Corpus N'ko

17000 mots. Fichier : kante_ibrahima-rappor_pour_CSG-FNDD

 • Kántɛ, Búrama Àasɔɛ (Mɔ̀ɔyá` lásàbatí` kàfanɛ́n` mɛ́n` tɔ́ɔ kó:) [Livre de renforcement de l'humanité: Super!] Bamako, Mamadou Fofana alias Bakoroba, 2006. 23 p.
  ߓߡߊ߲߬ߞߐ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊ߰ߛߐߍ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
  Fichier :kante-mooya_lasabati
 • Tolno, Faya Ismaël Ála tɔ́ɔ kálanke 99. [Les 99 noms les plus exaltés d'Allah.] Kɔ́nakiri, 2015. 110 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߱ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߉߉ ߝߊ߯ߦߊ߬ ߌߛߑߡߊߍߟ ߕߐߟߑߣߏ߫
  Fichier :tolno-ala_too_kalanke_99
 • Jálo, Músa Bálanduu Ála tɔ́ɔ 99 sùkú. [Les 99 noms d'Allah en poésie N'ko.] Kɔ́nakiri, Sylla, Ansoumane, 2012. 12 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߉߉ ߘߎ߬ߞߎ ߡߎߘߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫
  Fichier :jalo-ala_too_99_suku.nko
 • Álifa Kɔ́ndɛ mɔ̀lɔ́n. Jìnɛ́ ɲìnyá kɔ̀lɔlɔbá` kántii. [La valeur d'Alpha Condé, le leader de l'Arc-en-Ciel de la Guinée.] (2011). 28 p.
  ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߢߌ߲߬ߦߊ߫ ߞߟߐ߬ߟߐ߬ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮
  6552 mots. Fichier :alifa_konde_molon
 • Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ Àngile kán` mɛ́n jóna`. [Nko-English book.] Kɔ́nakiri, 2013. 133 p.
  ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߖߏߣߊ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ
  Fichier :maara-angile_kan_men, maara-angile_kan_men_nyesebe
 • Ân yé bánda` látànká. [Protection de l'environnement.] 15 p.
  ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫
  2522 mots. Fichier :an_ye_banda
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Báfilabɛn mànsalá`. [Le royaume de Bafilaben.] 346 p.
  ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߲ߟߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬
  Fichier :kulibali-bafilaben_mansala
 • Kúyatɛ, Mámadi Básikafa [Livre des remèdes.] Kɔ́nakiri, 40 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ ߓߊߛߌߞߝߊ ߡߊߡߊߘߌ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫
  7493 mots. Fichier :kuyate-basikafa
 • Kɔ́ndɛ, Sáadiku Básiya kafa. [Livre de médicine.]
  ߓߊߛߌߦߊ ߞߊߝߊ ߛߊ߱ߘߌߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
  Fichier :konde-basiya_kafa
 • Bátɛ Nàfají lá wúruki` ɲɛ́wala`. ke. [Programme de Développement local de la CRD de Bate Nafadji, élaboré par le conseil communautaire, Partie 2.] 2012.
  ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ
  2300 + 800 mots. Fichier :dunbuya-bate_nafaji_la_wuruki1, dunbuya-bate_nafaji_la_wuruki_ke
 • Bɛ̀dɛbɛdɛli kúruka` mɛ̂n nú yé sàriyasún` ní kàlanɔyabáa` dí... [Les partis politiques signataires de cette charte.]
  ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫
  200 mots. Fichier :bedebedeli_kuruka
 • Búdunsa. [Eclipse de lune.]
  ߓߘߎ߲ߛߊ
  1000 mots. Fichier :budunsa
 • Kántɛ, Búrama Cɛ̀nɛn gbànannɛ́n wála kábako dén` fàsá`. [L'histoire d'un garçon rusé, ou un enfant miraculeux.] Kɔ́nakri, 2012. 49 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ ߗߍ߬ߣߍ߲߬ ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߛߊ 18000 mots.
