Bamadaba index Français-Bambara / dictionnaire du Corpus bambara de référence
A-Z ɲíni Bm • Fr • (i)
search-icon.png

A - a

à -la-, lá, -lan-, lɔ́, -na-, ná, -nan-, nɔ́, rá, rɔ́, y', yé
à 100 % pélepele
à bord gɔ́dɔgɔdɔgɔdɔ
à caractères fins mìsɛn
à cause nɔ̀fɛ̀
à cause de bólo, kámà, kánmà, kósɔ̀n, kɔ́sɔ̀n
à contre-coeur bólolatigɛtɔ
à côté kɛ̀rɛfɛ̀
à côté de dáfɛ̀
à croissance rapide mɔ̀duman
à cul tout nu jùlankolon, jùrɔnkolon
à dents cachées tusɛɛ
à dire fɔ́ta
à double tranchant dáfìla, dáfìla, dáflà, dáflà
à faire kɛ́ta
à foison npáraki
a fortiori kɛ́rɛbɛtɛ
à graine kìsɛma
à grands pas jàasajáasa
à jamais ábada, hábada
à jeun súntɔ
à l'âge de pondre kílidalama
à l'aube mìlikimalaka, mìnikimanaka
à l'aveugle kùnfɛ̀
à l'écart dànna
à l'endroit de jùlá
à l'envers kɔ́
à l'étourdie ŋánamaŋanama, ŋɛ́nɛmɛŋɛnɛmɛ
à l'étranger kɔ́kàn
à l'extérieur kɔ́kàn, kɔ́kàn
à l'improviste páro
à l'occasion de sènfɛ̀
à l’intérieur kɔ́nɔ
à la bouche nauséabonde dátoli
à la disposition de bólokɔrɔ
à la hâte hàrabaharaba, hàrabaharaba, hàrakaharaka
à la mode sángama
à la nuit súra, súra, súrɔ, súrɔ
à la place de nɔ̀kàn, nɔ̀ná
à la poitrine abondante kɔ́gɔfa
à la poursuite nɔ̀fɛ̀
à la recherche de kɔ́
à la suite de nɔ̀ná
à la tête de kùnná
à la tête rasée kùngana, kùngwana
à la va-vite gàlabagalaba, gàrabagaraba
à la veille de ɲɛ́kɔrɔ
à large encolure kánba
à longue terme kùntaalajan
à longues tirades ŋáraa
à moitié mûr gána, gánamasan, gwána, gwánamasan
à ouverture dáma
à pareil moment ɲàantuma, ɲɔ̀gɔntuma, ɲwàntuma
à part dànma, dànna
à part ça kɔ́ntɛ̀
à parts égales kɔ́fasa
à peine dɔ́rɔn
à pied háwusatɛrɛn, háwusatrɛn
à plat pánpalan, pánparan
à plus fort raison sàngó, sǎnkó
à plus forte raison jàngó, jànkó
à profusion bórobara
à propos de kùnkàn
à proximité nàgakɔ́rɔ
à qui il revient de parler kúmatigi
à succès sángatigi
à tort et à travers ŋánamatan
à toute allure félewu, gólogala, jónjon
à travers cɛ́
à vendre fèereta, fyèreta
à vive allure fálaki, fálakifalaki
A.dudgeonii ŋɔ́nifin
abaissement làjigin, lájigin, nàjigin
abaisser lábiri, màbíri, màjìgin, nábiri, shùuli, sùli, sùuli
abajoue dáfurugu, dáfuruku
abajoue de singe kènken, nkènken
abandon bìla, blà, còngancongan, còngocanga, fòlofolo
abandonné súre, súre
abandonné à lui-même bìlansenfɛ, blànsenfɛ
abandonner bàn, bìl', bìla, blà, dìɲɛ, fòlofolo, jɛ̀n, láfìli, náfìli, nɔ̀bìla
abasourdir dàbaliban, máma
abats kɔ́nɔnafɛn, kɔ́nɔrɔfɛn
abattement nídegun
abattoir báganfagayɔrɔ
abattre fàa, fàga, ɲálon, pìripaago, pìripago, yáalon, yálo, yálon
abattre à grands coups pìripaago, pìripago
abattre d'un coup fàro, fàron, npàgi, npàgon, pàgi, pàgon, pàro, pàron, pàton
abbé lábe
Abboticine abotisini
abcès fúnu, fúnubana, fúnun, súmuni, sùmunin
abcès au pied sènfunu
abcès dentaire sùmu, sùmun
abcès profond fàrakɔrɔdon
abdomen jùbara
Abdoulayebougou Abudulayibugu
Abeïbara Abeyibara
abeille dí, díden, díkisɛ
Abidjan Àbíjàn
abondance bònya, bònyɛ, sàaso, sàasɔ
abondant bòn, c', cá, cáman, cán
abonder bɔ̀rɔbɔ̀rɔ, nkàsaki
abonné bákurubasanna, bákurumasanna
aborder bɛ́lɛn
abords dá, dáfɛla, kɛ̀rɛnkɛrɛn
abords du mortier kòlonsen
abords du puits kɔ̀lɔnda
aboyer kló, kúle, kúlo, wówo
Abraham Abarahamu, Ábrahamu
abréger sùrunya
abreuvement làmin, nàmin
abreuver lámìn, námìn
abri de la forge fántogo
abri des nouveaux circoncis bìre, bìro, bùro
abroger fàa, fàga
abrus à prière ntènkìsɛdáfín
Abrus.precatorius ntènkìsɛdáfín
abrutir fásan, nálon
abrutissement fásannenya
abscence de protection lákanabaliya, nákanabaliya
absence ntánya
absence d'enfants dénntanya
absence d’enfants wólodenntanya
absence de nom tɔ́gɔntanya, twántanya
absence de récompense bàrajintanya
absolument féwu, fíyewu, fíyɛwu, fyéwu, jáati, kɛ́rɛbɛtɛ
absorber mìn
absoudre kàfaara, kàfaari, kàfara, kàfari
abstinence alimentaire dúmunikɛbaliya
abstractif -ya, -yɛ
abstraction jàtebaliya, jàtibaliya
absurde sábuntan
absurdité kùnntanya
ABT Apekamu
Abuja Abuja
abuser sɔ̀njuguya
Abutilon muticum, Sida grawioides, Sida cordifolia, Jacquemontia tamnifolia bǎ-ká-kɔ́ɔri, bàkɔɔri
Abyssinie Abisini
Acacia ataxacantha, Senegalia ataxacanta kɔ̀rɔtɔ
acacia des oueds nsáajɛba
Acacia macrostachya dòngari, dònkari, dɔ̀ngari, dɔ̀ngɔri, dɔ̀nkari, dɔ̀nkɔri, nà-ń-k'í-ɲìninka
Acacia nilotica adansonii bàanan, bàganan, bùwanɛ
Acacia raddiana bàgifin
Acacia scorpioides adstringens bàanan, bàganan, bùwanɛ
Acacia senegalensis dòngari, dònkari, dɔ̀ngari, dɔ̀ngɔri, dɔ̀nkari, dɔ̀nkɔri
acacia seyal nsáajɛ, nsájɛ
Acacia sieberiana bàgijɛ
acacia spirale bàgifin
acacia tannin bàanan, bàganan, bùwanɛ
acacia trois griffes ŋɔ́nifin
acacia verek dòngari, dònkari, dɔ̀ngari, dɔ̀ngɔri, dɔ̀nkari, dɔ̀nkɔri
Acacia.polyacantha.campylacantha górogoro
Acacia.seyal nsáajɛ, nsájɛ
Acacia.sieberiana nsáajɛba
académie ákademi
Académie africaine des langues ACALAN
Académie malienne des langues AMALAN
accablé de soucis kɔ́nɔganbaatɔ, kɔ́nɔganbagatɔ, kɔ́nɔgwanbaatɔ, kɔ́nɔgwanbagatɔ
accélérer gíni, gínin, gírin, gòniya, láteliya, látɛliya, náteliya, nátɛliya, sóroba, sóronba, téliya, tɛ́liya
accent sínsi, sínsin
accepter dìɲɛ, dɔ̀, jɛ̀n, jɔ̀, lámìna, lámìnɛ, lɔ́mìnɛ, mìna, mìnɛ, námìna, námìnɛ, rɔ́mìna, rɔ́mìnɛ, sɔ̀n
acception wóloma
acception de personne làwoloma, nàwoloma
accès de paludisme súma, súmaya
accès pernicieux jàŋoyi, jàŋɔyi
accès pernicieux de paludisme dàbiɲama, sògoɲama, sònsanɲama
accessoire jàgo, mànfɛn, ɲɔ́gɔlan, ɲɔ́gɔlɔn
accident bìli, bìnni, kàsaara, kàsara, màasiba, màsiba, màsibo
accident de circulation sírakankasaara
accident involontaire fònna
accident routier tánpɔlima
accident vasculaire jòlitɔnbana
accidenter kàsaara, kàsara
Accipiter.badius fòrokonin
accommodant nɔ̀gɔman
accomodant màa, màga, màgan
accompagnateur bìlabaa, bìlabaga, bìlasirabaa, bìlasirabaga, bìlasirala, blàbaa, blàsirabaga, blàsirala
accompagnement balafon ngùsunbala, nkùsunbala
accompagner dànda, dànda, dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, dɛ̀ɛndɛ, dɛ̀ɛndɛɛn, dɛ̀mɛdɛmɛ, dɛ̀ndɛ, dɛ̀ndɛn, dɛ̀ndɛn, dòndò, dòndòn, màntɔ̀n, sènnabɔ́
accompagner comme une mariée kɔ́ɲɔsɛɛnsɛɛn
accompli kúntùru, kúntùrun, kútùru
