Français ߒߞߏ

Liste de tous les ouvrages :

TitreAuteurs / TraducteursAnnéePagesAction
Ńkó ní fàsokán nù yíriwa` sɛ́bɛda` lá sǎn 2008 ní 2009 kɛ́len nù dàntɛɛ kàfanɛ́n` júfalata.
ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ 2008 ߣߌ߫ 2009 ߞߍߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߖߎߝߣߊߕߊ
? 2011 16 Voir extrait
"Wòrokiya Máadi" Màmádi Sèrefu dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn`.
ߥߙߏ߬ߞߌߦߊ߬ ߡߊ߱ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
Kɔ́ndɛ, Ámara ? 54 Voir extrait
À lánɛn sùnɔ́ɔ` dɔ́, àá sìbɔ́` lá. Sìbɔ́` kɔ́dɔ` ɲáfɔ kàfá`.
ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߰ ߛߌ߬ߓߏ ߟߊ߫ : ߛߌ߬ߓߏ ߞߘߐ ߢߊߝߐ߫ ߞߊ߬ߝߊ
Dùnbúya, Sèkú 1998 54 Voir extrait
Àasɔɛ (Mɔ̀ɔyá` lásàbatí` kàfanɛ́n` mɛ́n` tɔ́ɔ kó:)
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊ߰ߛߐߍ
Kántɛ, Búrama 2006 23 Voir extrait
Àbû Yàzíid ní tùbabu mòrikɛ́` lá ɲìninkalí`.
ߊ߬ߓߦ ߦߊ߬ߖ߭ߌ߱ߘ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ
? 1998 24 Voir extrait
Àkḍàarikǎ` lá bàtó` ɲáfɔnɛn`.
ߊ߬ߞߌߘ߭ߊ߬ߙߌߞߊ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
20 Voir extrait
Àlimaamí Sǎmóri` Tùré 1830-1900.
ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߫ ߛߊ߭ߡߏߙߌ ߕߎ߬ߙߋ ߁߈߃߀ - ߁߉߀߀.
Kántɛ, Sùlemána ? 46 Voir extrait
Àngile kán` mɛ́n jóna`
ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߖߏߣߊ
Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ 2013 133 Télécharger
Àngilé` ní Ńko` kàfá fɔ́lɔ.
ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߝߊ ߝߟߐ
Jáanɛ, Fánta Máadi 2001 18 Voir extrait
Àngíle/Ńkó sɛ́bɛsun jìyamá. Kàfa fɔ́lɔ.
ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ߫/ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ. ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Dúnbuya, Mámadi ? 68 Télécharger
Àrijɛ́nɛ dìɲɛmasɛ́bɛ (viza) dí dá cɛ̀ 10 mɛ́n` nù kɛ́ndɛ` mà Kéla` jɛ̀dɛ́` kára` dɔ́.
ߊ߬ߙߌ߬ߖߣߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ߛߓߍ (ߝ߭ߌߖ߭ߊ) ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ ߁߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߙߊ ߘߐ
Fófana, Màmádu 2009 41 Voir extrait
Ádama ní Hàwa.
ߊߘߊߡߊ ߣߌ߫ ߤߥߊ߬
Ábdulhaadiri Áljìláli 16 Voir extrait
Áhmad Séku Tùre: Màntón` fà - Jìnɛ Kánbɛnfɔ́lɔ` kántii`.
ߊߤߵߡߊߘ ߛߋߞߎ߫߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߡߊ߲߲߬ߕߏ ߝߊ߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߞߊ߲ߕߌ߮
Tounkara, Elhadj Sékou 2008 206 Voir extrait
Ála déli` kàfanín` ní Sáwdiya` mànsála dɔ̀fɔ́.
ߊߟߊ߫ ߘߋߟߌ ߞߝߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊߑߘߌߦߊ ߡߊ߲߬ߛߟߊ ߘߐ߬ߝߐ
Sánkare, Màhamúud 2011 36 Voir extrait
Ála lá màkotolí (mɛ́n` yé ń bádenma sìlimá` lù ɲɛ́).
ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫)
Tárawele, Úmaru 1991 6 Voir extrait
Ála mátara` kɛ́ɲa` bɛ́dɛ`, nálimu` Kùrana dúwawu lù dí.
ߊߟߊ߫ ߡߊߕߙߊ ߞߍߢߊ ߓߘߍ ߣߊߟߌߡߎ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߘߎߥߊߥߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫
Kúyatɛ, Bùruláyi` 1991 20 Voir extrait
Ála tɔ́ɔ 99 sùkú.
ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ 99 ߘߎ߬ߞߎ
Jálo, Músa Bálanduu 2012 12 Télécharger
Ála tɔ́ɔ kálanke 99.
ߊߟߊ߫ ߕߐ߱ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߉߉
Tolno, Faya Ismaël 2015 110 Télécharger
Ála tɔ́ɔ`: Ála tɔ́ɔ bíkɔ̀nɔ́ndɔ ní kɔ́nɔndɔ́ “99” màko-ɲìninná lù lá kàfá.
ߊߟߊ߫ ߕߐ߮: ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲ߘߐ ,٩٩, ߡߊ߬ߞߏ߬- ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ
Kétà, Aàrafán` 1999 36 Voir extrait
Ála tɛ́ kó kɛ́ lá gbáansan.
ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߲߯ߛߊ߲߫
Íburahima Kálilù Kùlíbàlí 2016 85 Voir extrait
Ála yé dì?
ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߬؟
Cobb, Raymond 2004 85 Télécharger
Áladɛn wála tádun mákabanɛn.
ߊߟߊߘߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߊߘߎ߲߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲
Jàra, Háalidu 2015 51 Voir extrait
Áli-Kiyaama tɔ́ɔ kɛ̀mɛ ní mùwán ní lóolu (125).
ߊߟߌ-ߞߌߦߊ߯ߡߊ߫ ߕߐ߯ ߞߡߍ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ (125)
Bérete, Bànjá 2008 157 Voir extrait
Álifa Kɔ́ndɛ mɔ̀lɔ́n. Jìnɛ́ ɲìnyá kɔ̀lɔlɔbá` kántii.
ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߢߌ߲߬ߦߊ߫ ߞߟߐ߬ߟߐ߬ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮
2011 28 Télécharger
Álizeri bɛ̀nńkan` yé bɛ̀nńbali` dí.
ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߓߍ߲߬ߒߞߊ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߒߓߊߟߌ ߘߌ߫
Tárawele, Ámadu Sědú 2015 14 Voir extrait
Álìkuraná` ní Bíbùlu: Lɔ́nko` ní dɔ̀fɔ́` yélen` ná (kàfa fíla)
ߊߟߌ߬ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߓߌߓߟߎ߬ : ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫
Kònbó Wíliyam Kámbɛl 2002 137 Télécharger
Án dí sé k’Ála jɛ̀dɛ́ lɔ́n dì?
ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߴ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߘߌ߫؟
? 1999(ou avant) 10 Télécharger
Áyitola Kómeni fàsá` Íran Sìlama Wùyankilá.
ߊߦߊߕߏߟߊ߫ ߞߏߡߋߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߌߙߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ
Sánkare, Màmúud 2011 48 Voir extrait
Ân ɲé wíli k'ân lɔ̀ jǐn` kàn kà Màlí lákisi.
ߊ߲ ߧߋ߫ ߥߟߌ߫ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߖߌ߲߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߞߛߌ߫
Tárawele, Ámadu Sědú 2013 42 Voir extrait
Bàdolá lú ɲànasumabɔlán. Tòlí` ní sírin` lɛ́ra`.
ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߊ ߟߎ ߢߣߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌߙߌ߲ ߟߍߙߊ
Kàba, Jɛ́ɛ Káramɔɔ` 2004 96 Voir extrait
Bàgbɛn síla`.
ߓߊ߬ߜߍ߬ ߛߌߟߊ
Kònatɛ́, Sìjitíi Tɛ̀rená 2007 16 Voir extrait
Bànajuu mɛ́n` tɔ́ɔ kó: Tòńkǎn`, kɔ̀bá, wála kùnfilamacú.
ߓߣߊ߬ߖߎ߮ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߕߏ߬ߒߞߊ߲߭ߵ ߞߐ߬ߓߊߵ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߬ߟߡߊ߬ߗߎ
Jàanɛ̀, Màmúdu Bònbá 2006 32 Voir extrait
Bànbakɔ́ wála Bàmakɔ́ dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn.
ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
Kántɛ, Sùlemáana 2006 20 Voir extrait
Bási káfa.
ߓߊߛߌ߫ ߞߝߊ
Màará, Ámara ? 70 Voir extrait
Bátɛ sɔ̀yilá kùngbára.
ߓߊߕߍ߫ ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ
? ? 2 Voir extrait
Bìla Kéla Màmadi kɔ́.
ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ߫
Jàra, Màmadi 2008 29 Voir extrait
Bìla ń kɔ́.
ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߞߐ
? 1999(ou avant) 14 Voir extrait
Bìn kísɛ fìn.
