Français ߒߞߏ

ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߟߍߙߊߓߏ߲


 

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߥߙߎߞߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߘߌ߫. ߟߍߙߊ߫ ߥߊ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߟߐ߯ߞߎ߲ߠߞߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߊߙߏߟߞߊ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߌߟߊ (߁߉߉߅) ߣߌ߫ ߥߋ߲߬ߕߙߋ (߂߀߁߄) ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߛߌߟߊ (߂߀߀߁) ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߝߐ߰ߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߞߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ ߣߴߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߟߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ : ߦߋߟߋ߲، ߖߊ߲߬ߛߊ߲، ߛߌ߲ߖߌߦߊ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ، ߣߊ߬ߒ߬ߞߊ߲ߡߊ߭، ߜߟߊߞߊ߲߭

"ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߟߍߙߊߓߏ߲ " ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߐ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߏ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߎ߰ߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬. ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߘߎ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫ ߡߊߝߟߍ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߘߌ߫ ߡߊߝߟߍ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫. (ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߕߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫). ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߝߊߗߍ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲ ߡߊ߬

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߞߏ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߣߌ߫ ߓߐߒߖߘߍ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߣߴߊ߬ ߓߐߒߘߐ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߘߊߞߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߫ ߂ (ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ) ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߊ߫ ߂(ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߌߙߌ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߌߣߊߟߑߞߏ߫) ߓߍ߯ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲ߦߌߘߊߟߌ ߟߋ߬. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߛ.ߘ.ߞ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߡߊ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߝߌߘߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫. ߘߎߢߊ ߟߍߙߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߏ߲ߖߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߢߍߛߌ߰ ߓߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߒߞߏ ߢߍߥߟߊ ߗߋߕߌ߮) ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߝ߭ߊߟߊ߲ߕߍ߲߫ ߝ߭ߌߘߑߙߌ߲ߣ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߌߙߌ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߌߣߊߟߑߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 

Contacts des porteurs du projet : nafadji@gmail.com et vydrine@gmail.com