt brusque kɛ́lɛnwu
arrêt d'activité pàsa-ń-sèn-ná
arrêter bɛ̀n
· dábìla
· dɔ̀
· jɔ̀
· kùnfa
· kùnnafa
· lájɔ̀
arrêter brusquement tùngurun
· tùnkurun
· tùnkurunma
· tùuru
arrêter de bán
arrêter de circuler sènnásɔ̀n
arrêter de travailler dálakùru
arrière jù
· kɔ́fɛla
arrière arrière petit-fils fúfafu
arrière d'une maison sókɔ
arrière grand'père tlóminɛ
· túlominɛ
arrière grand-mère bɛ́nbamuso
arrière petite-fille tlómasama
· túlomasama
arrière petit-fils tlómasama
· túlomasama
arrière-pensée kɔ́rɔ
arrivée sé
arriver kò
· n'
· nà
· s'
· sé
arriver à gú
· gún
arriver à l'eau jí
arriver à mâturité kwá
· kɔ́gɔ
arrogance fáɲa
· lɛ̀n
· yàada
· yàadalenya
arrogant kángɛlɛn
· lɛ̀ntɔ
arrondir kòoli
· kòori
arrondissement arɔndisiman
arrosage jíbɔn
· sɔ́nni
arroser sɔ́n
arroser en aspergeant fúsufusu
· fúsunfusun
arroseur jírisɔnna
· sɔ́nnikɛla
art ɲɛ́nakegunya
art de paroles emmiellées dáladiya
artère jòlibilensira
· jòliblensira
· jòlibɔsira
arthralgie kùrukundimi
arthrite kùrukundimi
· nìgisinɔgɔsɔ
· nìisinɔɔsɔ
· nìisinɔɔsɔnin
· nìsinɔsɔnin
· wúlɛ
arthrite de l'épaule wúlɛba
arthrite du poignet wúlɛnin
arthrose nìgisinɔgɔsɔ
· nìisinɔɔsɔ
· nìisinɔɔsɔnin
· nìsinɔsɔnin
article de loi sàriyasen
articulation kùntugu
· kùru
· kùrukun
· kùrun
articulation d'un mot dákuruɲa
· dákuruɲɛ
articulation de la hanche twàkun
· tɔ̀gɔkun
articulation du genou kúnberekuru
articuler sɛ́mɛnciya
· sɛ́mɛntiya
artisan bólolabaarakɛla
artisan sertisseur sìyaki
artisanat aritizana
arythmie cardiaque jàbɔ
· jàbɔbana
as jígi
· kèlennín
· nkèlennín
· wáanɛ
AS Mandé AS Mande
ascaris kɔ́nɔbaralantumunin
· kɔ́nɔnantumunin
ascendance bɔ́kolo
· sínji
ascenseur yɛ̀lɛnnan
ascite dòlaji
· kɔ́nɔbelebelebana
· kɔ́nɔfunu
· kɔ́nɔji
· lòlaji
Asie Asi
· Azi
asile sòonadonyɔrɔ
Asmara Asimara
aspect cógo
· cóko
· cɛ̀
· làhaala
· làhaara
· làhala
· sáwura
· yéko
· ɲá
· ɲɛ́
aspect extérieur fàri
· mànama
asperger fúnfun
· séri
· sɛ́ri
asperger avec la bouche fúrufuru
aspérité ŋɔ́nibɔlan
asphalte gùdɔrɔn
asphyxie ɲɔ́minɛ
· ɲɔ́nminɛ
asphyxier kìrin
aspirer fòron
· súsu
aspirine ásipirini
assaisonnement dádiyalan
· mànfɛn
assassin fàabaa
· fàgabaga
· màafaala
· mɔ̀gɔfagala
assassiner láto
assemblée jàma
· jɛ̀
· jɛ̀kulu
· lájɛli
assemblée des funérailles sùkojama
assembler dálajɛ̀
· jɛ̀
· jɛ̀n
asseoir cóoko
· sìgi
asseoir de force ntɔ́rɔn
· tɔ́rɔ
assertion kúmakan
assez bɛ́rɛ
assiéger dága
· dákoron
· dálasìgi
assiette tásanin