ߓߌ߲߫ ߞߌߛߍ߫ ߝߌ߲
? 2012 10 Voir extrait
Búrudɛɛ` kàfanɛn fɔ́lɔ` lábɛ̀dɛyanɛ́n.
ߓߙߎߘߍ߮ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ ߟߊߓߘߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲
Sámakɛ̀, Làkisilila Ísa 40 Voir extrait
Bɛ̀lɛdúu` Kúnbì-Jòsé fàsá`.
ߓߟߍ߬ߘߎ߮ ߞߎ߲ߡߌ߬ - ߖߏ߬ߛߋ߫ ߝߊ߬ߛߊ
Sánkare, Màhamúud ? 46 Voir extrait
Dàbá`. Kà sɛ̀nɛlá` wàs'à lá báara` lú dɔ́, nálìmún: sɛ̀nɛ́`, yíri túdu`, kɔ́lɔfenɲa` ní jàwó`.
ߘߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߟߊ ߥߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫: ߛߍ߬ߣߍ ߸ ߦߙߌ߫ ߕߘߎ ߸ ߞߟߐߝߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ
Tárawele, Úmu Músa 2004 26 Voir extrait
Dàhanɛ́n ní tànamá` sìlamayá` kɔ́nɔ.
ߘߤߊ߰ߣߍ߲ ߣߌ߬ ߕߣߊ߰ߡߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
Yúsufu Káridaawii 1998 357 Voir extrait
Dàmayá 2.
ߘߡߊ߬ߦߊ 2
? 2003 70 Voir extrait
Dándali` kàfá`.
ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߊ߬ߝߊ
Tárawele, Màmádi 2015 72 Voir extrait
Dén másede ɲá bɛ́dɛ` ní kɔ́nɔta` mátanka` ɲá ɲíma` à ní fàdafín` Áfiriki` dénba lù láli` kán.
ߘߋ߲ ߡߊߛߘߋ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߞߣߐߕߊ ߡߊߕߊ߲ߞߊ ߢߊ ߢߌߡߊ ߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊߝߙߌߞߌ ߘߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߊ߲
Kántɛ, Sùlemaana 1995 40 Voir extrait
Dénbaya` dɔ́bɛ̌n`. Dénkɛ ɲà da, dénkɛ tíɲɛ da, à nà lè nɔ̀.
ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߋߞ߲ߍ߫ ߢߊ߬ ߘߊ߫߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬
Sùwaré, Láajì Màmadí ? 33 Télécharger
Dénnɛn` nù lákanda` kàfanɛn.
ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߝߊ߬ߣߍ߲
Kétà, Náɲuma Músa` 1991 30 Voir extrait
Dìbidɔyá.
ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ
Kétà, Ámadù Síyafasedu 2017 64 Voir extrait
Díbiriba`.
ߘߌߓߙߌߓߊ
Tárawele, Jɔ̀nkúnda 2012 32 Voir extrait
Díina` báju sàbá.
ߘߌ߯ߣߊ ߓߊߖߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ
? ? 42 Voir extrait
Dóodɔ` lù ní bùyisún` nù.
ߘߏ߯ߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ߛߎ߲ ߠߎ߬
Kántɛ̀, Sùlemaana 1990 12 Voir extrait
Dùú cɛ̀mɛ́.
ߘߎ߱ ߗߍ߬ߡߍ
2001 37 Télécharger
Dúnbu ládɛ bólolatunnin dɛ́da lá kànkúma` láwàsanɛ́n`.
ߘߎ߲ߓߎ߫ ߟߊߘߍ ߓߟߏߟߊߕߎ߲ߠߌ߲߫ ߘߍߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߊߥߛߊ߬ߣߍ߲
? ? 24 Télécharger
Dúɲa dɔ́tɛɛ` ɲá ɲíma` ní kɔ́rɛ` lá kɛ́ndɛya` sábabu` lù.
ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߛߓߊߓߎ ߟߎ߬
Kántɛ, Búrama 1994 23 Voir extrait
Dúɲa jàmaná lù lɔ́n jóna kàfá.
ߘߎߢߊ߫߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߊ߬ߝߊ
Kàba, Béntu Bákari` 1997 40 Voir extrait
Dúɲa kán` kó` síminkan` tɔ́ɔ lá lón màntontɛlaká` kónkogbɛ` 21
ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߁
Sankare, Mahamadu 2014 81 Voir extrait
Dɛ̀lɔndɔyá. Fòdoba dɛ̀lɔndɔyá` kàfa fɔ́lɔ`.
ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Kɔ́ndɛ, Nàfají Sòri ? 106 Télécharger
Dɛ̌` lá fɛ̌` n’à tíɲɛ kó` lù.
ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߣߴ ߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬
Kántɛ, Sòlomána 1992 15 Voir extrait
Fàdafin Áfirikì dénba lù láli kán nù ní dén` másede ɲá bɛ́dɛ` ní jídi` kɛ́ɲá` ládɛsɛnɛn.
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߲ ߡߊߛߘߋ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߖߘߌ ߞߍߢߊ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
Kántɛ, Sòlomáana 2009 96 Voir extrait
Fàdafinná mòsó` lù lá kàrankó`, à n’ò kɔ́fili` kúrufa` mà.
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ، ߊ߬ ߣߴ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߙߎߝߊ ߡߊ߬
Kántɛ, Úmaaru Sómasi ? 16 Voir extrait
Fàdi kálaya` yé círǒn.
ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߊߦߊ ߦߋ߫ ߗߌߙߏ߲߭
Edwards, Poleta 2006 46 Voir extrait
Fàdimakólo = spor.
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ = ߛߴߔߐߙ
? 2006 28 Voir extrait
Fàransi kán fɔ́ jamana lù lá gbàrá`.
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ
Kàba, Béntu Bákari 1993 48 Voir extrait
Fàransi kán` fɔ́ jamana lù lá gbàrá`.
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ
Kàba, Béntu Bákari 1990 48 Voir extrait
Fàransi kán` síndi ɲá` à ní ńko` dálafǔ` à kàranbáa` bɛ́ɛ yé.
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߢߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߟߊߝߎ߭ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫
Jàra, Màmadú 2009 19 Voir extrait
Fàransikán` síla súdun` ńko` sɛ́bɛsun` dɔ́.
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫
Jálo, Músa ? 54 Voir extrait
Fàrifinná sídilila 26 fàsá`
ߝߊ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ߫ ߂߆ ߝߊ߬ߛߊ
Kàmara, Móri 2015 68 Voir extrait
Fálan kɔ́nɔ mɔ́ɔ sàbá` lá másɛ̀nnín.
ߝߊߟߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߊߛߍ߲߬ߠߌ߲
Tárawele, Màmádi 1997 25 Télécharger
Fídakɛli: jàbarén` ní jàbá` ní sɔ̀sɔ́` ní kìsabá` ní nàmasá` ní
ߝߌߘߊߞߍߟߌ ߖߓߊ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߛߐ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߛߊ ߣߌ߫ ߞߊ߱ߝߎߙߊ ߣߌ߱ ߢߊߡߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫
Wédaragbo, Mùláyì Ídìrisá 2015 34 Voir extrait
Fídal Kástro fàsá`.
ߝߌߘߊߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫
Sánkare, Màhamúud ? 72 Voir extrait
Fòlí lásiyaya` ní sínji túun` lɛ́ra`.
ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ߫ ߕߎ߲߮ ߟߍߙߊ
Kántɛ, Sùlemán 1958/1978 15 Télécharger
Fólonìngbɛ́` dɔ̀fɔ́ 1 àlá síyaya báa`.
ߝߟߏߣߌ߲߬ߜ߭ߓߍ ߘߐ߬ߝߏ ߁ ߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߦߊ ߓߊ߮
Kɔ́ndɛ, Màmádi 23 Voir extrait
Fólonnìngbɛ́` dɔ̀fɔ́ 1800-1882.
ߝߏߟߏ߲ߣߌ߲߬ߜߍ ߘߐ߲ߝߐ 1800-1882
Kántɛ, Sùlemáana ? 23 Télécharger
Fúdu` dɔ́diyalan` kàfa fílanan: mòsó` lá jídi` sɔ̀rɔɲá lù.
ߝߘߎ ߘߐߘߌߦߊߟߊ߲ ߞߝߊ߬ 2: ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߖߘߌ ߛߐ߰ߙߐ߬ߢߊ ߟߎ߬
Reben, Dávid Rober ? 30 Télécharger
Fúdu` sáriya` kíti lù n’à bélenna`.
ߝߘߎ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߴ ߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
Kántɛ, Sùlemáana 1995 24 Voir extrait
Fúlakan káran`. À kàfa fɔ́lɔ` ní fílanan`.
ߝߎߟߊߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲. ߊ߬ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
Màyiga, Màhamudú 2014 68 Voir extrait
Fɔ́lɔ` mànsá` mɛ́n nù tɛ̀dɛ Fàdafinná` à ní lɔ́nkotii` fɔ́lɔ` mɛ́n nù tàminnɛ́n` jáaba` kɔ́nɔ.