accomplir lábàto, ládinɛ, ládnɛ, látiimɛ, látimɛ, nábàto, nátiimɛ, nátimɛ, tíimɛ, tímɛ
accomplir scrupuleusement màtarafa
accomplissement d'obligations jɔ̀yɔrɔfa
accord bɛ̀nkan, bɛ̀nkola, dànsigi, dìɲɛ, fɔ́-kà-bɛ̀n, fɔ́kabɛn, jɛ̀kabɛn, jɛ̀-ka-bɛn, jɛ̀n, láhidu, láyidu, sárati, sbɛ̀n, sɔ̀n
accord cadre akɔrikadiri
accord écrit bɛ̀nkansɛbɛn
accord verbal jɛ̀makan
accorder d', dí, dìɲɛ, jɛ̀n
accords d'Alger akɔridalize
accoster bɛ́lɛn
accouchement bánge, bángen, bángin, làjigin, lájigin, mùsokɛlɛ, nàjigin
accouchement difficile bángegɛlɛya
accouchement heureux ɲɛ́suma
accouchement prématuré kɔ̀nkajiginni
accoucher bánge, bángen, bángin, jìgi, jìgin, ɲɛ́suma, wólo
accoucher prématurement wɔ̀ɔlɔ
accoucheuse tìnminɛmuso
accouplement jɛ̀, jɛ̀n
accoupler jɛ̀, jɛ̀n
accroc ɲɛ́ci
accrochage bálan
accroître jíidi, yígiyigi, yíidi, yíriwa
accueil dnánjigin, dúnanjigin, kùnbɛn
accueillir bàgu, bàko, bàku, bìsimila, dnánjigin, dúnanjigin, kùnbɛ̀n, lámìna, lámìnɛ, lɔ́mìnɛ, námìna, námìnɛ, rɔ́mìna, rɔ́mìnɛ
accueillir avec joie ɲɛ́kɔrɔdiya
acculer dámìna, dámìnɛ, gɛ̀rɛntɛ, gwɛ̀rɛntɛ
accusateur jàlakibaa, jàlakibaga
accusation bìn
accusé jàlakibaatɔ, jàlakibaatɔ, jàlakibagatɔ, jàlakibagatɔ
accuser jàlaki, sèndòn
accuser de mensonge nkàlontigiya
acerbe dálango, dálango, dámango, dámango
acetaminophène asetaminofɛni
acétate asetate
acétylcystéine asetilisisiteyini
acétylsalicylique asetilisalisiliki
acharné wàtità
achat sànni
achat et vente jàgomafila
acheminement láseli, náseli
acheminer lentement sɛ̀ɛnsɛɛn, sɛ̀ɛnsɛn, sɛ̀nsɛ, sɛ̀nsɛn
achetable sànta
acheter sàn
acheter en gros bàkurubasàn, bàkurumasàn
acheter en totalité bàkurubasàn, bàkurumasàn
acheter pour revendre tìg', tìgɛ, tìgɛn, tìkɛ
acheteur sànbaa, sànbaga, sànnikɛla
achèvement bán, tíla, tílan, tlá
achever bán, dáfa, dágu, dágun, dákala, dákalan, láse, náse, sènkɔrɔcɛ̀, sènkɔrɔmacɛ̀, tɔ̀láse
achever une oeuvre kùnnatɛ̀mɛ
Achkhabad Ashikabadi
Achras sapota tùbabusi
achromie kàbajɛ, nɔ̀jɛmanbɔ
ACI 2000 Aseyi demili
aciclovir asikulowiri
acide asidi, kùmuman, ntó, ntón, ntóro, ntɔ́n
acidité kùmuya
acné nkànfɛlɛ, nkànfyɛ̀lɛ, nɔ̀finman
acolyte cɛ̀den
acquérir sɔ̀rɔ
acquérir droit de cité dùgulenya
acquiescer kánnamìnɛ
acquittement jùrusara, lábilali, nábilali
acre kúna, kúna, kúnan, kúnan
acte kɛ́wale, wále, wáleya
acte de boire mìn
acte de décès sàyasɛbɛn
acte de divorce fúrusasɛbɛn
acte de mariage fúrusɛbɛn, fúrusirisɛbɛn
acte de naissance wólosɛbɛn
acte de regarder lájɛli, nájɛli
acte sexuel sɔ̀mi
acteur ɲɔ́gɔlɔnbɔla
actif kɛ́nɛ, kɛ́nɛ, kìsɛ, kìsɛ, kìsɛman
action kɛ́, kɛ́li
action commise exprès túgukakɛ
action d'arriver séli
action de couper tìgɛli
action de dire fɔ́, fɔ́li
action de donner díli
action de fonder sìgili
action de forger fàga
action de jouer un instrument à percussion fɔ́li
action de laver kòli
action de main bólola, bólolan
action de manger dúmuni
action de mourir sàli
action de pleurer ɲɛ́jibɔ
action de porter tà
action de poser dáli
action de prendre tà, tàli
action de remplir fá, fáli
action de ruminer myɛ̀ɲimi
action de s'asseoir sìgili
action de sacrifier fàali, fàgali
action de traverser síratɛgɛ, síratigɛ
action hors norme gàlomako
action illicite sìtanɛmako
action importante jìranko
action intentionnelle dábɔnkama, láwulinkama
action orientée -ma
action ostentatoire yɛ̀rɛjirako, yɛ̀rɛyirako
action significative jìranko
action volontaire dábɔnkama
activer dádòn, gíni, gínin, gírin, gódo, gódon, lámàa, lámàga, láɲaga, náɲaga, ɲága, ɲáka
activité mentale 1 -la, -na
activité mentale 2 -lata, -nata
Actophilornis africana bùlukukankɔnɔ
Actophilornis.africana nkɔ̀kukankɔnɔ
actualité bìlako
actuel bìlama
acyclovir asikulowiri
Adansonia digitata nsìra, sìra
adapter bɛ̀rɛbɛ̀n, tɛ́rɛmɛ, tɛ́rɛnɛ
Addis-Abeba Adisabeba, Adisi Abeba
additif kɛ́fɛn
additif agricole sɛ̀nɛkɛfɛn
addition kàfoli
additionner kàfo, kàsabi
Adéma-PASJ Adema
adénite gɛ̀nɛngɛnɛn, kɛ̀lɛnkɛ̀lɛn, nkɛ̀lɛnkɛlɛn, nkɛ̀lɛnnkɛ̀lɛn
adénite cervicale kánnakurunin, kánnɔkuru
adénopathie gɛ̀nɛngɛnɛn, kɛ̀lɛnkɛ̀lɛn, nkɛ̀lɛnkɛlɛn, nkɛ̀lɛnnkɛ̀lɛn
adepte bàtobaa, bàtobaga, bàtubaa, dùnge, tálibe
adhésif mánama
adipeux dóradoradora
Adj→Adj N→N Ptcp→Ptcp -ba, -len, -nin
adjectif qualificatif mànkutu
adjectivateur -man
adjoint dálasigi, dánkan, gúnkan, kánkɔrɔsigi, kɔ́rɔsigi
administrateur kùnnasigi, kùnnasigibaa
administration bìro, bónda, fàa, fàan, fàgan, fànga, fàngabulon, fàngaso, fwàn, kúbe
Administration des Eaux et Forêts ozeforɛ, ozoforɛ, zofore, zoforɛ, zofɔrɛ, zɔfɔrɛ
admirablement búsubɛsɛ
admiration kábakoya, yée, yɛ́ɛ
adolescence súngurunya
adolescent kámalennin
adolescent incirconcis bìlakoroba, blàkoroba
adolescente dénnin
adoration bàto, bàtu
adoration de Dieu álabato
adorer bàro, bàto, bàtu
adosser sɛ̀mɛ
adoucir nùgumɛ, tímiya
Adrar des Ifoghas Adarari-dɛ-ziforasi
adrénaline aderenalini
adresse ádɛrɛsi
adresser téenkun, téngu, téngun, tɛ́ɛnkun, tɛ́gun, tɛ́nkun
adresser la parole kánnabìla, kánnabɔ
adroit bólolandi, bólolandi, bólolateli, bólolateli, bólolatelin, bólolatelin, ɲɛ́nadi, ɲɛ́nandi, tɛ́gɛlandi, tɛ́gɛlandi
adroit de ses mains ɲɛ́nakegun, ɲɛ́nakegun, ɲɛ́nakekun, ɲɛ́nakekun
adroitement ncányii
adulte báliku, sífin, sífin
adulte alphabétisé bálikukalanden
adulte qui suit les cours d'alphabétisation bálikukalanden
adultère jɛ̀nɛya
adverbe sɛ́mɛntiyalan
adversaire kɛ̀lɛkɛla, kɛ̀lɛkɛɲɔgɔn, kɛ̀lɛɲɔgɔn, lákari, lánkari
aérodrome pánkurunjiginkɛnɛ, pánkurunjiginyɔrɔ
affable dùsumandi, dùsumandi
affaiblir bárikantanya, cɔ́ɔlɔ, fásan, fɛ́gɛnya, fɛ́gɛya, fíɲɛya, fíyɛnya, fyɛ́nya, láafu, láfu, náfu, ncɔ́ɔlɔ, nɔ́gɔfi, nɔ́gɔfin, nɔ́gɔsi, nɔ́gɔsin, sósɔ̀gɔ
affaiblissement fɛ́gɛnya, fɛ́gɛya, fíɲɛya, fíyɛnya, fyɛ́nya
affaire kó, kóɲa, kóɲɛ, kótigiko, kùnko
affaire aléatoire jàkumadɔgɔ
affaire compliquée bílisaɲagami, bírisaɲagami
affaire d'aujourd'hui bìlako
affaire de femme mùsoko
affaire difficile báara
affaire entre hommes cɛ̀ko
affaire excessive dàmatɛmɛ, dànmatɛmɛ, dàntɛmɛ
affaire grave kójuguya
affaire importante kógɛlɛn
affaire imprévisible jàkumadɔgɔ
affaire improvisée jàkumadɔgɔ
affaire insignifiante báatarako, bátarako
affaire intéressante kùnkanko