  Fichier :kante-cenen_gbanannen
 • Kɔ́ndɛ, Nàfají Sòri Dɛ̀lɔndɔyá. Fòdoba dɛ̀lɔndɔyá` kàfa fɔ́lɔ`. [Sociologie. Le premier livre de la sociologie générale.] 106 p.
  ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫
  22000 mots. Fichier :konde-delondoya
 • Senghor, Leopold Sedar & Abdoulaye Sadji Dɔ́ɔsàn cɛ̀nɛngbananɛ́n. [La belle histoire de Leuk le Lievre.]
  ߘߐ߱ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߣߍ߲߬ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߣߍ߲ ߟߋߏߔߏߟ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߓߙ، ߊߓߘߎߟߊߦ ߛߊ߬ߖߌ߫
  Fichier :kulibali-doosan_cenengbananen
 • Kántɛ, Sòlomáana Dúɲa dɔ́tɛɛ` ɲá ɲíma` ní kɔ́rɛ` lá kɛ́ndɛya` sábabu` lù. [Les fondements de la bonne vie et de la santé de la famille.] Conakry, 1994. 23 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߛߓߊߓߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫
  4225 mots. Fichier :kante-dunya_dotee
 • Fàdafinná làdonkoyalí` gbèrematɛɛlí Kázabulanka` bɛ̀nmakán nù [Convention de localisation africaine de casablanca.]
  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߖ߭ߊߓߎߟߊ߲ߞߊ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬
  320 mots. Fichier :fadafinna_ladonkoyali
 • Fòdoba kàlatíi` lá bélenna`. [Le discours du président.]
  ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
  600 mots. Fichier :fodoba_kalatii_la_belenna
 • Kàba, Làaji Shɛ́k Úmar Hákiliya` jɛ̀dɛkolo námun` kàn. [Théorie sur la tradition islamique.] Conakry, 2011. 55 p.
  ߤߊߞߟߌߦߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߊ߲߬ ߟߊ߯ߖߌ߬ ߛ߭ߍߞ ߞߓߊ߬
  8926 mots. Fichier :kaba-hakiliya_jedekolo
 • Tolno, Faya Ismaël Híji` ɲálɔn jóna` kàfá`. [Guide du pélérin.] Conakry, 2013.
  ߞߐߣߊߞߙߌ ߤߖߌ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߊ߬ߝߊ ߝߊ߯ߦߊ߬ ߌߛߑߡߊߍߟ ߕߐߟߑߣߏ߫
  4900 mots. Fichier :tolno-hiji_nyalon
 • Kántɛ, Búrama Íran ní Fàdafinná` sómɔɔya` ní lɔ́nniya` lù bìlaɲɔɔnmá` làkarandá` fɔ́lɔma. [Premier séminaire sur les relations cultures et civilisations entre l'Iran et l'Afrique.] 2001. 14 p.
  ߌߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߝߟߐߡߊ ߓߎߙߊߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ
  2550 mots. Fichier :kante-iran_ni_fadafinna
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálidù Jɛ̀dɛ. [Soi-même.] (167) p.
  ߖߘߍ߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬
  46200 mots. Fichier :kulibali-jede
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Jɛ́ɛkafa. [Pisciculture.]
  ߖߍ߱ߞߝߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬
  6489 mots. Fichier :kulibali-jeekafa
 • Kántɛ, Búrama Kántɛ Sòlomáana lá dɔ̀fɔlaká`. [Biographie de Solomana Kantè.] 11 p.
  ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߍ ߓߎߙߊߡߊ߫
  1250 mots. Fichier :kante-kante_solomaana
 • Kántii` lá sànkúda` bélenna` kátɛ̀dɛ Jìnɛ mìrindi` mà. [Le discours du Président du Nouvel An à la population de la Guinée.] 2010.
  ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬
  580 mots. Fichier :kantii_la_sankuda
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Kàrangbɛ́` ní mélekuya` kànfɔ́` mɛ̂n tɔ́ɔ kó pédeku` Mànden lɔ́nninya` dɔ́. [Roman dont le titre est "Un circle" dans le savoir Manding.]
  ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߍ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߊ߲߬ߝߐ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߔߘߋߞߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߫
  890 mots. Fichier :kulibali-melekouya_kanfo
 • Bùnu Tùfáyilì Kèlennabíla kùndɔgbɛ́lɛn` mɛ́n kúmaya` dònnɛ́n tàasi nì kɔ̀rɔsi ní fáranfaasi dá. Wèdewedeyá kànfɔ́. [Roman philosophique: Solitaire persistant dont la parole porte sur la pensée, l’observation et le détail.] Caire, Jàanɛ́, Màmadí Bàbá, 1988. 49 p.
  ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ : ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߞߎߡߊߦߊ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߣߌ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߘߊ߫ ߓߣߎ߬ ߕߎ߬ߝߊߦߌߟߌ߬
  22736 mots. Fichier :kante-kelennabila_kundogbelen
 • Mara, Kanfadima Burama Kíti dɔ́ kó lù ní míri dɔ́ kɔ́ lù háya. Conakry, 2012.
  ߞߕߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߤߦߊ
  2500 mots. Fichier :mara-kidi_do_ku_lu
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Kólofenya dɔ̀fɔ́` n'à ɲákudayanɛn` kàfá. [Histoire de l'elevage et de sa modernisation.] 251 p.
  ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬
  91000 mots. Fichier :kulibali-kolofenya_dofo
 • Kùrana kálanke` kɔ́dɔyida lánɔ̀ɔyanɛ́n` dálamìdanɛ́n` Màndén fòdoba kán` dɔ́. [L’explication simplifié du Saint Coran, traduit dans la langue commune du Manding.] Kánkan, Centre islamique pour l'éducation et la formation (CIEF), 2002. 1. 605 p.
  ߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ١
  Fichier :kurana*، tafsir*, jaane-kurana_kalanke.pdf
 • Kàmára, Lónkasiya. Kɔ́rɛ` lá dáwunin` ní yíriden` dó lú ɲámayɛ̀lɛman ɲá` (sàyira` - mánkoron` - bùyaki` - lèmununba`) [Traitement de certaines fruits]. 2017, 2500 mots.
  ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߘߊߥߎߠߌ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߢߊ (ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ - ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ - ߓߎ߬ߦߊ߬ߞߌ - ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߓߊ)
  Fichier: kamara-kore_la_dawunin.
 • Kántɛ, Sòlomáana Kùrukanfúwa` gbàra kùrundú lù. [La charte de Kouroukanfouga.] 144 p.
  ߞߙߎ߬ߞ߲߬ߝߎߞߊ ߞߊ߬ߝߊ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬
  27264 mots. Fichier :kante-kurukanfuwa_gbara
 • Dunbuya, Mansa Làjínɛ láwuruki` ɲɛ́wala`. [Programme du développement local de la Guinée.]
  ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ
  422 mots. Fichier :dunbuya-lajine_lawuruki
 • Dunbuya, Mansa Làjínɛ láwuruki` ɲɛ́wala`. [Programme du développement local de la Guinée.]
  ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ
  390 mots. Fichier :lajine_lawuruki
 • Làjínɛ sìikán`. [Constitution de la Guinée.] 2010.
  ߟߊ߬ߖߌߣߍ ߛߌ߰ߞߊ߲
  Fichier :constitution_guinee2010
 • Jàanɛ, Lansinɛ Lálɔnninyali séńkoladɔya`. [Guide d'informatique] 12 p.
  ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊߟߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߖߊ߰ߣߍ ߟߊ߲ߛߌߣߍ
  Fichier :jaane-lalonniyali_senkoladoya
 • Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ Lɔ́nkotii` gbɛ́dɔta Dírisà Kàbá`. [Le savant avéré Dirissa Kaba.] Kɔ́nakiri, 2012. 87 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߜߍߘߐߕߊ ߘߦߌߘߊ ߞߊ߬ߓߊ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߘߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ 23900 mots.