ߝߟߐ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߍ߲ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫
Bérete`, Sàndali 1958/1978 8 Télécharger
Gbánan` ná fɛ̌ lè kólɔnna` dí.
ߜߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߝߍ߭ ߟߋ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߘߌ߫
Soudan, François 2013 20 Télécharger
Gbènkafa 1. Ńkó fàransí` kàfa fɔ́lɔ.
ߜߋ߲߬ߞߝߊ߬١ ߒߞߏ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Nàbé, Fóde Bàbá 2000 44 Voir extrait
Gbènkáfa`. Ńkó ní fàransí` kùnfɔ́lɔ`.
ߜߋ߲߬ߞߝߊ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ
Kante, Ibrahima 2000 30 Voir extrait
Gbíma ládɛsɛnɛn, kàbáaira` ládɛ́sɛnɛn kànín.
ߜߌߡߊ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߞߊ߬ߓߊ߯ߌߙߊ ߟߊߘߛߣߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫
Tárawele, Màmádi 2009 82 Voir extrait
Gbíma lù, jùlumúnba 70 mɛ́n` dùukólo` kàn.
ߜߌߡߊ ߟߎ߬ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ߓߊ 70 ߡߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬
Dùnbúya, Sènkún 2000 38 Voir extrait
Gbòré dɔ̀fɔ́`.
ߜߏ߬ߙߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ
Kùlúbàlí, Úsaman 2008 27 Voir extrait
Gbùndú` kàfá`.
ߜߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߝߊ
Kántɛ, Sòlomáana 2015 44 Voir extrait
Gbɛ́tu` jɛ́tu.
ߜߍߕߎ ߖߍߕߎ
Kònatɛ́, Sìnjantíi Tɛ̀rɛná ? 21 Voir extrait
Gbɛ́` ní gbɛ́`.
ߜߍ ߣߌ߫ ߜߍ
Kàmara, Móri 2017 52 Voir extrait
Hátɛ: Yélen` báda kùnbɔ́, nálìmún fà kàn sɛ́bɛ` dí bɛ́ɛ ɲáa ò lá bì, fó jɛ̀dɛ fùyenɲalá.
ߤߊߕߍ߫ : ߦߋߟߋ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ، ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ ߝߎ߬ߦߋ߲߬ߧߊ߬ߟߊ
Kántɛ, Sùlemán 1998 52 Voir extrait
Háyidara yé jɔ́n dí?
ߤߊߦߌߘߙߊ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫
Tárawele, Úmar 2007 39 Voir extrait
Híji` ní úmura` kɛ́ɲa`.
ߤߖߌ ߣߌ߫ ߎߡߎߙߊ ߞߍߢߊ
Jàra, Sìdíki 2008 29 Voir extrait
Híji` ɲálɔn jóna.
ߤߖߌ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ
Kántɛ, Sòlomana 2013 19 Voir extrait
Í kàran.
ߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬
? 1999(ou avant) 16 Voir extrait
Í tólomalɔ̀.
ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬
? 1999(ou avant) 15 Voir extrait
Ísa lá kó`.
ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ
? 1999(ou avant) 17 Voir extrait
Ísa n'à táamaɲɔɔn.
ߌߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲߮
Tárawele, Màmádi ? 21 Télécharger
Ísamɔɔ` lù lánɛn Ála jèli lá, sàbá, wála kélen?
ߌߛߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ ، ߛߊ߬ߓߊ߫ ، ߥߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ؟
? 1999(ou avant) 5 Télécharger
Ísanaamun` ní báranton kɛ́lɛ lù.
ߌߘߊߣߊ߯ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߞߟߍ ߟߎ߬
Jàra, Kálidu 2012 51 Voir extrait
Jàma dɔ̀ bélenna` jùtɛɛ ɲá` n’à kùndon ɲá`, à ní fòdoba dúba lù kɛ́ɲa.
ߖߡߊ߬ ߘߐ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߣ ߴ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߢߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ
Kántɛ, Sùlemaná 1993 20 Voir extrait
Jàma kùdun tán ní fìlá: Mɔ̀ɔ́ lù wìlitɔ́ lɔ̀bá` lón jàma kùdun 12 mɛ̂n dí kànin.
ߖߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ: ߡߐ߯ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߖߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߂ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬
Tárawele, Màmadi 2001 21 Voir extrait
Jàmun kó` ní tɔ́ɔ kó` sìlamayá` dɔ́.
ߖߊ߬ߡߎ߲߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߕߐ߯ ߞߏ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫
Jàra, Sìdíki 2004 53 Voir extrait
Jànkáro` 305 mànkútu` lè nìn kɔ́nɔ.
ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ 305 ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫
Kɔ́ndɛ, Sáadiku 52 Voir extrait
Jàrakí tɛ́ ń bénba Ádama ní ń mà Hàwa mà ò ní bɛ̀dɛbɛdɛlí` fɔ́kuda`.
ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߕߍ߫ ߒ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߊߘߡߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߤߥߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߐߞߎߘߊ
Kántɛ, Sùlemáana 2004 32 Voir extrait
Jàtelí` lɔ́n jóna` kàfa fɔ́lɔ`.
ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Tounkara Dabola, Elhadj Sékou 2008 126 Voir extrait
Jàtesubɔ́`. Kàfa 1. (Planification. Livre 1)
ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߝߊ߬ 1߭
Yúsufù, Fófana 2000 44 Voir extrait
Jáaba` kɛ̀lɛ fílanan` dɔ̀fɔ́`.
ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߬ߝߐ
Sánkare, Màhamúud 2011 225 Voir extrait
Jáaba` kɛ̀lɛ fɔ́lɔ` dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn`.
ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
Sánkare, Màhamúud 2008 183 Voir extrait
Ján tó dùú` dɔ́. Sɛ́nɛkɛ kàfanén`.
ߖߊ߲ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߛߣߍߞߍ߫ ߞߝߊ߬ߣߋ߲
Meyur, Delano 1993 24 Voir extrait
Jìbiribá` fàsá`.
ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߓߊ ߝߊ߬ߛߊ
Kàntɛ, Sùlémana` 1980 62 Voir extrait
Jìimafá sɔ̀mɔnɔ́`.
ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ
Kántɛ, Sùlemaana 1993 16 Voir extrait
Jìisɛ́nbɛ.
ߖߌ߰ߛߍ߲ߓߍ߫
Tárawele, Màmádi 1998 26 Télécharger
Jìyabá lù ní dɔ̀fɔ́` dó lù làfɔbáa` lù lá ɲánamaya` kàn.
ߖߌ߬ߦߊ߲߬ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߲߬
? ? 16 Télécharger
Jí nɔ́ɔnɛn`.
ߖߌ߫ ߣߐ߯ߣߍ߲
Cripwel, Ken 2005 32 Voir extrait
Jídi` kɛ́ɲa` ládɛsɛnɛn`, wála dámakojuunɛn` à fàamunbáli` bólo.
ߖߘߌ ߞߍߢߊ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ، ߥߟߊ߫ : ߘߡߊߞߏߖߎ߯ߣߍ߲ ߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߓߊߟߌ ߓߟߏ߫
Kántɛ, Sùlemaana 1990 28 Voir extrait
Jídi` ɲálɔn jóna kàfa fɔ́lɔ: Kɔ́nɔmaya`.
ߖߘߌ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ : ߞߣߐߡߦߊ
Kétà, Náɲuma Músa` 1993(reédition) 28 Voir extrait
Jífin bànbá` ní sàntíɲɛn ní káro tíɲɛn ná tòlí`.
ߖߌߝߌ߲ ߓߊ߲߬ߓߊ ߣߌ ߛߊ߲߬ߕߌߢߍ߲ ߣߌ ߞߊߙߏ߫ ߕߌߢߍ߲߫ ߠߊ ߕߏ߬ߟߌ
Kúyate, Lánsìnɛ́ 1999 20 Télécharger
Jóoko lù.
ߖߏ߱ߞߏ ߟߎ߬
Sìla, Íburahim 2013 48 Voir extrait
Jóoyali kàfanɛn fɔ́lɔ.
ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ߫
Bérete, Sàndali ? 12 Voir extrait
Júunsa kùnfɔ́lɔ.
ߖߎ߲߯ߛߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ
Camara, Doussou Cekou 2008 44 Voir extrait
Jɛ̀dɛ lɔ́n ká kɔ̀dɔ mɔ̀ɔ lɔ́n dí. Dɔ̀fɔ́ lɛ̀ra`. Mànden sí lù n’à jàmun ɲánama lù 1972 / 1392 fúndi` kɔ́.
ߖߘߍ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߫ ߞߘߐ߬ ߡߐ߰ ߟߐ߲߫ ߘߌ߫ ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߟߍߙߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߣ ߴ ߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߁߉߇߂ / ߁߃߉߂ ߝߎ߲ߘߌ ߞߐ߫
Kántɛ, Sòlomana 1990 20 Voir extrait
Jɛ̀dɛkolobaayá` síla súdun` kàfa fɔ́lɔ (kótiiya` wála ɲɛ́baaya`).