affaire louche dìbidibi
affaire personnel nìko
affaire personnelle yɛ̀rɛko
affaire publique kɛ́nɛkanda
affaire sérieuse sɛ̀bɛlanko, sɛ̀bɛnanko
affaires háju, màgo, màko
affamé dámajatɔ, kɔ́ngɔbaatɔ, kɔ́ngɔtɔ, kɔ́ngɔtɔ, súntɔ
affamer kɔ́ngɔ, lákɔngɔ, nákɔngɔ
affectation mɛ̀sɛkɛ
affection màdiya, màja, màndiya, tìn
affection cutanée korosokarasa
affection d'accouchement wólobana
affection entre frères ou soeurs de même mère sínjiya
affermir sínsi, sínsin
affilié à la société initiatique kɔ̀mɔna
affilié au société initiatique kɔ̀mɔden
affiloir dádiyalan
affinité búranya
affirmatif sɔ̀nsira
affixe dérivationnel nɔ́rɔńná
affliction dùsulafiliba, kàmikami, kàminkamin
affliger kàmikami, kàminkamin, sɔ̀nja
affluence cáya
affluent bábolo, bólofara
affluer cɛ̀
affolement hàrabaharaba, hàrakaharaka
affoler cáwucawu, fíyefiye, fyéfye, fyénfyen
affouiller wùgu
affront bàamako, bàgamako, dɔ́gɔyama, dwáyama, jwáyama
affrontant cánkala, cánkalan
affrontement káta
affronter cánkala, cánkalan
affût en haut d'un arbre gála, gwɛ́lɛ
affûtoir dádiyalan, dágɛnnan, dágwɛnnan
Afghanistan Afiganisitan, Áfugan, Afuganisitan
afin de sàngó, sǎnkó
afin que tɛ́sɛ
Afraegle paniculata sàmalemuru
Aframomum.sp ɲámaku
Afrique Áfiriki, Àfrik, Afrika, Áfriki, Afrique, Fàrafinna
Afrique du Sud Afirikidisidi
Afrique noire fàrafinna
Afzelia africana lènge, lènke, lɛ̀ngɛ
Ag Agi
âge shì, sì
âgé kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔlen
âge adulte màaya, mɔ̀gɔya
âge avancé sìjan
Agence Malienne de Presse et de Publicité Amapu
agent wálekɛla
agent blanchissant múgujɛ
agent excessif -nci
agent occasionnel -baa, -baga
agent orange azandoranzi
agent permanent -la, -na
aggraver júguya, láajàba, lájàaba, lájàba, lájɛ̀bɛ
agile gòni, gòni, gɔ̀ni, gɔ̀ni, gɔ̀nin, gɔ̀nin, kólokɛnɛ
agilité kólokɛnɛya, sèndiya, sènja, téliya, tɛ́liya
agir avec hâte et difficulté bàlakabalaka
agir avec peu de sérieux fòlokofalaka
agir brusquement gàrabasa, gàrabaso, gàrabasu, gíribasa
agir discrètement kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir lentement kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir nonchalamment sìilisáala
agir patiemment kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir sans énergie nànsaalonansaalo
agir soudainement kári
agissement kɛ́wale
agitateur dùgucila
agitation básigibaliya, dònkabɔ, dòn-kà-bɔ́, jànjanjan, mɛ̀sɛkɛmɛsɛkɛ, múnumunu, múnunmunun, ntàntantan, ɲáɲa, wúli-ka-jɔ, wúlikajɔ
agiter fɛ́rɛfɛrɛ, fìginifagana, fìinifaana, fírifiri, fìnifana, frífri, pɛ́rɛpɛrɛ, pɛ́tɛpɛtɛ, pípi, píripiri, séri, sɛ̀rɛkɛsɛrɛkɛ, sɛ́rɛkɛ-sɛrɛkɛ, sɛ́ri, yígiyigi, yúguba
agiter les oreilles góbogobo, gɔ́bɔgɔbɔ
agneau sàgaden
agonie nímakaran, síkara
agonisant bánbaatɔ, bánbagatɔ, nímakarantɔ, sàbaatɔ
agoniser nímakaran, sɛ̀rɛkɛsɛrɛkɛ, sɛ́rɛkɛ-sɛrɛkɛ
agouti kánsòle, kánsòli, kɔ̀ɲinɛ, nkánsòle
agrafe en métal kólonin
agrafeuse agarafezi
agrandir láwàra, náwàra, wàra, wɛ̀rɛ
agréable d', dí, dúman, hínɛma, mɛ́lɛmɛlɛ, nɛ́ɛmama
agréable à qqn d', dí
agressif fárin, fárin
agression bìn, bìnkanni, bìnnkanni
agriculteur cíbɔla, cíkɛla
agriculture sɛ̀nɛ, sɛ̀nɛkɛko
agrume en général lèmuru, lènburu
Aguel'hoc Agelihɔgi, Agelɔgi, Agelɔki
Aguelhok Agelihɔku, Agɛlihɔki
aguerrir lákìsɛya, nákìsɛya
Aguib Agibu
ah hɛ̀n
ah ça! híye
ah non búwɛɛ
ah non! búwɛɛ
ah oui! ɔ̀hɔ, ɔ̀hɔɔ
ah! , áà, ɛ́
Ahmad Ahamadu, Ahmadu, Ámàdu
Ahmeddin Amedini
aide bólomadɛmɛ, bólomagɛn, dɛ̀mɛ, dɛ̀mɛbaa, dɛ̀mɛbaga, dɛ̀mɛn, dɛ̀mɛɲini, dɛ̀mɛɲɔgɔn, jìgisɛmɛ, nàfalan
aide à l'accouchement tìnminɛ
aider bólodɛ̀mɛ, bólomadɛ̀mɛ, dègedege, dɛ̀mɛ, dɛ̀mɛn, jùkɔrɔdòn, jùkɔrɔmadòn, jùkɔrɔmadòndon, lábɔ, látɛ̀mɛ, látɛ̀mɛn, màdɛ̀mɛ, nábɔ, nátɛ̀mɛ, nátɛ̀mɛn, rɔ́bɔ
aider (à -- mà) ɲà, ɲɛ̀
aider à l'achèvement kùnnatɛ̀mɛ
aider à marcher dànda, dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, dɛ̀ɛndɛ, dɛ̀ɛndɛɛn, dɛ̀mɛdɛmɛ, dɛ̀ndɛ, dɛ̀ndɛn
aider à monter dòndò, dòndòn
aider à porter dɛ̀ɛmɛdɛɛmɛ, dɛ̀mɛdɛmɛ
aider qqn à mettre une charge sur la tête ɲú, ɲún
aïe háayì, húuyì, súu, wáayì, wáayìi, wáyì, wáyika, wíka, wóoyì, wúyo
aïeul bɛ́nba
aigle bɔ́nmasa
aigle brun wárasyɛn
aigle martial génekàlan, gwénekàlan
aigle ravisseur bɔ́n
Aigles du Mali Sàmatasɛgɛ, Sàmatasɛgɛw
aigre kùmu, kùmu, kùmuman, kùmun, kùmun
aigrette garzette ngúnanìnjɛ́, nkónajɛ, nkùnanjɛ̀
aigreur kùmu, kùmun
aigreurs dùsukunnakaliya
aigrir kùmu, kùmun, kùmuya, lákùmu, nákùmu
aigu jàlan
aiguille mísèli, mísɛ̀li
aiguille à coudre les sacs síriba
aiguille à tricoter sɔ̀gɔlan, swàlan
aiguisage dádiya
aiguisé d', dáduman, dí
aiguiser cɛ̀ɛnkɛ, cɛ̀ɛnku, cɛ̀ɛnkun, dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, dágɛn, dágwɛn, dája, gɛ́n, gwɛ́n
ail làyi, láyi, súmɛ, túmɛ
aile kàma, kàmafura, kàman
ailé kàmama
aimable dùsumandi, dùsumandi
aimant nɛ̀gɛtanɛgɛ
aimant la vie díyabaatɔ, díyabagatɔ, jábaatɔ, jábagatɔ
aimé màduman
aimer k', kànu, kànun, kànuya, kɛ́
aîné kɔ̀ɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔmanɲɔgɔn, kɔ̀rɔmaɲɔgɔn, ɲɛ́maa, ɲɛ́mɔgɔ, ɲɛ́tigi
aîné du père fàkɔrɔba
aînesse dénfɔlɔya, kɔ̀rɔya
ainsi ɛ̀, íkomì, íkomi, íkɔmì, íkɔmi, ntàn, ɔ̀, tàn, tànínɔ̀, tànnínnɔ̀, tànɔ, tèn
ainsi que àn', àn', àní, àní
air fíɲɛ, fíyɛn, fɔ́ɲɔ, fɔ́ɲɔn, fyɛ́n, jí
Air Air
air de danse jánbɛrɛ
air de musique ngùre, nkùre
air de tambour bɔ́nsen, sánfɔli
air de tambour en l'honneur des jumeaux fìlaninbɔn, flàninbɔn
air des braves ɲàngara, ɲàngaran, ɲànkara, ɲànkaran
air guerrier peul ncáaro
air joué sur le luth nbáwudi
air musical cɛ̀surun
air musical traditionnel màkari
air sympathique jèlimandiya, jòlimandiya
aire kɛ́nɛ, sèn
aire de battage gènde, gène
aire de musique kɔ̀rɔsen
aisance fɛ́rɛ, nɛ́ɛma, nɛ́ɛmɛ, ɲɛ́suma
aise làafiya, làfiya, làfya
aisselle kàmakɔrɔla, kàmankɔrɔla
ajournement bìlakasuma, bìla-kà-súma, blà-kà-súma
ajout fàra
ajouter bìl', bìla, blà, fàra, kàfo
ajuster dákɛnyɛ, dákɛɲɛ, dálakɛnyɛ, dálakɛɲɛ, kánya, kɛ́nyɛ, kɛ́ɲɛ, tɛ́rɛnɛ
Aka Aka
Akkra Akra
Al Ali
Al Jazeera Alijazayira
Alain Alɛn
Albanie Áliban, Álibani
albendazole albɛndazɔli, alibɛndazɔli
albinisme yéfegeya, yéfugeya, yépegeya
albinos gɔ̀nbɛlɛ, yéfege, yéfuge, yépege
album alibɔmu