assistance nù
· nùn
assistant dɛ̀mɛbaa
· dɛ̀mɛbaga
· dɛ̀mɛɲɔgɔn
· fàrankan
· kɔ́rɔsigi
association jàmatɔn
· jɛ̀
· jɛ̀ɲwanya
· jɛ̀ɲɔgɔnya
· kàfoli
· tɔ́n
association de femmes fɔ́ri
association de sorciers sútɔn
association des chasseurs dònsotɔn
association masculine cɛ̀tɔn
associé jɛ̀
· jɛ̀ɲwan
· jɛ̀ɲɔgɔn
· ɲwàn
· ɲɔ̀gɔn
· ɲɔ̀ɔn
associer jɛ̀
· jɛ̀n
assoiffé mìnaatɔ
· mìnnɔgɔtɔ
assombrir díridara
· fìn
· fìnya
· kùnfin
assommer kùncì
assoupissement gìngɔn
· jìngɔn
· myɛ̀myɛ
assouplir kólo
· kólon
· lámàgaya
· màaya
· màgaya
· rɔ́màgaya
assourdir tlókɔrɔgàn
· túlokɔrɔgàn
assurance hákililatigɛ
· jàgɛlɛya
· jàsigi
assurément córi
· cɔ́ri
· hátɛ
· kójugu
asthme nínakilidegun
· sìisan
· sìnsan
· ɲɔ́minɛ
· ɲɔ́nminɛ
astuce fyɛ̀rɛ
· fɛ̀ɛrɛ
atchoum tìso
Athènes Ahɛn
· Atɛn
atiéké cɛ̀kɛ
Atlantique Atilantiki
· Atlantiki
attaché aux biens matériels fɛ́nnandi
attachement aux biens matériels fɛ́nnandiya
attacher bón
· kàrafe
· sìri
· tón
attacher en enroulant bɔ́rɔn
attaque bìli
· bìnni
attaqué dátɔ
attaque éclaire hírii
attaquer bì
· bìn
· kɛ̀lɛ
attaquer en justice kíri
attaquer indirectement kɛ̀rɛmatìgɛ
attardé mental lágalaga
· lálogo
atteindre fò
· fòn
· fóro
· gú
· gún
· s'
· sé
· sɔ̀rɔ
atteint d'amaurose ɲɛ́go
· ɲɛ́ngo
atteint d'hydrocèle kàyatɔ
· kàyatɔ
· kɛ̀yɛtɔ
atteint d'onchocercose màratɔ
atteint d'orchite kàyatɔ
atteint de taie ɲɛ́jɛ
attendre kɔ̀nɔ
· màkɔ̀nɔ
· tɔ̀
· ɲɛ́nafilɛ
attente d'une nouvelle kùnfa
· kùnpa
attente de l'accouchement álamakɔnɔ
attente de tel jour dónmakɔnɔ
attention hákili
· jàn
· sáalugo
· túlomajɔ
attention soutenue bánban
atterrir jìgin
attestation kómagɛlɛyasɛbɛn
attester dàŋaniya
· sɛ́mɛnciya
· sɛ́mɛntiya
attirer lánɛgɛn
· màsama
attiser yígiyigi
attitude cógo
· cóko
attraction màsamali
attrait màsamali
attraper mìna
· mìnɛ
· sɔ̀rɔ
attraper au vol jàso
· jàson
attraper en coinçant dɛ̀rɛ
· dɛ̀rɛn
attrister làaminɛ
· làamɔnɛ
· nísɔngoya
· sɔ̀nja
· ɲɛ́kɔrɔsìsi
· ɲɛ́nakɔ̀rɔ
· ɲɛ́nasìsi
· ɲɛ́sìsi
au bon renom sárama
au cours de sènkɔrɔ
au cycle de trois mois kálosabanin
au dessus kùnna
au fond jùkɔrɔ
au galop gùrubugurubu
au lieu de sá
· sán'
· sáni
· sánni
· yàli
· yànn'
· yànni
au milieu de cɛ́mà
· sènkɔrɔ
au moins dɔ́gɔyalenba
au moyen de fɛ̀
au nom de Dieu! bìsimila
· bìsimilayi
· bìsmila
au peur que kàn'
· kàna
au point de f'
· fó
· fɔ́
· fɔ́ɔ
au point que hál'
· háli
au secours kùúkù
· wélelele
· wéleleleyi
au sujet de kàn
· kùnna
au titre de yé