  Fichier :maara-lonkotii_gbedota
 • Sùware, Làájì Màmadí Màlo sɛ́nɛ` ɲá bɛ́dɛ`. [La bonne façon de cultiver le riz.] Conakry, 2013. 50 p.
  ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ 9400 mots.
  Fichier :suware-malo_sene
 • Màló` sɛ́nɛ. [La culture du riz.] Faranah, Màmadi Dábo, 2003. 44 p.
  ߝߙߊߣߊ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߛߣߍ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫
  Fichier :suware-malo_sene
 • Kántɛ Sùlemáana Màndén sàndá` lù. [Proverbes mandingues.] Egypte, 2004. 64 p.
  ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫
  15600 mots. Fichier :kante-mande_sanda_lu
 • Bérete, Jùba Sila Madi Mohamed Lamin Sherif Hayidara [Mohamed Lamin Sherif Hayidara]
  ߡߏߤߊߡߋߘ ߟߊߡߌߣ ߛ߭ߋߙߌߝ ߤߊߌߘߊߙߊ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߊߘߌ ߓߙߋߕߋ
  Fichier :berete-mohamed_lamin_hayidara
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálidù Mɔ́nnin. [La pêche.] 94 p.
  ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߘߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ ߡߐ߲ߠߌ߲
  22700 mots. Fichier :kulibali-monnin
 • Jàabí, Nànfó Ísùmaíila Mɔ̌ɔ lù kíli ńkó` kàrán` mà... s'àlu dí kɛ́ dùɲá` kàlámà. [Appelle les gens à apprendre le N'ko... pour qu'ils soient au courant de affaires du monde.] 2 p.
  ߡߐ߯ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ ... ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߬ߢߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ
  980 mots. Fichier :jaabi-moo_lu_kili
 • Kántɛ́, Sòlòmànà Ńkó` dálu kɛ́ndɛ. [La preuve concrète du N'ko.] Egypte, 1988. 24 p.
  ߞߍ߯ߙ ߒߞߏ ߘߊߟߎ ߞߍ߲ߘߍ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ 11100 mots.
  Fichier :kante-nko_dalu_kende
 • Kàmará, Ámadu Kàráadù Ńkó dàntɛɛlí. [Le N'ko et science.]
  ߒߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߯ߘߎ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫
  7056 mots. Fichier :kamara-nko_danteeli
 • Ńkó dìnkó` lù lá bélenna` k'à bɛ̀n túlafin` 28 ɲàaɲáa` mà. [Le discours du ?? du N'ko au sujet de la célébration du 28 septembre.] 2011.
  ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ 82 ߢߊ߰ߢߊ߮ ߡߊ߬
  1000 mots. Fichier :nko_dinko_lu
 • Ńkó Dúnbu` fòdoba kàlatíi` lá làsɛnɛli bélenna` kàranmɔɔ Sùlemáana lá sómayɛlɛman` sànkunbɛ́ 42nan jànjon lón` kólinkòlín` 25, 2011. [Le discours du Sécrétaire de l'Académie N'ko à la célébration du 42e anniversaire du décès du Maître Soulemana, le 25 décembre 2011.] 2011.
  ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ ߄߂߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߟߏ߲ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߂߅ ߂߀߁߁ .‏
  1433 mots. Fichier :belenna_sinbonsi2011
 • Ńkó Dúnbu sìikan ní kùrundú dònjulumá. [N'ko Doumbou statut et reglement intérieur.] 26 p.
  ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ
  3800 mots. Fichier :nko_dunbu_siikan
 • Kántɛ, Sòlomáana Ńkó gbùndu. [Secret du Nko.]
  ߒߞߏ ߜߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫
  Fichier :kante-nko_gbundu
 • Kántɛ, Sòlomána Ńkó` kàfa fílanan`. [Deuxieme livre du Nko.] Kɔ́nakiri, 1970.