albuterol alibuteroli
alcaloïde alikaloyidi
Alcephalus major tánkɔn
alcool álikɔli
alcoolique alikɔliki
alcoolisme dlɔ̀min, dlɔ̀tɔya, dɔ̀lɔmin, dɔ̀lɔminbana, dɔ̀lɔtɔya, dùlɔtɔya, dù̀lɔmin, súlenya
aldrine alidirini
alêne bìɲɛ, bìyɛn
alentours fànfɛla, kɛ̀rɛfɛla, lámini, námini
alentours de maison sókɔ
alerte téliman, tɛ́liman
alevin nzeku
Algérie Álize, Álizeri
algue Spirogyra nkóoro
Alhassan Alasani
alignement ɲɛ́kunna, sáfa
aliment dúmunifɛn
alimentation ládumuni, nádumuni
alinéa alineya
al-Jazira Alijazayira
alléger fɛ́gɛnya, fɛ́gɛya, fíɲɛya, fíyɛnya, fyɛ́nya, láfiɲɛ, láfiyɛn, náfiɲɛ, náfiyɛn, rɔ́fiyɛn
allégresse sáwa, séwa, sɛ́wa
Allemagne Aliman, Alimani, Alimaɲi
allemand áliman
aller t', táa, tága, wá
aller à lábòli, nábòli
aller à la rencontre de kùnbɛ̀n
aller au bout de kùrutìgɛ
aller au devant de bɛ̀n
aller bien bɛ̀n
aller bien à mìna, mìnɛ
aller chercher nɔ̀fɛtáama
aller dans tous les sens cáwucawu
aller de ci de là tàlitali
aller de tous côtés gòlobogalaba
aller de-ci de-là en regardant kàalokaala
aller derrière nɔ̀fɛtáama
aller en file indienne jùruninton
aller en tournant le dos kɔ́di
aller en tous sens tàabataaba
aller jusqu'au bout fòori
aller mal bàlamini, bànamini, bànanbiri
aller vite sènfá
aller voir kólajɛ, kórɔjɛ, ɲɛ́da
allergie fàritanabana, fàritɛnɛbana, tànabana
alliance aliyansi, jɛ̀, jɛ̀n, jò, láhidu, láyidu
alliance matrimoniale traditionnelle fúruɲɔgɔnya, fúruɲwanya
allié fúruɲɔgɔn, fúruɲwan, ɲì, ɲìn
alliés nàmasira
Allium aescalonicum jàba
Allium cepa jàba
Allium sativum súmɛ, túmɛ
Allium.cepa jàbaba
Allium.sativum láyi, làyi
allonger jànya, lájànya, máanabɔ, mɔ́ɔnɔbɔ, nájànya, rɔ́jànya, sáfo, sàgo, sàgon
allonger l'intervalle cɛ́jànya
allons ! áwà, áyìw', áyìwa
allumer lámana, lámɛnɛ, mána, mɛ́nɛ, námana, námɛnɛ, tùgu
allumette àlimɛti, àlimɛtikala, àlumɛti, tákala
allure cɛ́n, sènna, sènnan, táamasen
allure de trot burɛburɛ
allure énergique tólitoli
allure fière dànbe
alluvion sɛ̀rɛ
Al-Mourabitoune Alimorabitunu
aloe vera alowera
Aloe Vera sábila
aloès des Barbades sábila
Alopochen aegyptiaca báwɔ̀lɔ, bá-wɔ̀lɔ
alors áwà, áyìw', áyìwa, ɛ̀, ɛlɛɛ, ɔ̀, wà
alourdissement gírinyali
alphabet sìgini
alphabet phonétique mànkansigini
alphabétisation alifabetizasɔn, bálikukalan
alphabétisation des adultes bálikukalan
alphabétisé sɛ́bɛndɔnbaga
Alphare Alfaru
Al-Qaïda Alikayida
Al-Qaïda au Maghreb islamique Akimi
aluminium aliminiyɔmu, daliminiyɔmu, daliminiyɔmu, fùgan
alun yɛ́rɛnɛ
alvéoles de miel díwaa
amadou támugu
Amadou Toumani Touré ATT
amadouer bèrebere, bɛ̀ɛrɛbɛɛrɛ, túlokɔrɔdiya
amaigrir lácì, nácì, rɔ́cì, yó, yòba, yón
amaigrissement fàsa, fàsa-ń-sèn-ná, pàsa, pàsa-ń-sèn-ná, sére
amaigrissement général fàsabana
AMALAN AMALAN
amant kámalen, kànucɛ, kànukɛ, ɲàmaa, ɲàmaakɛ, ɲàmɔgɔ, ɲàmɔgɔkɛ
amant(e) díyaɲɔgɔn, kànubaa, kànubaga, kànuɲɔgɔn, kànuɲwan
amante kànumuso, mùsoba, ɲàmaa, ɲàmaamuso, ɲàmɔgɔ, ɲàmɔgɔmuso, súnguru, súngurun
amante délaissée máɲa, máɲan, ŋɛ̀ɲɛn
AMAP Amapu
amarante bùraburaba, bùraburabanin, npɔ̀rɔn
amarante commun jèburunin, jèferelen, jèfurulen, jèkɔɔnin, jèkurunin, jìbirilen, jɔ̀kɔ̀ɔnin, ncìfèrelen, ncìfurunin, njèfurulen
amaranthe npɔ̀rɔn
Amaranthus graecizans bùraburabanin
Amaranthus hybridus bùraburaba, npɔ̀rɔnŋɔ́nima
Amaranthus viridis bùraburaba, npɔ̀rɔnŋɔ́nintan
Amaranthus.spinosus npɔ̀rɔn
Amarinya amarini
amateur kànubaa, kànubaga
amaurose ɲɛ́goya, ɲɛ́nafin, ɲɛ́ngoya
ambassade anbasadi, làasigidenso, làsigidenso
ambassadeur làasigiden, làsigiden
ambition tɔ́gɔɲini, twáɲini
ambre àlanbara, àlihamara, àlihanbara, àlubaana, lòbaanɛ, lùbaanɛ
ambulance ánbilansi, ánbilanzi, dɔ̀gɔtɔrɔmobili, dɔ̀kɔtɔrɔmobili
âme jà, jàla, jàninkegun, ní, níkun
amélioration fìsaya, nɔ̀gɔya
amélioration de la santé fìsamanciya, fìsamannciya, fìsamantiya
améliorer fìsaya, lásàbati, násàbati, nɔ̀gɔya
amen àmi, àmiina
amende álamandi, álamani, álimani
amener n', nà
amener à faire dàliluya, dàluya
amener à parler dákɔrɔdòn
aménorrhée fìnikobaliya, làadayebaliya
amer káti, kúna, kúna, kúnaman, kúnan, kúnan
Américain ámerikɛn, Amɛrikɛn, Lámerikɛn
Amerigo Vespucci Amerigo Wɛsipusi
Amerique Ameriki, Lamerikɛnjamana, Lameriki
Amérique fàrajɛla
amertume dímidon, dímindon, kúnaya, mɔ́nɛ, múnɛ
Amhara amarini
ami díyanyemaa, díyanyemɔgɔ, dɔ́nmaa, dɔ́nmɔgɔ, jányemaa, jányemɔgɔ, jìgi, jìgilamɔgɔ, jìgiya, kàfoɲɔgɔn, kànubaa, kànubaga, làmaana, lìmaana, lìmana, níkanmaa, níkanmɔgɔ, téri, térikɛ, térima
ami hypocrite sènkɔrɔjugu
ami intime dákawuli, dákawuliteri, dèliɲɔgɔn, fìlaninteri, flàninteri, lìmanamɔgɔ
ami sûr tìnnamaa, tìnnamɔgɔ
ami(e) díyaɲɔgɔn
amidon gómi
amie térimuso
amie de fiancée kɔ́ɲɔden, kɔ́ɲɔkɔrɔwulunin
Aminata Àminatà, Mínatà, Mínɛtà
amincir mìsɛnya, nkɛ̀nɛnkɛnɛ, ŋɛ̀nɛŋɛnɛ
amis du marié cɛ̀laka
amitié dèli, dɛ̀li, térisira, tériya
amitié solide fìlaninteriya, flàninteriya
amodiaquine amojakini
amoindrir dɔ́gɔya, dwáya, jwáya
amorce wòlonin, wɔ̀lɔnin
amorphe gálabuntan, gwálabuntan, láalaatɔ, láalaatɔ, lágalagatɔ, lágalagatɔ, ngóba, ngóbɛ
amour díya, díyanye, díyanyeko, fɛ̀, já, jánye, jányeko, kànu, kànun, kànuya, màdiya, màja, màndiya
amour charnel cɛ̀ko, mùsoko
amour de Dieu álalandiya
amour familial bádenya
amour filial bálandiya, fàlandiya
Amoxicilline amɔkisisilini
ampère anpɛri
amphétamine metanfetamini
ampicilline anpisilini
ample vêtement á-yé-fàli-bɛ̀n
amplement lourdement yíkikiki
amplificateur mànkanbonyanan
ampoule anpuli, anpulu, dlòkoto, dùlokoto, fòroforo, lògologo
ampoule de la peau fùrufuru
amputé de la lèpre gènte, gwènte
amulette dásiri, sɛ́bɛn, sɛ́bɛnden
amulette en cuir bàgan
amuse-gueule dálamaa, dálamaga
amusement kìribikaraba, tlónkɛ, túlonkɛ
amuser láɲɛnajɛ, látlon, látulon, náɲɛnajɛ, nátlon, nátulon, ɲɛ́najɛ, ɲɛ́nɛjɛ
amuseur ɲàngoron, ɲànkoron
amygdales ngɔ̀ki, ngɔ̀ni, ngɔ̀nɔ, ngɔ̀ɔni, ngɔ̀ɔnɔ, nkɔ̀ngi, nkɔ̀ɔki, nkɔ̀ɔni, ntnɔ̀ki
amygdalite kánnabàganin, kánnabwànin, sònkalaku, sònkalanku
Anacardium occidentale dàrakase, jíbaranin, sɔ̀mɔ
analgésique dímimadalan
analogie analozi
analogique analozi
analogue bɔ́nfɛ
analphabète kàlanbali, sɛ́bɛndɔnbali
analphabétisme kàlanbaliya, kùnfinya, sɛ́bɛndɔnbaliya