au visage avenant ɲɛ́nadi
aube dùgujɛ
· fájiri
· fáyiri
· kɛ́nɛbɔnda
· mìlikimálaka
aubergine jàgaro
aucun fósi
· fóyi
· fúsi
· fúyi
· sí
aucune réponse! ntómi
audace jàgɛlɛya
audacieux kárankarannci
· kólobakari
au-dessus de sánfɛ̀
auditeur lámɛbaa
· lámɛnbaga
auge kúnun
· kúrun
· wáaro
augmentation cáya
augmenter bònya
· bònyɛ
· gwɛ̀lɛya
· gɛ̀lɛya
augmenter en volume búgun
aujourd'hui bì
· bìbi
aulacode kánsole
· kánsoli
· nkánsole
aumône jága
· jáka
· sáraka
· sárakafɛn
· sárakati
auprès dáfɛ̀
· dála
auprès de kɔ́rɔ
auréole nɔ́ɔrɔ
auréoler nɔ́ɔrɔ
auriculaire bólokɔnisinnaban
· sínnaban
aurore dùgusɛjɛ
· kɛ́nɛjɛnda
aussi fána
· fɔ́nɔ
· fɛ́nɛ
Australie Ositarali
autel jò
auteur tìgi
· wálebaa
authentique hàkika
· hàlala
· jɔ́njɔn
· làkika
· yɛ̀rɛyɛ̀rɛ
auto bòlifɛn
autochtone yɛ̀rɛwolo
autodidacte yɛ̀rɛkalan
· yɛ̀rɛkalanden
auto-ensemencé bána
· bánan
· mána
automobile móbili
automobiliste bòlifɛntigi
· móbilibolila
· móbilitigi
autorisation yàmari
· yàmariya
· yàmaru
· yàmaruya
autorisation de partir lábilali
autoriser dàŋaniya
· yàfa
· yàmari
· yàmariya
· yàmaru
· yàmaruya
autoriser le mariage kùnnasàgon
autorité húkumu
· kùntigiya
· ɲɛ́maaya
· ɲɛ́mɔgɔya
autosuffisance sényɛrɛkɔrɔ
auto-suffisance yɛ̀rɛbɔ
autosuffisance sé-ń-yɛ̀rɛ-kɔ̀rɔ
autour bíbi
autour gabar gèngerenin
autre dɔ́wɛrɛ
· wɛ́rɛ
autrefois fɔ́lɔ
· fɔ́lɔ
· fɔ́lɔfɔlɔ
· gále
· gálegale
· kúnunkò
Autriche Otirishi
autruche kɔ̀nɔsogonin
· kɔ̀nɔsogonti
· kɔ̀nɔsogoti
autrui wáli
aux pieds tordus sèndu
aux seins bien formés kɔ́gɔfa
aux yeux rouges ɲɛ́bilenkɔrɔ
auxiliaire verbal wáledɛmɛnan
avaler fòron
· kùnu
· kùnun
· lákùnu
· lákùnun
· ɲàko
avaler gloutonnement mɛ́lɛku
· mɛ́lɛkun
avaler goulûment hɛ̀lɛmu
avancer dèenkun
· dèngu
· dèngu
· dènkun
· dɛ̀ɛnkun
· jèenkun
· jèngu
· jènku
avancer dans le temps kɔ̀rɔbaya
avancer en âge kɔ̀rɔbaya
avant ɲá
· ɲɛ́
avant de sá
· sán'
· sáni
· sánni
avant que yàli
· yànn'
· yànni
avant tout bá
· bán
· báni
· bánni
avantageux ɲì
avant-bras bólokala
· bólokan
avant-hier dónkò
· dónwò
· kúnasini
· kúnasiniwo
avare bàkiilu
· bàkiilu
· bàkilu
· bàkilu
· kúna
· kúnaman
· kúnan
· tɛ́gɛmagɛlɛn
avare de nourriture nùgujugu
avarice bàkiluya
· kúnaya
· tɛ́gɛmagɛlɛya
avarie cɛ́nda
· tíyɛnda
· tíɲɛda
avec fɛ̀
· yé
avec décision càn
avec énergie káratata
avec fracas et subitement báwu
avec intensité bálawu
· bárawu
· bígibigi
avec précaution mɔ́rɔɲɔmɔrɔɲɔ
avec sa lame kìsɛma