  ߒߞߏ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫
  12800 mots. Fichier :kante-nko_kafa_filanan
 • Kántɛ, Sòlomáana Ńkó` kàfa sábanan`. [Troisième livre du N'ko.] Caire, 1993. 52 p.
  ߞߍ߯ߙ ߒߞߏ ߞߝߊ߯ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߟߏ߬ߡߊ߱ߣߊ ߞߊ߲ߕߍ
  Fichier :kante-nko_kafa_sabanan
 • Kántɛ, Sùlemáana Ńkó` kángbɛ` kùnbabá. [Grammaire avancée du N'ko.] Conakry, Íbùrahíima Dúnbuya, 1998. 52 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫
  Fichier :kante-nko_kangbe_kunbaba-ibrahima
 • Kántɛ, Sùlemáana Ńkó` kángbɛ` kùnfɔ́lɔ. [Grammaire du N'ko] Kàrífɔ̌ (?), Làájìi Béntu Búrama Kàba, 1996. 1. 37 p.
  ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ 10777 mots.
  Fichier :kante-nko_kangbe1_2009burama_kante
 • Kántɛ, Sòlomáana Ńkó kɔ́dɔfɔlan Kànjamáadi Màndén fòdoba kán ní kèlennatɔ́ɔ kàn. [Dictionnaire "N'ko" Kanjamaadi linguistique et de noms propres.] Caire, Jàanɛ, Bàbá Màmádi, 2003. 502 + 48 p.
  ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ,ߒߞߏ, ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
  Fichier :kante-nko_kodofolan2003, kante-nko_kodofolan2003intro
 • Kàmára, Lónkasiya. Ńko kɔ́mabinbin` kàfá`. [Livre d'insistance du N'ko.] Kánkan, 2018. 21300 mots.
  ߒߞߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߬ߝߊ
  Fichier: kamara-nko_komabinbin
 • Ńkó sɛ́bɛsun kánmaserema` síndibaa` Kánfɛ Sòlomána lá dɔ́fɔ`. [Biographie de Solomana Kantè, l'inventeur de l'alphabet tonal N'ko.]
  ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ
  2931 mots. Fichier :nko_sebesun_kanmaserema
 • Ńkó` wúrukili` sìnfonɲalí` jáabama` (N.W.S.J.). [Association générale du développement du N'ko.]
  ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߖߊ߯ߓߡߊ (‏ ߒ.‏ߥ.‏ߛ.‏ߖ.‏)‏
  6267 mots. Fichier :nko_wurukili_sinfonnyali
 • Kòroma, Sáramadiya Màmadí Nóorasoba dɔ̀fɔ́. [L'histoire de Noorasoba.] 5 p.
  ߣߏ߯ߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߙߊߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬
  2000 mots. Fichier :koroma-noorasoba_dofo
 • N.W.S.J. sìikán` ɲɛ́sɛbɛ. [Le préambule des statuts de l'organisation mondiale pour le développement de l'alphabet n'ko.]
  ߒ.‏ߥ.‏ߛ.‏ߖ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߢߍߛߓߍ
  2680 mots. Fichier :nwsj_siikan_nyesebe
 • Sìdibé, Ɲàalen Búrama Ɲàalen Búrama lá kàfá`. [Livre de Nyaalen Bourama.] 32 p.
  ߢߊ߰ߟߋ߲߬ ߓߎߙߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߢߊ߰ߟߋ߲߬ ߓߎߙߡߊ ߛߘߌ߬ߓߋ߫
  5700 mots. Fichier :sidibe-nyaalen_burama
 • Kàmará, Ámadu Kàráadù Ɲɛ́sɛbɛ. Sɛ́bɛli. [Introduction. Écriture.]
  ߒߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߢߍߛߓߍ ߛߓߍߟߌ
  953 mots. Fichier :kamara-nyesebe_sebeli
 • Kántɛ, Sùlemáana Ɲìninkaliba 5 n'à jèbí`. [Cinq grands questions et leur réponses.] Caire, 2003. 31 p.