ananas jàbibi
Ananassa.sativa jàbibi
Anas clypeata búnukorokwajɛ, búnukurukwajɛ
ancêtre bɛ́nba, bɛ́nbakɛ, mánsa, mása, shù, sù
ancêtres fà
ancien kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔman
ancien tambour sénbèlé
ancienne amante fòromaɲa, fòromaɲan
ancienne pièce de deux francs dúbalen
ancienne pièce de monnaie kɔ̀pɔrɔ
ancienne place nɔ̀
ancienneté kɔ̀rɔbaya
Andalousie Andalu, Andalusi
Andéramboukane Anderabukani, Anderanbukani
Andropogon gayanus bisquamulatus wàa, wàga
âne dábarajɛ, fàli, fàlikɛ
âne de couleur rougeâtre bàla
Anefis Anefisi
Anéfis Anefisi
anémie fúlabana, fúlagan, jòkàjo, jòlidɛsɛ, jòlidɔgɔyabana, sáyijɛ
anémique jòlintan
ânesse fàlimuso
anesthésie kìrin, kìrinni
anesthésier kìrin, lákìrin, nákìrin
ange mɛ̀lɛkɛ
ange 'gardien dájinɛ
angine kánnabàganin, kánnabwànin, mími, ngɔ̀ɔnɔdimi, sònkalaku, sònkalanku
angine à streptocoques kánnɔrɔ
anglais àngile, àngilɛ, làngile, làngilɛ
angle dógodogo, nɔ̀ngɔn, nɔ̀nkɔ, nɔ̀nkɔn, nsɔ́lɔ, séleke, sɔ́lɔ, sɔ́lɔn, tónkun, tɔ́nkɔn, túnkun
angle aigu sélekenin
angle de l'oeil ɲɛ́ku
angle droit sélekemankan
angle extérieur de l'oeil ɲɛ́ku
angle intérieur d'une bifurcation de route dàankun, dànkun
angle intérieur de l'oeil dùgure
angle obtus sélekeba
Angleterre Angiletɛri, Angleteri, Angletɛrɛ, Ankiletɛrɛ, Ankili
angoisse kàmanagan, kɔ́nɔgan, kɔ́nɔgwan, kɔ́nɔnagan, sɔ̀nja
angoissé fìlanfilannama, flànflannama
angoisser gɛ̀rɛntɛ, gwɛ̀rɛntɛ, kàmanagàn, kɔ́nɔgàn, kɔ́nɔgwàn, kɔ́nɔnagàn, kɔ́nɔnagwàn, láfili, láfli, náfili, náfli
Angola Ángola, Àngola
Angoulème Angulɛmu
Anhinga rufa sàlogoni, sàlogoni-kánjanmanjan, sàlongòni
ânier fàligɛnden
animal dántan, dántan, sògo
animal à cornes tombantes mɔ́rɔn
animal à la robe mouchetée kàbanin
animal à sabot ntɔ́rɔnmafɛn
animal aquatique jílafɛn, jírɔfɛn
animal castré dɛ̀gɛ, ntɛ̀gɛ, ntɛ̀gɛn
animal domestique sókɔnɔfɛn
animal mâle sans corne nbùli
animal noir dànfin
animal sauvage kúngokɔnɔbagan, kúngosogo
animal sauvage apprivoisé bána, bána, bánan, bánan, mána, mána, mánan, mánan
animateur animatɛrɛ, animatɛri, cíboloma, kúmatigi, ɲɛ́najɛkɛla
animateur de fête jàmakɛla
animation kómaɲagan, ɲɛ́namaya, ɲɛ́nɛmaya
animatrice animatirisi
animé anime, níma, nínama, ɲɛ́nama, ɲɛ́nɛma, ɲínama
animer ɲága, ɲáka
animiste bámàna, bámànan
animosité dímiya
ankylose búbaajɛ, búbaaninjɛ
ankylostome jòlidɛsɛntumu, kɔ́nɔnantumuɲinma
anneau ngɔ̀ri, nkɔ̀ri, ɲɛ́den
anneau à pointe en pierre taillée ou à perle kɔ́rɔbɔcelu
anneau de bras ngɔ́n
année jí, sàn, sánji
annexe bólofara
annihiler lákari, nákari
anniversaire dónkunbɛn, kùnbɛn, kùnbɛnseli, sànkunbɛn, sànyɛlɛma, sànyɛlɛmaseli
Annona senegalensis dùgumadagannin, dùgumadanganin
Annona squamosa tùbabusunsun
annonce cíkan
annonce publique wàge, wéele, wéeleweele, wéle, wélewele
annoncer gánse, gánsi, kófɔ, wéleda
annoncer d'avance súda
annoncer publiquement wéeleweleeda, wéleweleda, wélewelemada
annone dùgumadagannin, dùgumadanganin
annuler bɔ́rɔtɔ, cɛ̀, cɛ́n, cíɲɛ, cíyɛn, dànkari, tíɲɛ, tíɲɛn, tíyɛn, wíli, wúli
ânon fàliden
anonymat tɔ́gɔntanya, twántanya
anonyme anonimu, tɔ́gɔntan, twántan
anophèle anofɛli
anorexie dúmunikɛbaliya
anoure kúntan
Ansar Dine Ansaridiini, Ansaridini
Ansar Eddine Ansaridiini, Ansaridini
anse dógodogo, ngɔ̀ri, nkɔ̀ri
Ansongo Ansongo, Ansɔngo, Ansɔngɔ
antacide antasidi
antalgique dímimadalan
antenne antɛni, tùlukala, tùrukala
antérieur kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ
Anthocleista procera sàmatlo, sàmatulo
Anthocleista.procera pɔ̀pɔ
anthrax bón
antiacide antasidi, kùmukɛlɛlan
antibiotique antibiyotiki, bànakisɛfura
antichambre blòn, bùlon
anticipation kɔ̀n
antidote jógo, júgo, kàla, lákari, lánkari
antidouleur dímimadalan
antihistaminique fàriŋɛɲɛfura
antilope kúngosogo, mìnanjan
antilope koba dágɛ, dájɛ
antilope ourébi ngólon, ngólonin, nkólon, nkólonin
antimoine kále
antipathie jèlimangoya, jòlimangoya, màngoya
antipathique jèlimango, jèlimango, jòlimango, jòlimango, wùlujoli
antirétroviral antiretorowirali, arw, áyɛriwe
antirétroviraux antiretorowirali, antiretorowiro, arw
antitétanique antitetaniki
antitoxine bàgafura, bàgalakarilan
antre fánfan, pánpan
Antreptes sp. / Nectarinia sp. sìfeeredunkɔnɔnin
Anubis Anibisi
anus bánakɔtaayɔrɔ, bánakɔtagayɔrɔ, bòda, bòdingɛda, kɔ́da, lásiri
anxiété kùru, kùrun
anxieux kùruma
Aonyx.capensis jírɔwùlu, kɔ̀wùlu
aorte sɔ̀njuru
Aourou Awuru
août ùti
apaiser kàmali, kàmani, kàmari, láda, lásabali, lásuma, lásumaya, màsúma, náda, násabali, násuma, násumaya, rɔ́suma
apartheid aparitɛyidi
apathie kùnsalenya, lágalaga, lálogo
apathique fìsifása
APECAM Apekamu
apercevoir ɲɛ́cun, yé
apercevoir rapidement ɲɛ́fò
apeuré jàsiranbaatɔ, jàtigɛbaatɔ
aphasie bóboya
aphone kánntan
apiculteur ŋúnudala
aplanir pànparan, pɛ̀npɛrɛ, pɛ̀npɛrɛn
aplati complètement pɛ́npɛtɛ
aplatir fɛ̀rɛ, fɛ̀tɛ, pànparan, pɛ̀npɛrɛ, pɛ̀npɛrɛn, pɛ̀tɛ, pɛ̀tɛrɛ, tɛ̀ntɛ̀rɛn
aplomb dùsugɛlɛnya
apode sènntan
apogée dàn
apostasier múrti, múruti
apostrophe dɛ́nnan
apôtre cíden
apparaître b', bánge, bángen, bángin, bɔ́, dábɔ, dòn, kùnbɔ́
apparaître brusquement pùruki
apparaître subitement póyi
appareil photographique fòtotalan, jàtalan
apparence bɔ́ko, ɲɛ́naye, síngɔ, yéko, yéɲɛna
apparition gìndomajira, gùndomajira, kùnbɔ
appât mári, nɔ́gɔ
appauvrir bólolankolonya, fàantanya, tɛ́gɛlankolonya
appauvrissement bólolankolonya, tɛ́gɛlankolonya
appeau kóyo
appel wéele, wéle
appel à la prière mìsiriwele
appel aux armes cɛ̀bɔ
appel aux oiseaux kúrukuru
appel du crieur public wéeleweele, wélewele
appeler kánbìla, kíli, kúrukuru, lákili, nákili, wéele, wéle
appellation tɔ́gɔ, twá
appendice apandisi, bɛ̀lɛkisɛnin, bɛ̀lɛnin, kósa, kɔ́ɔsɔ, kɔ́sa, kúsa
appendice xyphoïde dísifilenkolonin, dísifilennin
appendicite apandisiti, bɛ̀lɛkisɛnin
appétit dúmunidɔgɔ
applaudissement tɛ́gɛrɛ
application básigilenya, tímina, tíminan, wáleya
appliqué tíminandi, tíminandi
appliquer wáleya
apporter n', nà, nàati, nàti
apprécier apresiye
appréhension ɲɛ́siran
apprendre dège, kàlan, kóladɔn, ládɔn, nádɔn
apprendre indirectement kódɔn
apprendre par coeur dùrusi
apprendre un travail à bólodòn