avec souplesse cálawu
· cálayi
· cóloki
· yálawu
avec tintement fúsanwu
avec violence gárawu
avenir síni
· sínimasini
· sínin
· ɲɛ́fɛko
avenir lointain dónjan
aventure bɛ̀nńsènmà
· bɛ̀nsenma
aventurier kùnfɛtɔ
· sènfɛbila
aversion ɲígin
· ɲúgu
· ɲúgun
avertir jàasere
· jàgasere
· lásòmi
· lásɔ̀mi
· màsàra
· sàra
· sòmi
· sɔ̀mi
avertissement jàasere
· jàgasere
· kàngarimadá
· kànkaridakan
· kànkarimadakan
· kànkarimadá
· sàrannani
aveu d'une faute jɔ̀nsɔnna
aveugle fíyen
· fíyenkɛ
· fíyentɔ
· fyén
· fyénkɛ
· fyéntɔ
· màsalenfiyen
· mìsirimaa
· mìsirimagan
aviculteur shɛ̀marala
· syɛ̀marala
· sɛ̀marala
aviculture shɛ̀mara
· syɛ̀mara
· sɛ̀mara
avide nàtaba
avilir fásan
· jáasi
· láafu
· láfu
avilissement fásan
avion bòlifɛn
· pánkurun
· sánnakurun
avis bìsigi
· fɛ̀ko
· fɛ̀ta
· hákilina
· hákilinata
· jàte
· jàti
· kɔ́nɔ
· kɔ́nɔnata
· kɔ́nɔta
· mìsali
· míirila
· míirilata
· míirina
· míirinata
· ɲá
· ɲùmana
· ɲɛ́
· ɲɛ́na
avis exprimé kúmakan
avitaminose fúlabana
· fúlagan
avocat sòonadonbaa
· sòonadonbaga
· sòonadonna
· sùruɲalidonbaga
avoir confiance lèmineya
· lìmaniya
avoir de belles proportions dálakɛnyɛ
· dálakɛɲɛ
avoir de la chance gàrijɛgɛ
avoir de la graisse kɛ́
· kɛ́n
avoir des enfants dénbaya
avoir des nouvelles lákodɔn
avoir des pustules kùru-kùru
avoir des soubresauts mɛ̀lɛkɛmɛlɛkɛ
avoir du chagrin hámi
avoir du temps libre làfiya
· làfya
avoir envie làfe
avoir envie de vomir tàsali
· tàsari
· tɛ̀sɛyin
avoir gratitude wáleɲumandɔn
avoir honte kùnmasùli
· kùnmasùuli
· màlo
· màloya
· wàyiba
· ɲɛ́màlo
avoir insomnie ɲɛ́jo
avoir l'habitude dèli
· dɛ̀li
avoir l'occasion de rencontrer sòmi
· sɔ̀mi
avoir la chair de poule kùnmasícɛ̀
avoir la nausée ɲígin
· ɲóro
· ɲóron
· ɲúgu
· ɲúgun
avoir la situation en mains kótigiya
avoir le hoquet yègentu
avoir le temps màsɔ̀rɔ
avoir le temps de lásɔ̀rɔ
avoir les yeux fatigués ɲɛ́wúsu
avoir lieu bɔ́
· k'
· kɛ́
avoir peur jítɔya
· tàmaki
· tànbaki
· yáranyaran
· yíranyiran
avoir pitié hínɛ
· láhinɛ
· màkari
· màɲuman
avoir une démarche lourde lògorilogori
avoir une femme et des enfants dénbaya
avoir une grande postérité kɔ́lɛtigiya
avoir vent sòmi
· sɔ̀mi
avorter wèleku
· wɔ̀lɔwɔlɔ
avorton dísirɔden
· fírɔ
· wòlowoloden
· wɔ̀lɔwɔlɔden
avouer dɔ̀
· f'
· fɔ́
· jɔ̀
avril áwirili
ayant force occulte ɲàmama
· ɲàmatɔ
ayant oreilles túloma
ayant propriétaire tìgima
ayant un motif dàliluma
· dàluma
ayant une solution dàliluma
· dàluma
Azanie Azani