  ߞߊ߯ߤߌߙߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߅ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߞߊ߲ߕߍ߫߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫
  Fichier :kante-nyininkaliba4_na_jebi
 • Sánkare, Màhamúud Róbɛr Nɛ́sta Márle, jòsojasa fɔ́li` mànsá`. [Super star du reggae Bob Marley.] Bàmakɔ́, 2011. 43 p.
  ߓߡߊ߬ߞߐ߱ ߙߏߓߍߙ ߣߍߛߑߕߊ߫ ߡߊߙߑߟߋ߫ ߖߛߏ߬ߖߛߊ߬ ߝߐߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߤߊ߬ߡߎ߱ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ 8356 mots.
  Fichier :sankare-rober_nesta_marle
 • Sàranun lɛ́ra` mɛ̂n tɔ́ɔ kó: Sìlamá` sěn` bɛ̌n` - kélaba tòndá` mà, ò kàfá sàbá fɔ́lɔ. [Sunna (Les Musulmans sur la voie du Prophète), en trois livres.] Egypte, 1991. 1, 2. 800 p.
  ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߰ߡߊ ߛߋ߲߭ ߓߍ߲߭ ، ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ ، ߏ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߟߐ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߱ߣߊ߫
  Fichier :saranun0, saranun1, saranun2a, saranun2b, saranun3a, saranun3b, saranun4a, saranun4b, saranun5a, saranun5b
 • Sáyidangba yé mùn dí? [Qu'est-ce que c'est, l'Ébola?]
  ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟
  271 mots. Fichier :ebola
 • Sùware, Láajì Màmadí Sɛ̀nɛ́` kàkɔ́dɔ`. [Agriculture ordinaire.] Kɔ́nakiri, Jálaman Sɛ̀bɛ́ Màari, 2013. 51 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߞߊ߬ߞߘߐ 9648 mots.
  Fichier :suware-sene_kakodo
 • Tárawele, Bàlá Sɛ̀nɛkɛla jíi. [L'espoir de l'agriculteur.] Fárana, Fárana Dúnbu Báyɛlɛmanni Tánban, 2013. 59 p.
  ߝߙߊߣߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍߟߊ ߖߌ߱ ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ 21800 mots.
  Fichier :tarawele-senekela_jii
 • Jálo, Músa Bálanduu Sìifída` ní dàlu yída`. [Contexte et justification.] 2011.
  ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߘߊ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߱ ߖߊߟߏ
  3800 mots. Fichier :jalo-siifida_ni_dalu
 • Kàmará, Ámadu Kàráadù Sòri ní Sáran` kàfa fɔ́lɔ. [Sory et Saran. Premier livre.] 50 p.
  ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߛߊߙߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߯ߘߎ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫
  7718 mots. Fichier :kamara-sori_ni_saran
 • Dùnbuya, Mànsa Amara Sɔ́kɛ̀, wála cɛ̀nimosoyá` kɛ́ɲa ɲíma. [Sokè ou comment faire l'amour.] Kɔ́nakiri, 2016. 30 p.
  ߛߐߞߍ߬ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߊߡߙߊ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ
  Fichier :dunbuya-soke_wala_cenimosoya
 • Súwandila` lásinnin. [Guide l'électeur CENI.] 13 p.
  ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߊߛߌ߲ߠߊ߲
  1000 mots. Fichier :guide_l_electeur
 • Tèlebaayali` wála séńkolakibaroya`. [L'informatique, ou la technique.] 24 p.
  ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߞߌߓߊߙߏߦߊ
  3400 mots. Fichier :telabaayali_wala_senkolakibaroya
 • Tèlebaayali` wála séńkolakibaroya`. [L'informatique, ou la technique.] 24 p.
  ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߞߌߓߊߙߏߦߊ
  3400 mots. Fichier :telabaayali_wala_senkolakibaroya
 • Thessaloniciens 1 [Thessaloniciens 1]
  4800 mots. Fichier :bible-thessalonciens1
 • Wálifaya` tòngbó` dɔ̀ɔtɔyá` kɛ̀lɛ lá. [Esprit d'entreprise.] Kɔ́nakiri, 2013.