apprenti bólodonden, dègeden, kàlanden, pàranti, prenti
apprenti chasseur dònsoden
apprenti marabout mórikaramɔgɔden
apprentissage dègeli
apprentissage de la lecture kàlanjɛ
apprêter dàbali, lábaara, màbɛ̀n, nábaara
apprivoiser bàgu, bàko, bàku
approche du crépuscule du soir fìtirida
approcher màdòn, màgàra, màgɛ̀rɛ, màgwàra, màgwɛ̀rɛ, sɔ̀dòn, sɔ̀gàra, sɔ̀gɛ̀rɛ, sɔ̀gwàra, sùrunya, télun, térun, tóri
approcher qc gàra, gɛ̀rɛ, gwàra, gwɛ̀rɛ
approcher qqn en sourdine cɛ́ɛlɛ
approfondir dùnya
approuver láfàsa, lápasa, náfàsa, nápasa
approximativement bákuruba, bákuruma
appui bólomada, nàfalan, sɛ̀mɛnan, sínsibere, sínsinbere, sínsinnan
appuyer jùkɔrɔmatíntin, pín, sínsi, sínsin
appuyer fortement tíntin
appuyer qqch báman, bánban
appuyer sur dígi
âpre bási, básiman
après kɔ́, kɔ́fɛ̀, nɔ̀fɛ̀, nɔ̀kàn, nɔ̀ná
après-demain sínikɛnɛ, sínikɛnɛ, síninkɛnɛ, síninkɛnɛ
après-midi wúla, wúlafɛla
après-midi 14h30à17h wúlatile
après-midi vers 15h wúlatilejan
âpreté básiya
aptère kàmantan
AQMI Akimi
aqueux jíma
Aquila rapax bɔ́n
Aquila walhbergi wárasyɛn
arabe arabu, làrabu
arabica arabika
Arabie Árabula
Arabie saoudite mákanjamana
Arabie Saoudite Arabi Sawuditi
arachide arasidi, kàntiga, kàntìgɛ, kɔ́ntiga, kɔ́ntigɛ, nkàntìgɛ, tìga, tìgɛ
arachide esp Álasɔn
arachide JL24 Ziyɛli
arachide sp sògobatiga
arachides grillées màrabaatiga, màrabatiga, màrbaatiga, màribatiga, màribatigɛ
Arachis hypogaea tìga, tìgɛ
araignée ntàlen, ntàlon, ɲágalaɲagàla
araignée rouge ála-ká-mìsi
Araouane Arawan, Arawani
Arawan Arawan, Arawani
arbitre jálatigɛ, jálatigɛbaa, jálatigɛbaga, jálatigɛla, járatigɛ
arbitrer jálatìgɛ, járatìgɛ
arborescent jírima
arbre dɔ́gɔ, dwá, jíri, jírisun, jwá, lɔ́gɔ, yíri
arbre 'pied d'éléphant jún
arbre à bois dur dàba-kàla
arbre Acacia ataxacanta kɔ̀rɔtɔ
arbre Acacia caffra górogoro
arbre Afrormosia laxiflora kólokolo
arbre Afzelia africana dàgan, dàganba, dànga, dàngaba, lènge, lènke, lɛ̀ngɛ
arbre Albizzia gòlo
arbre Albizzia boromoensis gòlojɔn, gòlomuso
arbre Albizzia chevalieri gòlocɛ
arbre Albizzia malacophylla ugandensis gòlojɔn, gòlomuso
arbre Albizzia zygia tómongɔyin
arbre Andira inermis kìndo, kìnedo, kìnto
arbre Anogeisus leiocarpus ngálǎmá
arbre Anthostema senegalense kɔ̀fama
arbre Antiaris africana kàlabana
arbre aux hachettes sàtɛ̀nɛ
arbre Azadarichta indica jírikunanin
arbre Bauhinia rufescens gésenbe
arbre Berlinia grandiflora kɔ̀syɔ
arbre Bridelia ferruginea sàgan, sàgwan
arbre Bridelia micrantha sàgan, sàgwan
arbre Burkea africana síri
arbre Carapa procera kɔ̀bi, túlukuna
arbre Crateva adansonii bànajugu, bànanjugu, nsúname
arbre Crateva religiosa nsúname
arbre Cynometra vogelii báwòro
arbre Daniellia oliveri nsána, sána, sánan
arbre Datura innoxia káyikayijíri
arbre Delonix regia tùbabunɛrɛ
arbre Ekerbergia senegalensis kúnakunabilen
arbre entada jimijama, sàmanɛ̀rɛ
arbre Erythrophleum africanum géletali, gwéletali
arbre esp dankari, géninkunan, gwéninkunan
arbre fagara jaune wón
arbre Faidherbia albida álasɔsɔjirinin, bálansan
arbre Ficus dekdekena nsɛ́rɛnìnjɛ́
arbre Ficus dicranostyla nsóro, nsórobilen, sóro
arbre Ficus glumosa nsɛ́rɛbilen, nsɛ́rɛblen
arbre Ficus iteophylla nsɛ́rɛnìnjɛ́
arbre Ficus sp nsɛ́rɛ
arbre flamboyant tùbabunɛrɛ
arbre Garcinia livingstonei súmesunsun
arbre grand tali tàlitayi
arbre greffé gérefe, gréfe, gréfe
arbre Hannoa undulata jáfulate, ɲénu
arbre Heeria insignis kálakari
arbre Hexalobus monopetalus ncáfa, nfúganìnjɛ́
arbre Hymenocardia heudelotii kálakarijɛ
arbre Isoberlinia dalzielii syɔ́
arbre Isoberlinia doka syɔ́
arbre kobo-coeur tòroninkɔnkɔn
arbre Lannea sp npègu, npèku
arbre Lophira alata màkan, màna
arbre Lophira lanceolata màna
arbre Manilkara multinervis kóya
arbre Moringa oleifera jírininbulu
arbre Moringa pterigosperma jírininbulu
arbre Ostryoderris chevalieri dùnforoko
arbre Ostryoderris stuhlmannii dùnforoko
arbre Parinari polyandra tùtufin
arbre Pericopsis laxiflora kólokolo
arbre petit dim sámagàra, sámagwàra
arbre popo de Gambie pɔ̀pɔ
arbre Prosopis africana géle, gwéle
arbre Pseudocedrela kotschyi sènsanfin
arbre Pseudospondias microcarpa kɔ̀ninnpèku
arbre Pterocarpus santalinoides jàwu
arbre Securidaca longipedunculata dìro, jìro, jòro
arbre sp sènsan
arbre Strychnos innocua nkànkoronin, nkàntoronin
arbre Strychnos spinosa gàndùgura, nkànkolo, nkànkoolo, nkànkoroba, nkànkoromuso, nkàntoroba, nkàntoromuso
arbre Trichilia emetica sènsanjɛ, sòlafinsan
arbre tutu blanc tùtu
arbre Vitex barbata kòronin-súmago
arbre Vitex cuneata kòroba
arbre Vitex doniana kòroba
arbre Vitex madiensis kòronin-súmago
arbre Xylopia parviflora káanì, nkáani, nkáanìn
arbreLophira lanceolata màkan
arbrisseau Feretia apodanthera jùlasonkalanin, jùrasonkalanin
arbrisseau Feretia canthioides jùlasonkalanin, jùrasonkalanin
arbuste jíri, yíri
arbuste Acacia macrostachya nsòfaraŋɔni, ŋɔ́nijɛ, pɔ́rɔtɔŋɔni
arbuste Adenium obesum kúngonsìranin
arbuste Adina microcephala gɔ́njɛ
arbuste Alchornea cordifolia jíminnan, kɔ̀gira
arbuste Annona glauca sùnsunfin
arbuste Annona senegalensis màndensunsun
arbuste Antidesma venosum jòlisegi
arbuste Calotropis procera fógofogo, fógonfogon, nfógonfogon, npónponpògolon, pónponpògolon
arbuste Capparis corymbosa nbúkari
arbuste Cassia mìsitɛ̀nɛ
arbuste Cassia podocarpa kɔ̀ntabanin
arbuste chigomier càngàra, càngɛ̀rɛ, cànkàra, ncàngàra
arbuste Combretum collinum càngɛrɛjɛ, ncàngarajɛ
arbuste Cynometra vogelii gɔ́nfin
arbuste Dombeya multiflora ncáfajɛ
arbuste Feretia apodanthera múnunan
arbuste Feretia canthioides múnunan
arbuste Ficus capraefolia kɔ̀tòronin
arbuste Grewia bicolor nɔ́gɔnɔgɔbilen, nɔ́gɔnɔgɔblen, nwánaabilen, nwánaablen
arbuste Grewia pubescens nɔ́gɔnɔgɔjɛ, nwánaajɛ
arbuste Grewia sp nɔ́gɔnɔgɔ, nɔ́gɔnɔgɔfin, nwánaa, nwánaafin
arbuste Guiera senegalensis kɔ̀nyɛ, kùnjɛ, ngùnyɛ, ŋùnyɛ
arbuste Loeseneriella africana mànkana
arbuste Maerua angolensis kɔ́kari
arbuste Maytenus senegalensis gège, gègenin, gwègwe, gwègwenin, ngège, nkèke
arbuste Ostryoderris mùsonsana
arbuste Ostryoderris chevalieri kúngodùguranin
arbuste Ostryoderris sthulmannii kúngodùguranin
arbuste Pavetta crassipes kùmuba
arbuste Pterocarpus lucens ngálajiri, ŋálajiri