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߓߊ߱ߦߊ)
Kàba, Màmadí 2012 39 Voir extrait
Jɛ̀dɛkololangboyá` Shɛ́rl` Hɛ́bdo tó d'à báaranɔ` dɔ́.
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ ߛ߭ߍߙߟ ߤߍߓߑߘߏ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓ߱ߙߊߣߐ ߘߐ߫
Sánkare, Màhamuud 2015 64 Voir extrait
Jɛ̀dɛkólo` máyidali` gbòlofinná.
ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߡߊߦߌߘߊߟߌ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ
Sánkare, Màhamúud 2012 104 Voir extrait
Kàranfá` Álfa Kɔ́ndɛ, Jìnɛ kánbɛn` kántii lóolunan`.
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߴߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲
Tùnkára`, Láajì Sékù 2011 73 Voir extrait
Kàsabiyá` kàfa 1.
ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߦߊ ߞߝߊ߬ 1߭
Fófana, Yúsufù 1998 56 Voir extrait
Kàwandilí` dàn-násenɛn` kà bɔ́ jàbùri` dɔ́, à ní jìi kítabu lù.
ߞߊ߬ߥ߲߬ߊߘߌ߬ߟߌ ߘߊ߲߮ ߠߊߛߋߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߬ߓߎߙߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߰ ߞߌߕߊߓߎ ߟߎ߬
Kántɛ́, Sùlèmáaná ? 40 Voir extrait
Kán jɔ́n kàrán` ká gbɛ̀lɛn kán` bɛ́ɛ dí?
ߞߊ߲ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߞߊ߲ ߓߍ߱ ߘߌ߫؟
? 2015 32 Télécharger
Kán wèdewedeyá`
ߞߊ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ
Sùkanɛ́, Ámàdú 2013 116 Voir extrait
Kántɛ Sòlomáana lá sàyá` ò mɛ́n` kɛ́nɛn dìbí` dí Áfirikì kàn k’à kɛ́ yíriba bé` dí kà Tèlebe Áfiriki kùnnakolonyá dúlenko` dɔ́. K’Ála hína Kántɛ fùré` lá.
ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߌ߬ߓߌ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ ߞ ߴ ߊ ߞߍ߫ ߦߙߌߓߊ߫ ߓߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߎߟߋ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߲ ߞ ߴߊߟߊ߫
Kàba, Béntu Bákari 1993 16 Télécharger
Kéla lá dénɛnɲa n'à lá dúɲa dɔ́tɛɛ kɛ́ɲa (k.n.).
ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߧߊ ߣߴߊ߮ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߞߍߢߊ (ߞ.ߣ.)
Kàmará`, Kàábìnɛ́; Tárawele, Fántà Sékù; Tárawele, Úmaru ? 128 Voir extrait
Kélaba Màmádi lá dɔ̀fɔ́.
ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ
? 2001 56 Voir extrait
Kéla` ní kɔ̀nɔ́` lá bàdoɲɔɔyá`.
ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߰ߦߊ
Bérete, Bànjá ? 16 Voir extrait
Kìsi kán` kàfa fɔ́lɔ
ߞߛߌ߬ ߞߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ 2016 40 Voir extrait
Kíɲɛn Jàanɛ́ lù lá ɲɔ́ɔnye` Bátɛ - Sòyilá 2003 lá.
ߞߌߢߍ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߓߊߕߍ-ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ 2003 ߟߊ߫
Diané, Baba Mamadi 2003 26 Voir extrait
Kònayalí` wála dé sɔ́dɔnbaliya` jɔ́ɔran` nú nàfá` n'àlú màntɔ́rɔ`.
ߞߏ߬ߣߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߘߋ߲߫ ߛߐߘߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ
Wùlare, Fàdafinkɛ́ Lùnséni 2017 68 Voir extrait
Kólofenɲa` kàfanɛ́n fɔ́lɔ`.
ߞߟߏߝߋ߲ߧߊ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߟߐ
Bá, Àbúu Bákari 2010 12 Voir extrait
Kónkotii` mànkútu.
ߞߏ߲ߞߏߕߌ߱ ߡߊ߲߬ߞߕߎ
Sánkare, Màhamúud 2011 32 Voir extrait
Kùnkolo kɔ́dɔ`.
ߞ߲߬ߎߞߟߏ߬ ߞߘߐ
Dùnbúya, Sènkú 1998 56 Télécharger
Kùnkolo kɔ́dɔ`.
ߞ߲߬ߎߞߟߏ߬ ߞߘߐ
Dùnbúya, Sènkú 1998 42 Télécharger
Kùnkolo kɔ́dɔ`.
ߞ߲߬ߎߞߟߏ߬ ߞߘߐ
Dùnbúya, Sènkú 2001 56 Télécharger
Kùnmákùdunɛ́n` nù láli kán`.
ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲
Sìla, Ìburahím 2013 51 Voir extrait
Kùnnakalí fɔ́lɔ` ní fílanan` ɲánamaya basi` kàn.
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߣߊߡߊߦߊ ߓߊߛߌ ߞߊ߲߬
Sìdibe, Ɲàalen Búrama 2015 20 Voir extrait
Kùntiiyá` wála mànsayá` kɛ́ɲa ɲíman`. Jóo 30 mɛ̂n nù dí mɔ̀ɔ kɛ́ wàná mìrinmá` dí.
ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߖߏ߱ ߃߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߣߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߘߌ߫
Kovei, Stefɛn Richar 2015 23 Télécharger
Kùrana jíi` tínki` wál'à dùwaú`.
ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߖߌ߮ ߕߌ߲ߞߌ ߥߟߴߊ߬ ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ
Kántɛ, Sòlomáana 2014 20 Télécharger
Kùrana kálanke` kɔ́dɔyida lánɔ̀ɔyanɛ́n` dálamìdanɛ́n` Màndén fòdoba kán` dɔ́.
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫
? 1999 207 Voir extrait
Kùrana kálańke`
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ
Kántɛ, Sùlemáana ? 632 Télécharger
Kùraná` mànkútu n'à mɔ̀lɔ́n`.
ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲
Kántɛ, Sòlomáana 2003 16 Voir extrait
Kúma ɲíma lù 1.
ߞߎߡߊ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ١
Màlén, Íburaahiima 1995 16 Voir extrait
Kúruka` ADBD lá dɛ̀nkɛnɛya sɛ́bɛ` dálaminala` lù.
ߞߙߎߞߊ ߊ.ߘ.ߓ.ߘ. ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߛߓߍ
Kétà, Kàmori; Sánkare, Màhamúud 2007 42 Voir extrait
Kɔ́rɛ` lá dáwunin` ní yíriden` dó lú ɲámayɛ̀lɛman ɲá` (sàyira` - mánkoron` - bùyaki` - lèmununba`)
ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߘߊߥߎߠߌ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߢߊ (ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ - ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ - ߓߎ߬ߦߊ߬ߞߌ - ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߓߊ)
Kàmara, Ńfáali Lónkosiya 2017 27 Télécharger
Kɛ́nɛ mànsa.
ߞߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬
Dúnbuya, Jìbiriil 2001 48 Télécharger
Kɛ́nɛduu dɔ̀fɔ́` (Síkasò Tárawele mánsa lù)
ߞߣߍߘߎ߯ ߘߐ߬ߝߐ (ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬)
Kántɛ, Sùlemán 2009 51 Voir extrait
Làaji Úmaru Sáid Tál fàsá`.
ߟߊ߰ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߛߊߌߘ ߕߊߟ ߝߊ߬ߛߊ
Lɔ́nkotii` Sòlomaana 2015 40 Voir extrait
Làkdari Ńkó` dɔ́.
ߟߊ߬ߞߴߘߊߙߌ ߒߞߏ ߘߐ߫
Màlén, Íburahiima 2007 18 Télécharger
Làkdáari Ńkó` ní àrabú` dɔ́.
ߟߊ߬ߞߑߘߊ߱ߙߌ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߘߐ߫
Màlén, Íburahiima 2014 84 Télécharger
Làkɔ́li kàrán jànkaró lù kàn.
ߟߊ߬ߞߐߟߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬
Bérete, Sàndali 2001 36 Télécharger
Làkɔ́li kàrán jànkaró lù kàn.
ߟߊ߬ߞߐߟߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬
Bérete, Sàndali 2001 36 Voir extrait
Lànfíya Kúyatɛ mɛ́n` yé kíli lá Kánkan kó: Sára`.
ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߫ ߞߏ : ߛߙߊ
Kába, Béntu Bákari 2003 40 Voir extrait
Láaji Úmaru Táal fàsá` (1791-1864).
ߟߊ߰ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊ߯ߟ ߝߊ߬ߛߊ
Bérete, Bànbá 2004 12 Télécharger
Lálɔnninyali séńkoladɔya`.
ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊߟߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ
Jàanɛ, Lansinɛ 12 Voir extrait
Le livre des renseignements rapides sur les relations entre l'homme et la femme.
ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߕߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߍߙߊ
Kàmára, Lónkasiya 2017 32 Télécharger
Lèmununkúmun` ná básiya`.
ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߞߎߡߎ߲ ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ
Kàpó`, Úsman 2002 16 Voir extrait
Lìmɛnɛyá` túnkun nù.
ߟߌ߬ߡߣߍ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߠߎ߬
? ? 212 Voir extrait
Lìnjiili` ní Tàuráati tùɲaya kó` tíkitiki.
ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊ߯ߕߌ ߕߎ߬ߢߦߊ߬ ߞߏ ߕߞߌߕߞߌ
? 1997 96 Voir extrait
Límɔɔ lù.
ߟߌߡߐ߮ ߟߎ߬
Has, Colette 2006 35 Télécharger
Lòlo bíla` báju`.
ߟߏ߬ߟߏ߬ ߓߌߟߊ ߓߊߖߎ
? 2006 92 Voir extrait
Lòlo bíla` báju`.
ߟߏ߬ߟߏ߬ ߓߌߟߊ ߓߊߖߎ
? 2006 74 Voir extrait
Lóran Bàbó Gbén Kɔ̀ɔjidá` Kántii kɔ́dɔ.
ߟߏߙߊ߲߫ ߓߊ߬ߓߏ߫ ߜߋ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ
Sánkare, Màhamúud 2011 60 Voir extrait
Lüwiz Ámikal Kábral fàsá`.
ߟߎ߳ߥߌߖ߭ ߊߡߌߞߊߟ ߞߊߓߙߊߟ ߝߊ߬ߛߊ
Sánkare, Màhamúud 2013 16 Voir extrait
Lɔ́nkotii` gbɛ́dɔta Dírisà Kàbá`.
ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߜߍߘߐߕߊ ߘߦߌߘߊ ߞߊ߬ߓߊ
Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ 2012 87 Télécharger
Lɔ́nnin` nè fìsá bàa wála nànfólo?
ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߰ ߥߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ؟
Bérete, Bànjá 2001 18 Télécharger
Lɔ́nni` ɲínin` ɲà tɔ́nɔ` díina` dɔ́.
ߟߐ߲ߠߌ ߢߌߣߌ߲ ߢߊ߬ ߕߣߐ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫
Sísàwánɛ, Bàkɔ́rɔba 2001 24 Voir extrait
Lɛ́ra fírisi.
ߟߍߙߊ߫ ߝߙߌߛߌ
Al-Qaddafi, Muammar 2012 104 Voir extrait
Lɛ́rada Bɛ̀nkadi
ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ
? 2 Télécharger
Màli Kánbɛn màyéren` n'à bàditá` lù kɔ́dɔ`.
ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ
Sánkare, Màhamuud 2013 40 Voir extrait
Màli Kánbɛn` Sìikán`.
ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲
66 Télécharger
Màli Kánbɛn` Sìikán`.
ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲
? 2007 36 Télécharger
Màli wári.
ߡߊ߬ߟߌ߬ ߥߊߙߌ
Sánkare, Màhamúud ? 102 Voir extrait
Màlí ní Jìnɛ́ fàdi kélen kɔ́nɔ jɔ́fɔ fìlá.
ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߖߝߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ
Tárawele, Ámadu Sědù; Kùlíbàli, Úsman 2006 49 Voir extrait
Màlo sɛ́nɛ` ɲá bɛ́dɛ`.
ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߢߊ߫ ߓߘߍ
Sùware, Làájì Màmadí 2013 50 Télécharger
Màmadi Sáayon Kàmará lá tírindi n'à lá sɛ́bɛyali.
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߛߊ߯ߦߏ߲ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬
Kàmará, Màmadi Sáayon 2003 30 Voir extrait
Mànden kúrufaba` láminin jámana` n’à tónbon` mànsalá lù dɔ̀fɔ́ 1100-1898 tɛ́la` dɔ́.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߣ ߴ ߊ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ ١١٠٠-١٨٩٨ ߕߍߟߊ ߘߐ߫
Kántɛ, Sùlemáana 1995 231 Voir extrait
Mànden lɔ́nninya` n'à lɔ́ko`.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߞߎߘߎ߲ ߝߟߐ
Sylla, Hayamady 2013 444 Télécharger
Mànden mélekuya` bólon fɔ́lɔ`: Kúmamasàndá.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ : ߞߎߡߊߡߊߛߊ߲߬ߛߊ
Kántɛ, Sòlomana 2012 Télécharger
Mànden tɔ́ɔko` tùɲayá` tíkitiki.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߐ߯ߞߏ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߕߞߌߕߞߌ
Kàbá, Sòrí Màndenká 2016 118 Voir extrait
Mànden yírikali dámìna ɲá`. 2. Mɔ̀ɔ́ hákɛ lásenɛn` ní dùudén` tá`. 3. Mɔ̀ɔ́ hákɛ jáaba lásenɛn.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߸ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߛߋߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߕߊ ߸ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߟߊߛߋߣߍ߲
Kántɛ, Sùlemáana 1992 16 Voir extrait
Màndén fòdoba kán` dɔ̀fɔ́ ládɛsɛnɛn` à ní árabu kúmaden` dó lù sé ɲá Ńkó dɔ́.
ߡ߲߬ߊߘ߲߫ߋ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߊ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߢߊ ߒߞߏ ߘߐ߫
Kántɛ, Sùlemáana 1997 19 Voir extrait
Màndén sànda 1230
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ߬ ߁߂߃߀
Kàmara, Móri 2017 76 Voir extrait
Màndén sàndá` lù.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬
Kántɛ, Sùlemáana 2004 64 Voir extrait
Màndén` dɔ̀fɔ́` kàfa 3. Kùrukanfúwa gbàrá` kùrundú lù à ní kàfa 4., mɛ́n` kɛ́ dá Sònjáda tàminnɛ́n` kɔ́.
ߡ߲߬ߊߘߋ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߞ߲߬ߎߝߟߐ ߞߝߊ߬ ߃ ، ߞߙߎ߬ߞ߲߬ߊߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߬ߙ߲߬ߎߘߎ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߄، ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫
Kántɛ, Sùlemaana 1994 84 Voir extrait
Màndén` dɔ̀fɔ́` kùnfɔ́lɔ` mɛ́n kɛ́ dá Sònjada kó` ɲɛ́.
ߡ߲߬ߊߘߋ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߞ߲߬ߎߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߢߍ߫
Kántɛ, Sùlemaana 1994 120 Voir extrait
Màndén` nù lá máɲǐn` nù wèdewedeyalí`.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋߦߊ߬ߟߌ
Kòromá, Sádamadiya Màmádi 2015 48 Télécharger
Màninkakán` ní fílakan` kàfa fɔ́lɔ ńkó` dɔ́.
ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ ߝߌߟߊߞߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߒߞߏ ߘߐ
Kɔ́ndɛ, Màmadí; Bàri, Rúhì 2000 23 Télécharger
Mànkɔrɔkɔrɔnnín` kàfá` mɛ́n tɔ́ɔ` kó: sě` n'à nàfá` lù.
ߡߊ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ: ߛߋ߭ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߟߎ߬
Bànbá, Játa Ádama 2008 38 Voir extrait
Màsaralí` lɛ́ra`.
ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߍߦߊ
Abdurahmaan, Kayrawaani 2010 128 Voir extrait
Màsilannín` gbɛ́dɔta` kàfá`.
ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߜߍߘߐߕߊ ߞߊ߬ߝߊ
Tárawele, Màmádii 2007 44 Télécharger
Màtaralí.
ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ
Kántɛ, Úmaaru Sómasi 2001 12 Télécharger
Màtínki` ní màsáada` ní Kéla` n'à dɛ̀ɲɔ́ɔ` lù fǒ` Màdíina.
ߡߊ߬ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬߬ ߝߏ߭ ߡߊ߬ߘߌ߯ߣߊ߫
Sùudulá, Ábudul Káadir; Ábudu, Rahaman Kúusak 1991 92 Télécharger
Màɲimáko.
ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊߞߏ
Sánkare, Màhamúud 2005 28 Voir extrait
Másina dɔ̀fɔ́`: sàn 462 jànjón: k'à tà 1400 mà - k'à sìi 1862 lá.
ߡߊߛߌߣߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߊ߲߬ 462 ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫: ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ 1400 ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ 1862 ߟߊ߫
Kántɛ, Sòlománà 2007 40 Voir extrait
Mùn yé tàmin ná sàyá` kɔ́?
ߡߎ߲߬ ߧߋ߫ ߕߊ߬ߡ߲߬ߌ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ؟
? 2002 75 Télécharger
Mɔ̀ɔdɔgbɛ́ bátɔ̀mɔnnɛ́n nù: “Ála lá làfɔbaa` n’à lá kéla lù kànín”. Sìlamayá` pédeku lànɔɔyanɛ́n lɛ́ra sábanan`.
ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ : (ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣ ߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) (ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߔߘߋߞߎ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲)
Hásanù, Àayúubù 1999 82 Voir extrait
Mɔ̀ɔyá lá fɛ̌ sàbá`.
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߛߊ߬ߓߊ
Kòroma, Sádamadiya Màmádi 2015 96 Voir extrait
Mɔ̀ɔ` fádi fǎn nù tɔ́ɔ.
ߡߐ߱ ߝߊߘߌ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߮
Sùkanɛ́, Ámadu 2013 20 Voir extrait
Mɔ̌ɔ` tɛ́ díya bɛ́ɛ ɲɛ́, í tɛ́ gbóya bɛ́ɛ ɲɛ́: Jìnɛ Kánbɛn` kántii fɔ́lɔ Áhmɛd Sékù Tùré
ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ߫ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߜߏߦߊ߫ ߓߍ߯ ߢߍ߫: ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߍ߫ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߊߤߑߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫
Kònatɛ́, Bɔ́ Lònsénin 2017 44 Voir extrait
Mɛ́ngboya` ní mɛ́ndiya` mànkútu`, hámantɛ hàrijɛnɛ ní jáhanama mànkútu`.
ߡߍ߲ߜߏߦߌ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߣߍ߫ ߣߌ߫ ߖߊߤߣߊߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ
Kántɛ, Sùlèmán 2001 56 Télécharger
N'án bɛ̀n dá án dí sé kó` bɛ́ɛ lá.
ߣߴߊ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߲ ߛߋ߲ ߞߏ ߓߍ߱ ߟߊ߫
? ? 2 Télécharger
Nà.
ߣߊ߬
? 1999 14 Voir extrait
Nàbiɲíma` lú fàsá. Án bénba` Ádama céd'Ála bólo à jɛ̀dɛ́` dén nù lé mà.
ߣߊ߬ߓߌ߬ߢߊߡߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߊߘߡߊ߫ ߗߋߘߵߊߟߊ߫ ߓߟߏ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߋ ߡߊ߲
Kánte Sùlémana 1999 56 Voir extrait
Nákɔsɛnɛ` kɛ́ɲa bɛ́dɛ`
ߣߊߞߐߛߣߍ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ
Kàmara, Lónkasiya ? 71 Voir extrait
Námɔ̀ri ní Káninba yàrabí` kànfɔ́: Ń dí mɔ̀ɔ mà ń ní mɛ́n` ká dí án ɲɔ́ɔn ɲɛ́.
ߣߊߡߐ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊߣߌ߲ߓߊ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ ߞߊ߲߬ߝߐ: ߒ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߒ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫
Kàba, Béntu Bákari 2003 60 Voir extrait
Nɛ́lsɔn Mándela fàsá`, Wòrodúu` Áfrik sìilolo`.
ߣߍߟߑߛߐ߲߫ ߡߊ߲ߘߋߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߥߙߏߘߎ߮ ߊߝߙߌߞ ߛߌ߰ߟߏߟߏ
Sánkare, Màhamúud 121 Voir extrait
Ǹ tùn k'à lɔ́n. Kàfa fɔ́lɔ.
ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Wédaraogo, Mùláyì Ídirisà 1999 27 Voir extrait
Ǹgbusun bála`.
ߒ߬ߜߎ߬ߛߎ߲߬ ߓߟߊ
Jàra, Hàwa Yúunusa 2011 62 Voir extrait
Ń báda bí ńkó` kàrán` mà.
ߒ ߓߘߊ߫ ߓߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬
Dúnbuya, Ábdulahi 2014 98 Voir extrait
Ń ná kɛ̀lɛdenɲá.
ߒ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ߧߊ
Sámakɛ̀, Ɲámina Súngalo 2010 150 Voir extrait
Ńfamìdén` ná tòlí`.
ߒߝߊߡߌ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߕߏ߬ߟߌ
Dúnbuya, Ànsumánà 2001 40 Voir extrait
Ńko kɔ́mabinbin` kàfá`
ߒߞߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߬ߝߊ
Kàmara, Ńfáalì Lónkosiya 2018 80 Voir extrait
Ńko tùmakún` Kúruka Fúka` sànwála` 780.
ߒߞߏ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߎߞߊ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߇߈߀
24 Télécharger
Ńko` kánmasere` lù.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬
Kùlúbàli, Úsman` ? 27 Voir extrait
Ńkó dáminalan.
ߒߞߏ ߘߊߡߌߣߊߟߊ߲
Jàkite, Núuhan 2012 25 Voir extrait
Ńkó kàran ɲá` dánsudun.
ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߊ ߘߊ߲ߛߎߘߎ߲
Jàabi, Nànfóo Ísùmaíila 2000 23 Voir extrait
Ńkó kàran ɲá` dánsudun.
ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߊ ߘߊ߲ߛߎߘߎ߲
Jàabi, Nànfóo Ísùmaíila 2000 23 Télécharger
Ńkó làkaranyalí` síla` súdun kàfanɛ́n fɔ́lɔ.
ߒߞߏ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߛߎߘߎ߲ ߞߝߊ߰ߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫
Màlén, Íburaahiima 1994(ou plus tard) 34 Voir extrait
Ńkó làkaranyalí` síla` súdun kàfanɛ́n fɔ́lɔ.
ߒߞߏ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߛߎߘߎ߲ ߞߝߊ߰ߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫
Màlén, Íburaahiima 1994(ou plus tard) Voir extrait
Ńkó làkaranyalí` síla` súdun.
ߒߞߏ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߛߎߘߎ߲ ߞߝߊ߰ߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫
Fofana, Mamadou dit Bakoroba 2006 41 Voir extrait
Ńkó làkaranyalí` síla` súdun.
ߒߞߏ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߛߎߘߎ߲ ߞߝߊ߰ߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫
Fofana, Mamadou dit Bakoroba 2006 41 Voir extrait
Ńkó lɔ́nko káran kàfa fɔ́lɔ`.
ߒߞߏ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Kántɛ, Sùlemáana 2003 121 Voir extrait
Ńkó lɔ́nko káran kàfa fɔ́lɔ`.
ߒߞߏ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
Kántɛ, Sùlemáana 2003 121 Voir extrait
Ńkó sɛ́bɛsun jìyama`.
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ
Kántɛ, Sòlomáana ? 40 Voir extrait
Ńkó tɔ́ɔ-lá-lón` káro sábama sìnfonɲali fɔ́lɔ kànkúma` bátɔmɔn kàfalén lón kálatii` ní dònjulumalá` lù bólo.
ߒߞߏ ߕߐ߯-ߟߊ߫-ߟߏ߲ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߞߝߊ߬߬ߟߋ߲ ߟߏ߲߫ ߞߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫
? 2010 16 Voir extrait
Ńkó wàsá` dàlu kɛ́ndɛ.
ߒߞߏ ߥߊ߬ߛߊ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ
Fófana, Màmádù (Bàkɔrɔbá) 2008 26 Voir extrait
Ńkó ɲáɲinin` n’à yíriwali` dònjulumá` dɛ̌ (N.Ɲ.Y.D.) sìikán` ní sàriyá` dònjulumá`.
ߒߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣ ߴ ߊ߬ ߦߙߌߥߊߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߍ߭ (ߒߧ߲ߦ߲ߘ߲ ) ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ
20 Télécharger
Ńkó` kàfa sábanan`.
ߒߞߏ ߞߝߊ߯ ߛߓߊߣߊ߲
Kántɛ, Sòlomáana 1993 52 Voir extrait
Ńkó` kángbɛ` kùnbabá.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ
Kántɛ, Sùlemáana 1998 52 Voir extrait
Ńkó` kángbɛ` kùnbabá.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ
Kántɛ, Sùlemáana 1998 52 Voir extrait
Ńkó` kángbɛ` kùnbabá.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ
Kántɛ, Sùlemáana 2015 84 Voir extrait
Ńkó` kángbɛ` kùnfɔ́lɔ.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ
Kántɛ, Sùlemáana 2008 40 Voir extrait
Ńkó` kángbɛ` kùnfɔ́lɔ.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ
Kántɛ, Sùlemáana 1996 37 Voir extrait
Ńkó` kángbɛ`.
ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ
Kántɛ, Sòlomana 2014 52 Voir extrait
Ńkó` wálifaya tòngbó` nàfaɲɔɔnyá kàfa fɔ́lɔ` láɲìnɛ́n`.
ߒߞߏ ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲
2014 47 Télécharger
Pápuu` ní Záyidi tɛ́` ɲìninkalí`.
ߔߊߔߎ߮ ߣߌ߫ ߦߊߖ߭ߌߘ ߕߍ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߬ߟߌ
Tárawele, Úmaru 1998 16 Télécharger
Pátris Lúmunba kótíi fɔ́lɔfɔlɔ` fàa ɲá` dɔ́sari`. Kɔ̀ngó Kánbɛn` bɛ́ɛyalaka` lá jɛ̀dɛɛtiiya dɔ́sodongbanɛn dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn.
ߔߊߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ ߝߊ߰ ߢߊ ߘߐߛߊߙߌ ߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߊ߫ ߖߘߍ߰ߕߌ߰ߦߊ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
Tùnkara, Làaji Sékù 2003 124 Voir extrait
Pópo dɔ́bɛnɲa` kàfanɛn fɔ́lɔ`.
ߔߏߔߏ߫ ߘߐߝߍ߲ߢߊ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ
Sánkare, Sědú 2014 78 Voir extrait
Róbɛr Nɛ́sta Márle, jòsojasa fɔ́li` mànsá`.
ߙߏߓߍߙ ߣߍߛߑߕߊ߫ ߡߊߙߑߟߋ߫ ߖߛߏ߬ߖߛߊ߬ ߝߐߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ
Sánkare, Màhamúud 2011 43 Voir extrait
Rúwanda dɔ̀fɔ́` ládɛsɛnɛn.
ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
Sangare, Mahamoud 2005 11 Voir extrait
Sàabá lù lá fúndi.
ߛߊ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ
Kántɛ, Sòlomáana 2003 12 Voir extrait
Sàadíńdamun.
ߛߊ߰ߘߌߒߘߊߡߎ߲߫
Kándɛ, Làají Màmúdu 2002 36 Voir extrait
Sàbayá.
ߛߓߊ߬ߦߊ
Úsman Kùlúbàli 2013 118 Voir extrait
Sàmùdugbɛ́ kàfa fɔ́lɔ. Àlimáamin Sǎmóri Tùté` fàsá`, mɛ́n tɔ́ɔ` jɛ̀dɛ́` yé kó Sàmudugbɛ́ Tùré`.
ߛߊ߬ߡߘߎߜߍ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ߸ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲߬ ߛߊ߭ߡߏߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߝߊ߬ߛߊ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߏ߫ (ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ)
Kántɛ Sùlemáana 32 Voir extrait
Sàranun 30.
ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ 30
Kántɛ, Sùlemána 16 Voir extrait
Sàranun lɛ́ra` mɛ̂n tɔ́ɔ kó: Sìlamá` sěn` bɛ̌n` - kélaba tòndá` mà, ò kàfá sàbá fɔ́lɔ.
ߛߌ߬ߟߊ߰ߡߊ ߛߋ߲߭ ߓߍ߲߭ ، ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ ، ߏ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߟߐ
? 1991 800 Voir extrait
Sàranun lɛ́ra` mɛ̂n tɔ́ɔ kó: Sìlamá` sěn` bɛ̌n` - kélaba tòndá` mà, ò kàfá sàbá fɔ́lɔ.
ߛߌ߬ߟߊ߰ߡߊ ߛߋ߲߭ ߓߍ߲߭ ، ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ ، ߏ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߟߐ
? 1991 800 Voir extrait
Sàyá lá mɔ́nɛ dònnɛ́n` tɛ́ bán bɔ́ lá. Dénmisɛn` nù lálii sùkú.
ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ߯ ߛߎ߬ߞߎ
Bérete, Kàrifala 1982 20 Voir extrait
Sàyá` mànkútu` ní kùnkolo kɔ́dɔ`.
ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ ߞߘߐ
2012 43 Voir extrait
Sádaka kó`.
ߛߘߊߞߊ߫ ߞߏ
Télécharger
Sáhara` múukan`.
ߛߤߊߙߊ ߡߎ߯ߞߊ߲
Sánkare, Màhamúud 2012 48 Voir extrait
Sáli` mànkútu` ní sùkó` ní bádɛ`.
ߛߊߟߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊߘߍ
Abu Bakari Alizerila 1987 130 Voir extrait
Sáli` ní sániya`.
ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߊߣߌߢߊ
19 Voir extrait
Sáli` yé kɛ́ lá sàyafére` má dì? Àa jónna dì? Àa kásankela dì? Àa dòonná dì?
ߛߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߦߊ߬ߝߙߋ ߡߊ߫ ߘߌ߬؟ ߊ߰ ߖߏ߲ߠߊ߫ ߘߌ߬؟ ߊ߰
Kántɛ, Sólòmáana ? 19 Voir extrait
Sánna` dɔ̀fɔ́`.
ߘߊ߲ߠߊ ߛߐ߬ߝߐ
Bùuwarɛ́, Bàraká 2006 13 Voir extrait
Sáriya`: Mùn n’Ála k’ò dí Músa mà?
ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ: ߡߎ߲߬ ߣ ߴ ߊߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ؟
8 Télécharger
Sènbá` ní jìbirilén` ná sìiɲɔɔnyá. Súluku` lá dándali` kà sǒ` dándan. Sòbó lù lá nánfuletu gbàrá`.
ߛߋ߲߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߖߓߌ߬ߙߌ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߸ ߛߟߎߞߎ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߸ ߞߊ߬ ߛߏ߭ ߘߊ߲ߘߊ߲߫߸ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߎߟߋߕߎ߫ ߜߊߙߊ
Tárawele, Màmádi 31 Voir extrait
Shía lù gbùndú fárasa.
ߛ߭ߌߊ ߟߎ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߝߙߊߛߊ
Kàbá, Ámara 2001 27 Voir extrait
Shɛ́kna Hàmála dɔ̀fɔ́.
ߛ߭ߍߞߴߣߊ߫ ߤߊ߬ߡߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ
Sánkare, Màhamúud 2008 52 Voir extrait
Sìbo fásari kàfá`.
ߛߌ߬ߓߏ߬ ߝߛߊߙߌ ߞߊ߬ߝߊ
62 Voir extrait
Sìbó` kɔ́dɔ` ɲáfɔ kàfá`.
ߛߌ߬ߓߏ ߞߘߐ ߢߊߝߐ߫ ߞߊ߬ߝߊ
Dùnbúya, Sènkun 1998 54 Voir extrait
Sìlamayá` díina` kùnnayéren` káfa.
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߱ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߞߝߊ
Àbû, Yàshíid 1998 24 Télécharger
Sìlamayá` lɔ́nta` n'à kɛ́ta` dó lù.
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߕߊ ߣߴߊ߬ ߞߍߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫
Berete, Ibrahima 2008 12 Voir extrait
Sìlamayá` túnkun nù.
ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߠߎ߬
? ? 141 Voir extrait
Sìlamayá` túnkun` nù: Kɔ́nɔn kúnba dón.
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ : ߞߐߣߐ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲
Kàba, Háabibu 1997 20 Voir extrait
Sìlamayá` yé ɲìmayá` ní dáfa` ní kálańkeya` díina` lè dí.
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߝߊ ߣߌ߫ ߞߟߊߒߞߋߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
Hásanù Àayúubù 1999 111 Voir extrait
Sìlamayá` ɲálɔn jɔ́na kàfa fílanan ní 3. ládɛnɛn`.
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ٣߲ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
Kántɛ, Sùlemaana 1990(1974) 24 Voir extrait
Sìlamá` wànári` Kùraná` ní sàranún` Ála kófɔ` lù lá.
ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ
Sàíidù, bnú Àlí bnù Wáhafu Álkàhatáani ? 102 Voir extrait
Sìsɛ lákolokolo.
ߛߌ߬ߛߍ߬ ߟߊߞߟߏߞߟߏ
Tárawele, Sědù Kùnnadi 2011 60 Voir extrait
Síla` kùrundú lù Ńkó` dɔ́.
ߛߌߟߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫
2007 22 Voir extrait
Síramuu` ní tàbadáa` à ní síra méleke, sìkaratí`, kíti sìlamayá kɔ́nɔ.
ߛߌߙߊߡߎ߮ ߣߌ߫ ߕߓߊߘߊ߮ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߙߊ߫ ߡߟߋߞߋ ߸ ߛߌ߬ߞߙߊ߬ߕߌ ߸ ߞߕߌ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
Jàra, Sìdíki 2007 11 Voir extrait
Sòlí` ní cɛ̀bàyá.
ߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߦߊ
Kàba, Béntu Bákari 2003 32 Voir extrait
Sòlomana Kàntɛ kɔ́dɔfɔlan fàransí`-ńkó
ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߍ߬ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ-ߒߞߏ
Kántɛ Sòlɔmana 2012 288 Télécharger
Sòninkekán kàfanɛ́n fɔ́lɔ`
ߛߏ߬ߣߌ߬ߒ߬ߞߋ߬ߞߊ߲ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߐ
Sánkare, Màhamúud 2003 22 Voir extrait
Sòninǹke jámana` lù lè tèn.
ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߒߞߋ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬
Tìngánà, Shɛ́kinà 2007 24 Voir extrait
sòninǹké kángbɛ` kùntɔ́ɔ` lù bátɔmɔn`.
ߕߊ߲߬ߓߊ: ߛߏ߬ߣߌ߲߬ߒ߬ߞߋ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲
Tigana, Cheikhna 2011 Voir extrait
Sònjáda Kétà bɔ́kolo` n'à bɔ́nsɔn` nù.
ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߐߞߐߟߏ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬
Kétà, Fáruku 2012 20 Voir extrait
Sòso kán` lɔ́n jóna`.
ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߎߘߎ߲ ߝߟߐ
Màrá, Sɛ̀bɛ́ 2013 126 Télécharger
Sòsó fàamalá` dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn`.
ߛߏ߬ߛߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
Kántɛ, Sùlemaana 1993 48 Voir extrait
Sùkú` kàfanɛn fílanan`.
ߛߎ߬ߞߎ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲
Kántɛ, Sùlemán 2010 26 Voir extrait
Sùkú` kàfanɛn fɔ́lɔ`.
ߛߎ߬ߞߎ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ
Kántɛ Sùlemán 2010 42 Voir extrait
Súluku` lá ìmaamunyá` wála Játùru.
ߛߟߎߞߎ ߟߊ߫ ߌ߬ߡߊ߰ߡߎ߲߬ߧߊ ߥߟߊ߫ ߖߊߕߙߎ߬
Bári, Úmarù 2000 21 Télécharger
Súna.
ߛߎߣߊ
Sùkanɛ́, Ámàdú 2010 19 Voir extrait
Súna` dònkó` ní jàmá` táasila` súnba` lákàfonɛ́n` sìlamaya díina` sɔ̀nɔmɛdɔyá` lɔ́n` dɔ́.
ߛߎߣߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߛߎ߲ߓߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ ߘߐ߫
Naasiru, bnú Ábudul Káriima ál’Akilu 1995 31 Voir extrait
Sɔ̀dɔ́n` bɛ̀dɛbɛdɛlí`
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ
Kántɛ, Sùlemán 1993 36 Voir extrait
Sɔ̀nɔmɛ́ n’à dɔ́kɛ` lù, à ní wèdewedelá bíloolu làfɔbáa` Ísa móyi` ɲɛ́, à ní bíloolu gbɛ́dɛ à mɔ̀yi` kɔ́.
ߛߣߐ߬ߡߍ ߣ ߴ ߊ߬ ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߜߘߍ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌ ߞߐ߫
Kántɛ, Sùlemaana 2003 40 Voir extrait
Sɔ̀nɔmɛ́` lá jànkáro` mɛ́n` tɔ́ɔ kó: Jìirijɔ́ɔrɔ.
ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ
Sùware, Làaji Màmádi 2006 32 Télécharger
Sɔ̀nɔmɛ́` lá kɛ́ta`, kɛ́ta` tùɲamá.
ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߞߍߕߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ
Tárawele, Ámadu Sědù 2009 48 Voir extrait
Sɔ̀ŋaɲikan kàfanín` fɔ́lɔfɔlɔ.
ߛߐ߬ߢ߭ߊ߬ߢߌ߬ߞߞߊ߲ ߞߝߊ߬ߣߌ߲ ߝߟߐߝߟߐ
Tùré, Ídirisa 2007 23 Voir extrait
Sɔ́kɛ̀, wála cɛ̀nimosoyá` kɛ́ɲa ɲíma.
ߛߐߞߍ߬ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߢߌߡߊ
Dùnbuya, Mànsa Amara 2016 30 Voir extrait
Sɛ́bɛden ná kàsabiyá` kàfa 1.
ߛߓߍߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߦߊ ߞߝߊ߬ 1߭
Fófana, Yúsufù 2001 37 Voir extrait
Sɛ̂k Ánta Jɔ̂p.
ߛߍߞ ߊ߲ߕߊ߫ ߖߐߔ
Sánkare, Màhamúud 2013 48 Voir extrait
Tèlebé` Áfirikì dɔ̀fɔ́` Bátɛ Kánkan Kàbá` lú dùndumá` Kánara ní Bànára` lù fáranfasi` ládɛsɛnɛn.
ߕߟߋ߬ߓߋ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߓߊߣߙߊ ߣߌ߫ ߓߊߣߙߊ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
Kántɛ, Sòlomáana ? 79 Télécharger
Tínki` kàfanɛ́n fɔ́lɔ kà bɔ́ Kéla` Màmadí lá dùwau ɲánama` lù dɔ́ àlí màrá` lá.
ߕߌ߲ߞߌ ߞߊ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫
2000 20 Voir extrait
Tòlantan` dɔ̀fɔ` ní jáaba jílafɛ` tòlantanna ɲɛ́ta cɛ̀mɛ
ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߬ ߢߍߕߊ߫ ߖߍ߬ߐߍ
Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ ? 10 Télécharger
Tóma Sánkara fàsa`. Tóma Sánkara n'à tɔ̀ɲɔɔn nù lá wùyankilí` fàsá` Búrukina Fàsó`.
ߕߏߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߙߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ. ߕߏߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߙߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߝߊ߬ߛߊ ߓߙߎߞߌߣߊ߱ ߝߊ߬ߛߏ
Sánkare, Màhamúud ? 84 Voir extrait
Tùbabu sánwala gbùndú` lù fáransanɛn`.
ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߘߊ߲ߥߟߊ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߘߊߣߍ߲
Jàra, Kálidu 2012 38 Voir extrait
Tùmá` mɔ̀lɔ́n` sìlamayá` kɔ́nɔ.
ߕߎ߬ߡߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
Fóde Yusufu Kàriḍáawi 1998 70 Voir extrait
Tɛ̀nɛn kùdunbá ní dònsó Sàmín.
ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߫ ߛߊ߬ߡߌ߲߫
Kùlíbàli, Íburahima Kálilù 2013 88 Voir extrait
Wàdu wála Gána kɔ̀dɔmán` dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn.
ߥߊ߰ߘߎ߰ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
Kántɛ, Sùlemáana 1993 27 Voir extrait
Wàdu wála Gána kɔ̀dɔmán` dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn. Sòsó dɔ̀fɔ́` bátɔmɔn 993 - (1205) - 1235.
ߥߊ߰ߘߎ߰ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߸ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲ 993 - (1205) - 1235
Kántɛ, Sùlemáana 2004 60 Voir extrait
Wànkaradúu jàmanabá.
ߥߊ߲߬ߞߙߊ߬ߘߎ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ
Kàba, Béntu Bákari 2003 79 Voir extrait
Wáliɲimalɔn báliya.
ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ ߓߊߟߌߦߊ
Bérete, Sàndali ? 8 Voir extrait
Wèdewedeyá kànfɔ́: Kèlennabíla kùndɔgbɛ́lɛn` mɛ́n kúmaya` dònnɛ́n tàasi nì kɔ̀rɔsi ní fáranfaasi dá.
ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ : ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߞߎߡߊߦߊ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߣߌ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߘߊ߫
Bùnu Tùfáyilì 1988 49 Voir extrait
Yìdasére.
ߦߌ߬ߘߊ߬ߛߙߋ
? ? 12 Voir extrait
Yílibila` kàfá`.
ߦߟߌߓߌߟߊ ߞߊ߬ߝߊ
Kɔ́ndɛ, Làaji Músa 2015 31 Voir extrait
Zzàbuurú`.
ߖ߭ߑߖ߭ߊ߬ߓߎ߰ߙߎ
Kántɛ Sùlemáana 2013 28 Voir extrait
Ɲánamaya fén tán: mɛ̂n nù dòntɔ́ àrijɛnɛ dɔ́.
ߢߣߊߡߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߕߊ߲: ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߙߌ߬ߖߣߍ߬ ߘߐ߫
Tárawele, Màmadi 2005 Voir extrait
Ɲìmá` sàrá` lè fìs'à jɛ̀dɛ́` dí.
ߢߌ߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߖߍ߬߬ߘߍ ߘߌ߫
Kántɛ, Sòlomana 1993 24 Voir extrait
Ɲìna tínbidin` sùjáad sáhìwi.
ߢߌ߬ߣߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߛߎ߬ߖߎ߯ߘ ߛߊߤߊ߬ߥߌ߬
Jáwara`, Íbùrahíim 1993 35 Voir extrait
Ɲìninkali 1404 n'àlu jèbí`.
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ 1404 ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ
Úmaru bùn Lwàríidu 1998 25 Voir extrait
Ɲìniǹkàlí` n'à jàbí` Káyibaran` yàhúudu` lù lá céden bílo Ásmawilu bùnu Sàláamun kà tɛ̀dɛ Làfɔɔbáa` Màmadí mà Yíɵiriba (h.n.) ɲìniǹkàlín 1404 yé sàranún` lɛ́ra` ɲìn dɔ́.
ߢߣߌ߬ߒ߬߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߓߌ ߞߊߦߌߓߊߙߊ߲ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߓߟߏ ߊߛߵߡߊߥߌߟߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߎ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߰ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߦߊߛ߳ߙߌߓߊ߫ (ߤ.ߣ.) ߢߣߌ߬ߒ߬ߞߊ߬ߟߌ߲
Kétà, Nùmunkɛ́ de Lóronbon 1998 68 Télécharger