  ߞߐߣߊߞߙߌ ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߘߐ߰ߕߐ߬ߦߊ ߞߟߍ߬ ߟߊ߱ 5600 mots.
  Fichier :walifaya_tongbo_dootoya
 • Wálifaya` tòngbó` kàranmɔɔ Kúru Lákɔnɛn fɔ́lɔ` lá bélenna` àlu lá sérebɛ látamin` lón` dàfatá` 16, 2013. [Discours du premier groupe de professeurs n'ko formés à l'atelier sur l'entreprenariat à l'occasion de la remise des attestations le 16 mai 2013.] 2013.
  ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߙߎ߫ ߟߊߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߓߍ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆ ߺ ߂߀߁߃ .‏
  1457 mots. Fichier :walifaya_tongbo_karanmoo
 • Wànayá. [Leadership.] 2014.
  ߥߣߊ߬ߦߊ
  Fichier :wanaya
 • Sìdibé, Làansinɛ́ Wásolon dɔ̀fɔ́ sàn 13 ɲíninnin` kɔ́. [Histoire de Wassolon: 13 ans de recherche.] 94 p.
  ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫
  30900 mots. Fichier :sidibe-wasolon_dofo
 • Kɔ́ndɛ, Làaji Músa Yílibila` kàfá`. [Le livre de rappel.] Kɔ́nakiri, 2015. 31 p.
  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ ߞߊ߬ߝߊ ߟߊ߰ߖߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ 8100 mots.
  Fichier :konde-yilibila_kafa
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Yíri lù. [Les arbres.]
  ߦߙߌ ߟߎ߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬
  64992 mots. Fichier :kulibali-yirilu
 • Sise, Nfali (notes sur l'histoire) Sigiri,
  ߒߝߊߟߌ ߛߌ߬ߛߍ߬
  Fichier :sise-krogba_historisme

Les périodiques

Dalu Kɛndɛ
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 001, 2007.11, 500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 002, 2008.02, 8500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 003, 2008.04, 4700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 004, 2008.08, 6300 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 005, 2008.12, 6200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 006, 2009.01, 5900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 007, 2009.07, 4700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 010, 2010.02, 5400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 014, 2011.08.08, 3800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 015, 2011.08.15, ?6700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 020, 2011.09.19, ?5200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 026, 2011.11.07, 2600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 030, 2011.12.05, 4500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 031, 2011.12.12, 5819 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 040, 2012.02.13, 4500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 041, 2012.02.20, 5800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 048, 2012.04.14, 5550 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 049, 2012.04.23, 6600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 050, 2012.05.04, 5500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 051, 2012.05.12, 6400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 052, 2012.05.21, 5600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 053, 2012.06.02, 4300 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 055, 2012.06.18, 6700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 056, 2012.06.25, 6400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 057, 2012.07.07, 6700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 058, 2012.07.16, 6600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 059, 2012.07.30, 5700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 060, 2012.08.06, 5500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 061, 2012.08.11, 4700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 062, 2012.08.21, 3650 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 063, 2012.08.27, 4000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 064, 2012.09.03, 3100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 065, 2012.09.10, 3800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 066, 2012.09.17, 4100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 067, 2012.09.24, 3250 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 068, 2012.10.01, 4000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 069, 2012.10.08, 4600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 070, 2012.10.15, 4400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 071, 2012.10.22, 4500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 072, 2012.10.22, 4400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 073, 2012.11.12, 5100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 074, 2012.11.19, 5800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 075, 2012.11.26, 5300 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 076, 2012.12.10, 3900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 077, 2012.12.17, 4900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 078, 2012.12.24, 6000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 079, 2013.01.01, 5100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 080, 2013.01.07, 5300 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 081, 2013.01.14, 5500 mots