arbuste Senna singueana shɛ̀tɛ̀nɛ
arbuste Strophantus sarmentosus kúna, kúnakala
arbuste Stylosanthes fruticosa sékufàli
arbuste Vernonia amygdalina kɔ̀sàfunɛ
arbuste Vernonia colorata kɔ̀sàfunɛ
arbuste Vitex chrysocarpa kòronin, kòroninfin
arc kála
arcade sourcilière kónkon, ɲɛ́konkon
arc-en-ciel ála-ká-mùru, álâ-ká-mùrujan, mùrufebilen, mùrufɛbilen, sánmùrubílen, sánmùrublén
archer kálabonna, kálatigi
archevêque arisewɛki
Archinard Louis Arisinari
archipel gúnkulu
Ardea goliath sàkùnu
Ardea.purpurea ntàn
ardent fárin, fárin, fárinman, kùnkɛnɛ
ardent au travail kìsɛ, kìsɛ
Ardeola ibis ngúnanìnjɛ́, nkónajɛ, nkùnanjɛ̀
ardeur dùsukolo, dùsukun, kìsɛya, mɔ́nɛ, múnɛ
ardeur au travail cɛ́siri
are ari
arête jɛ́gɛkasa, jɛ́gɛkɛsɛ, jɛ́gɛkolo, kéke, kólo
arête de poisson kása
arête du nez núkala, núnkala
Argemone mexicana sáyijirinin
argent arizan, darizan, ɲàga, pɛ́cɛkɛ, wári, wɔ́ri
argent comptant wárijɛ
argent de poche bólolawari
argent en billets wárimugu
Argentine Arizantini
argile bɔ́gɔ, bɔ̀gɔfasa, bɔ̀gɔfasan, bɔ́gɔn, bɔ̀gɔpasa, bɔ̀gɔpasan, sàbɔgɔ
argile liquide bɔ́gɔji
argile salée bwà
argument sínsibere, sínsinbere
argument ultime kántigɛda
Aristote Arisitɔti
arithmétique jàtekalan, jàtikalan
Arma arima, arma
armature kànsan, kàsan
arme kɛ̀lɛkɛlan, kɛ̀lɛminɛn, màramafɛn
arme défensive yɛ̀rɛtangalan
armée kɛ̀lɛ, kɛ̀lɛbolo, kɛ̀lɛjama, láramɛ
armée de sauterelles ntɔ̀nbolo
Arménie Arameni, Arimeni
armes cɛ̀minan, cɛ̀minɛn
armoire alimɔri, arimɔri
armure cɛ̀minan, cɛ̀minɛn
aromate súmadiyalan
arôme arɔmu
arracher bɔ̀, bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, bɔ̀n, fàro, fàron, gàfo, múnan, nkàraki, npàgon, ntàragi, ntàraki, ŋúna, ŋúnan, pàgon, pàro, pàron, pàton, pùrti, pùruti, sɔ́gɔbɛ, sɔ́gɔmɛ, sɔ́gɔnbɛ, wúran
arracher un secret dásònya, dásònyɛ
arracheur des termites búbaabɔla
arrangement bɛ̀nkola, màbɛn
arranger dákala, dákalan, lábaara, ládila, ládilan, ládla, ládlan, lálaga, látìgɛ, lɔ́tìgɛ, màbɛ̀n, mèru, nábaara, nádila, nádilan, nádla, nátìgɛ, rɔ́tìgɛ
arrêt bìla, blà, dɔ̀, jɔ̀
arrêt brusque cás, kélenwu, kɛ́lɛnwu, kɛ́lɛwu
arrêt cardiaque sɔ̀ncunbana
arrêter bɛ̀n, dábìla, dɔ̀, jɔ̀, lájɔ̀, nájɔ̀
arrêter brusquement tùngurun, tùnkurun, tùnkurunma, tùuru
arrêter de bán
arrêter de circuler sènnasɔ̀n
arrêter de travailler dálakùru
arrière jù, kɔ́fɛla
arrière arrière petit-enfant fúfafu
arrière d'une maison sókɔ
arrière grand-mère bɛ́nbamuso
arrière grand-père tlómasama, tlóminɛ, túlomaminɛ, túlomasama, túlomina, túlominɛ
arrière petite-fille tlómasama, túlomasama
arrière petit-fils tlómasama, túlomasama
arrière-pensée kɔ́rɔ
arrière-petit-enfant tlóminɛ, túlomaminɛ, túlomina, túlominɛ
arrières football kɔ́fɛmɔgɔ
arrivée sé
arriver bàa, bàga, kò, n', nà, s', sé
arriver à gú, gún
arriver à l'eau jí
arriver à maturité kɔ́gɔ, kwá
arriver que pòrogoto, pòrokotó
arriver salutation dàn
arrogance fáɲa, lɛ̀n, ngáningani, nkáninkani, ŋániŋani, yàada, yàadalenya, yàda
arrogant kángɛlɛn, lɛ̀ntɔ
arrondir kòoli, kòori, mɔ́, mɔ́n
arrondissement arondiseman, árɔndiseman, árɔndiseman, árɔndisiman
arrosage jíbɔn, sɔ́nni
arroser fúnfun, sɔ́n
arroser en aspergeant fúsufusu, fúsunfusun
arroseur jírisɔnna, sɔ́nnikɛla
arrosoir arazuware, arozuwari
art ɲɛ́nakegunya
ART -`
art de paroles emmiellées dáladiya
artéméther aritemetɛri
artémisine aritemisini
artère jòlibilensira, jòliblensira, jòlibɔsira
artésunate aritesunati
arthralgie kùrukundimi
arthrite kólotugudadimi, kùrukundimi, nìgisinɔgɔsɔ, nìisinɔɔsɔ, nìisinɔɔsɔnin, nìsinɔsɔnin, wúlɛ
arthrite de l'épaule wúlɛba
arthrite du poignet wúlɛnin
arthrose nìgisinɔgɔsɔ, nìisinɔɔsɔ, nìisinɔɔsɔnin, nìsinɔsɔnin
article másalabolo
article de loi sàriyasen
article défini -`
articulation kólotuguda, kùntugu, kùru, kùrukun, kùrun, kùrutuguda
articulation d'un mot dákuruɲa, dákuruɲɛ
articulation de la hanche tɔ̀gɔkun, twàkun
articulation du genou kúnberekuru
articuler sɛ́mɛnciya, sɛ́mɛntiya
artisan aritizan, bólolabaarakɛla
artisan sertisseur sìyaki
Artisanat Aritizana
artiste aritisi, aritisiti
arythmie cardiaque jàbɔ, jàbɔbana
as jígi, kèlennin, nkèlennin, wáanɛ, wáanɛ
AS Real Bamako Ereyali
ascaris dɔ̀nɔnkɔn, kɔ́nɔbaralantumunin, kɔ́nɔnantumunin, ntɔ̀nɔnkɔ, tɔ̀nɔgɔ, tɔ̀nɔnkɔ, tɔ̀rɔngɔ
ascendance bɔ́kolo, sínji
ascenseur yɛ̀lɛnnan
ascite dòlaji, kɔ́nɔbelebelebana, kɔ́nɔfunu, kɔ́nɔji, lòlaji
Asie Asi, Azi
asile sòonadonyɔrɔ, sòronadonyɔrɔ
Askia Asikiya
Asmara Asimara
aspect cɛ̀, cógo, cóko, làhaala, làhaara, làhala, ɲá, ɲɛ́, ɲɛ́n, sáwura, yéko
aspect extérieur fàri, mànama
asperger fúnfun, pɔ́npe, séri, sɛ́ri
asperger avec la bouche fúrufuru
aspérité ŋɔ́nibɔlan
asphalte gìdɔrɔn, gìdɔrɔn, gìtɔrɔn, gìtɔrɔn, gùdɔrɔn, gùdɔrɔn, gùtɔrɔn
asphyxie ɲɔ́minɛ, ɲɔ́nminɛ
asphyxier kìrin
aspirer fòron, súsu
aspirine ásipirini
assaisonnement dádiyalan, mànfɛn
assassin fàabaa, fàabaga, fàgabaa, fàgabaga, màafaala, mɔ̀gɔfagala
assassiner láto, náto
assécher en puisant kábi
Asselar Aselari
assemblage asanbilasi
assemblée asanbile, jàma, jɛ̀, jɛ̀kulu, jɛ̀n, lájɛli, nájɛli
assemblée des funérailles sùkojama
Assemblée permanente des Chambres d'agriculture du Mali Apekamu
assembler dálajɛ̀, jɛ̀, jɛ̀n
asseoir cóoko, sìg', sìgi
asseoir de force ntɔ́rɔn, tɔ́rɔ
assertion kúmakan
assesseur asesɛri
assiéger dága, dákoron, dálasìgi
assiette asɛti, tásanin
assistance bólomagɛn, nù, nùn
assistant dɛ̀mɛbaa, dɛ̀mɛbaga, dɛ̀mɛɲɔgɔn, fàrankan, kɔ́rɔsigi
assistante kɔ́kɔrɔjɔ
assistante d'initiation féminine kɔ́kɔrɔjɔ
assister báman, bánban
assitent nà-ń-kɔ́-rɔ́
association fàraɲɔgɔnkan, jàmatɔn, jɛ̀, jɛ̀kulutɔn, jɛ̀n, jɛ̀ɲɔgɔnya, jɛ̀ɲwanya, kàfoli, tɔ́n
association de femmes fɔ́ri
association de sorciers sútɔn
association des chasseurs dònsotɔn
association masculine cɛ̀tɔn
Association sportive AS
associé jɛ̀, jɛ̀n, jɛ̀ɲɔgɔn, jɛ̀ɲwan, ɲɔ̀gɔn, ɲɔ̀ɔn, ɲwàn
associer jɛ̀, jɛ̀n
assoiffé mìnaatɔ, mìnnɔgɔtɔ
assombrir díridara, fìn, fìnya, kùnfin
assommer kùncì
assoupissement gìngɔn, jìngɔn, myɛ̀myɛ
assouplir kólo, kólon, lámàgaya, màaya, màganya, màgaya, námàgaya, rɔ́màgaya
assourdir tlókɔrɔgàn, túlokɔrɔgàn
assouvir fá
assurance asiransi, asiranzi, hákililatigɛ, jàgɛlɛya, jàsigi