 • Dalu Kɛndɛ 082, 6150 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 084, 2013.02.05, 4700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 085, 2013.02.18, 4200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 086, 2013.02.25, 4150 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 087, 2013.03.04, 3500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 088, 2013.03.11, 4200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 089, 2013.03.18, 4650 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 090, 2013.03.28, 6200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 091, 2013.04.08, 5300 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 092, 2013.04.22, 4800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 093, 2013.04.29, 4400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 094, 2013.05.06, 4200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 095, 2013.05.13, 3000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 096, 2013.05.20, 4500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 097, 2013.05.27, 2750 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 098, 2013.06.03, 4900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 099, 2013.06.10, 3850 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 100, 2013.06.17, 4600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 101, 2013.06.24, 6000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 102, 2013.07.02, 4700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 103, 2013.07.08, 4000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 104, 2013.07.15, 5100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 105, 2013.07.22, 2900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 106, 2013.08.05, 3800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 107, 2013.08.12, 4000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 108, 2013.08.19, 3200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 109, 2013.08.26, 4900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 110, 2013.09.02, 3600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 111, , 4200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 112, 2013.09.16, 4800 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 113, 2013.09.23, 4500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 114, 2013.10.07, 5100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 115, 2013.10.14, 5200 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 116, 2013.10.21, 5400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 117, 2013.10.28, 3900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 118, 2013.11.04, 4900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 119, 2013.11.11, 4600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 120, 2013.11.18, 3500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 121, 2013.11.25, 3100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 122, 2013.12.02, 5400 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 123, 2013.12.09, 3900 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 124, 2014.12.16, 4700 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 125, 2013.12.30, 2500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 126, 2014.01.06, 9500 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 127, 2014.01.13, 5600 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 128, 2014.01.20, 5000 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 129, 2014.01.27, 5100 mots
 • Dàlu Kɛ́ndɛ 130, 2014.02.03, 5600 mots
Jansan
 • Jansan1–46
Jɛdɛlɔn sila
 • Jɛdɛlɔn sila 20, 4750 mots
Mandenka
 • Mandenka 0
 • Mandenka 1
Sekutureya
 • Sekutureya1
 • Sekutureya2
 • Sekutureya3
 • Sekutureya4
 • Sekutureya5
 • Sekutureya6
 • Sekutureya7
 • Sekutureya8
 • Sekutureya9
Sinjiya
 • Sinjiya 053
 • Sinjiya 066
 • Sinjiya 071
 • Sinjiya 081
 • Sinjiya 113
 • Sinjiya 114
 • Sinjiya 115
 • Sinjiya 116
 • Sinjiya 117
 • Sinjiya 118
 • Sinjiya 119
 • Sinjiya 120
 • Sinjiya 121
 • Sinjiya 122
 • Sinjiya 123
 • Sinjiya 124
 • Sinjiya 125
 • Sinjiya 126
 • Sinjiya 127
 • Sinjiya 128
 • Sinjiya 129
 • Sinjiya 130
 • Sinjiya202
Wèntere
 • Wentere1
 • Wentere2
 • Wentere4
Yeko kanfo
 • Yeko_kanfo12
Yelen
 • Yelen01
 • Yelen 02
 • Yelen 03
 • Yelen 04
 • Yelen 05
 • Yelen 06
 • Yelen 07
 • Yelen 08
 • Yelen 09
 • Yelen10
 • Yelen11
 • Yelen12
 • Yelen13
 • Yelen14
 • Yelen15
Yɛrɛya
 • Yɛrɛya01
 • Yɛrɛya02
 • Yɛrɛya03
 • Yɛrɛya04
 • Yɛrɛya05_06
 • Yɛrɛya07_08
 • Yɛrɛya09
 • Yɛrɛya10
 • Yɛrɛya11
 • Yɛrɛya12
 • Yɛrɛya13
 • Yɛrɛya14
 • Yɛrɛya15
 • Yɛrɛya16_17
 • Yɛrɛya18_19
 • Yɛrɛya20_21
 • Yɛrɛya22_23
 • Yɛrɛya24_25
 • Yɛrɛya26_27
 • Yɛrɛya28_29
 • Yɛrɛya30-31