assurément córi, cɔ́ri, háatɛ, háati, hátɛ, kójugu
asthme nínakilidegun, ɲɔ́minɛ, ɲɔ́nminɛ, sìisan, sìnsan, sìsan
astuce fɛ̀ɛrɛ, fyɛ̀rɛ
astucieux ɲɛ́nadi, ɲɛ́nandi
Atabrine atabirini
atchoum tìso
Atelerix.albiventris júgunin, njúgunin
atelier ateliye
Athènes Ahɛn, Atɛn, Atɛni
athlétisme atiletisimu, atilɛtisimu
Atlantique Atilantiki, Atlantiki
atropine atɔrɔpini
Atropine atoropini
attaché aux biens matériels fɛ́nnandi
attachement aux biens matériels fɛ́nnandiya
attacher bón, kàrafe, lásìri, sìri, tón
attacher en enroulant bɔ́rɔn
attacher fortement fɔ́sɔn
attaquant ɲɛ́fɛmɔgɔ
attaque bìli, bìnni
attaqué dátɔ
attaque éclair hírii
attaquer bàa, bàga, bì, bìn, kɛ̀lɛ
attaquer en justice kíiri, kíiti, kíri, kíti
attaquer indirectement kɛ̀rɛmatìgɛ
attardé mental lágalaga, lálogo
atteindre fò, fòn, fóro, gú, gún, s', sé, sɔ̀rɔ
atteint d'amaurose ɲɛ́go, ɲɛ́go, ɲɛ́ngo, ɲɛ́ngo
atteint d'hydrocèle kàyatɔ
atteint d'onchocercose màratɔ
atteint d'orchite kàyatɔ
atteint de taie ɲɛ́jɛ
atteinte màa, màga
attendre kɔ̀nɔ, màkɔ̀nɔ, ɲɛ́mafilɛ, ɲɛ́nafilɛ, tɔ̀
attente d'une nouvelle kùnfa, kùnfan, kùnpa, kùnpan
attente de l'accouchement álamakɔnɔ
attente de tel jour dónmakɔnɔ
attention hákili, jàn, sáalugo, túlomajɔ
attention soutenue báman, bánban
attention! un
atterrir cún, jìgi, jìgin
attestation kómagɛlɛyasɛbɛn
attester dàŋaniya, sɛ́mɛnciya, sɛ́mɛntiya
attiéké cɛ̀gɛ, cɛ̀kɛ
attirer lánɛgɛn, màsàma, nánɛgɛn, nàta, ɲága, ɲáka, sàma, sàman, sànba
attiser láɲaga, náɲaga, ɲága, ɲáka, yígiyigi
attitude cógo, cóko
attitude sérieuse sɛ̀bɛ, sɔ̀bɛ
attraction màsamali
attrait màsamali
attraper káncɛ̀, mìna, mìnɛ, sɔ̀rɔ
attraper au collet káncɛ̀
attraper au vol jàso, jàson, jàsun
attraper d'un coup cɔ́mi, cɔ́min
attraper en coinçant dɛ̀rɛ, dɛ̀rɛn
attrister làaminɛ, làamɔnɛ, làminɛ, làmɔnɛ, nísɔngoya, ɲɛ́kɔrɔsìsi, ɲɛ́nakɔ̀rɔ, ɲɛ́nasìsi, ɲɛ́sìsi, sɔ̀nja
au bon renom sárama
au courant de kàlamà
au cours de sènfɛ̀, sènkɔ́rɔ
au cycle de trois mois kálosabanin
au dam de ɲɛ́kàn
au dessous jùkɔ́rɔ
au dessus kùnná
au fond jùkɔ́rɔ
au galop gùrubogurubo, gùrubugurubu
au hasard kùnfɛ̀
au lieu de sá, sán', sánì, sánn', sánnì, yànn', yànní
au milieu de cɛ́fɛ̀, cɛ́la, cɛ́mà, cɛ́rɔ, sènkɔ́rɔ
au moins dɔ́gɔyalenba
au moyen de fɛ̀
au niveau de kùndá
au nom de Dieu! bìsímila, bìsimilayi, bìsmila
au point de f', fó, fɔ́, fɔ́ɔ
au point que hál', hálì
au secours kùúkù, wélelele, wéleleleyi
au sujet de kàn, kùnná
au visage avenant ɲɛ́nadi, ɲɛ́nandi
aube dùgujɛ, dùgusa, dùgusɛ, fájiri, fáyiri, kɛ́nɛbɔnda, kɛ́nɛfara
aubergine jàgaro, obɛrizini
aubergine africaine nkɛ̀yɛ, nkɔ̀yɔ, nkwɛ̀yɛ, nkwɔ̀yɔ
aucun fósì, fósì, fóyì, fóyì, fúsì, fúyì, shí, shí, sí, sí
aucune réponse! ntómi
audace jàgɛlɛya
audacieux jàlafarin, jàlafarin, kárankarannci, kólobakari
au-delà tìɲɛso
Audéoud René Odewudi
au-dessous de jùfɛ̀
au-dessus de sánfɛ̀
auditeur lámɛbaa, lámɛbaga, lámɛnbaa, lámɛnbaga, námɛnbaa, námɛnbaga
auge kúnun, kúrun, wáaro
augmentatif -ba
augmentation cáya, dɔ́farankan
augmentation de la fréquence des règles fìnikobanbali
augmenter bònya, bònyɛ, gɛ̀lɛnya, gɛ̀lɛya, gwɛ̀lɛya, láwàra, náwàra, wàra, wɛ̀rɛ
augmenter en volume búgu, búgun
aujourd'hui bì, bì, bìbi
aulacode kánsòle, kánsòli, kɔ̀ɲinɛ, nkánsòle
aumône jága, jáka, sáraka, sárakafɛn, sárakati
auprès dáfɛ̀, dála
auprès de kɔ́rɔ
auréole nɔ́ɔrɔ
auréoler nɔ́ɔrɔ
Auréomycine Orewomisini, oreyomisini
auriculaire bólokɔnisinnaban, bólonkɔnisinnaban, sínnaban
aurore dùgusajɛ, dùgusɛjɛ, kɛ́nɛfara, kɛ́nɛjɛnda
aussi fána, fɛ́nɛ, fɔ́nɔ
aussitôt que bɛ́ɛ, dàma, dɔ́rɔn
Australie Ositarali, Ɔsitarali
autel jò
autel sacré ɲàna, ɲànan
auteur tìgi, wálebaa, wálebaga
auteur de mort violente kɛ́nɛkaraba
authentique hàkika, hàkika, hàlala, jɔ́njɔn, kɛ́nɛ, kɛ́nɛ, làkika, làkika, yɛ̀rɛyɛ̀rɛ
autobus kaare
autochtone dùgulen, yɛ̀rɛwolo
autocrate fàrawona, fàrawuna, fìrawuna
autodidacte yɛ̀rɛkalanden, yɛ̀rɛkalanna
autodidactisme yɛ̀rɛkalan
auto-ensemencé bána, bána, bánan, bánan, mána, mána, mánan, mánan
automobile móbili, mɔ́bili
automobile de type 2 CV Citroën bàabi, bàbi
automobiliste móbilibolila, móbilitigi
autorisation yàmari, yàmariya, yàmaru, yàmaruya
autorisation de partir lábilali, nábilali
autoriser dàŋaniya, yàafa, yàfa, yàmari, yàmariya, yàmaru, yàmaruya
autoriser le mariage kùnnasàgon
autorité húkumu, kùntigiya, ɲɛ́maaya, ɲɛ́mɔgɔya
autosuffisance sényɛrɛkɔrɔ
auto-suffisance yɛ̀rɛbɔ
autosuffisance sé-ń-yɛ̀rɛ̂-kɔ́rɔ
autour bíbi
autour de dáfɛ̀
autour gabar gèngerenin
autre dɔ́wɛrɛ, dɔ́wɛrɛ, wɛ́rɛ
autrefois fɔ́lɔ̀, fɔ́lɔ, fɔ́lɔfɔlɔ, gále, gále, gále, gálegale, gánni, kàkɔrɔ, kúnunkò, kúnunko
Autriche Otirishi, Otirisi
autruche kɔ̀nɔsògo, kɔ̀nɔsògonin, kɔ̀nɔsògonti, kɔ̀nɔsògoti
autrui wáli
aux paroles inintelligibles dágaran, dágwaran
aux pieds légers sènnandi, sènnandi
aux pieds tordus sèndu, sèndu
aux seins bien formés kɔ́gɔfa
aux yeux rouges ɲɛ́bilenkɔrɔ, ɲɛ́bilenkɔrɔ
auxiliaire dɛ̀mɛnan
auxiliaire verbal wáledɛmɛnan
aux-pieds-nus sènnakolon, sènnankolon
aval dìɲɛ, jɛ̀n
avaler fòron, kùnu, kùnun, lákùnu, lákùnun, nákùnu, nákùnun, ɲàko
avaler gloutonnement mɛ́lɛku, mɛ́lɛkun
avaler goulûment hɛ̀lɛmu
avance awansi
avancement táaɲɛ
avancer dèenkun, dèngu, dènkun, dɛ̀ɛnkun, jèenkun, jèngu, jènku, télun, térun, tóri
avancer dans le temps kɔ̀rɔbaya
avancer doucement sɛ̀ɛnsɛɛn, sɛ̀ɛnsɛn, sɛ̀nsɛ, sɛ̀nsɛn
avancer en âge kɔ̀rɔbaya
avancer lentement et de façon ondoyante kìirikaara, kìisikaasa, kìrikara, kìsikasa
avancer péniblement sɛ̀ɛnsɛɛn, sɛ̀ɛnsɛn, sɛ̀nsɛ, sɛ̀nsɛn
avant ɲá, ɲɛ́, ɲɛ́fɛmɔgɔ
avant de sá, sán', sánì, sánn', sánnì
avant que yànn', yànní
avant tout bá, bán, bánì, bánnì
avantageux ɲì, ɲìn
avant-bras bólokala, bólokan
avant-hier dóngò, dónkò, dónwò, kúnàsínì, kúnàsínì, kúnasiniwo, kúnasiniwo, kúnnàsínì
avare bàkiilu, bàkiilu, bàkilu, bàkilu, bólogɛlɛn, bólolango, bólolango, bólomagɛlɛn, bólomagɛlɛn, kúna, kúna, kúnaman, kúnan, kúnan, ɲɛ́nakuna, ɲɛ́nakunan, tɛ́gɛmagɛlɛn, tɛ́gɛmagɛlɛn
avare de nourriture nùgujugu
avarice bàkiluya, kúnaya, tɛ́gɛmagɛlɛya
avarice extrême jɔ̀ntɛya, jɔ̀tɛ
avarie cɛ́nda, tíɲɛda, tíyɛnda
avec fɛ̀, kɔ́kɔrɔ, n', ni, y', yé
avec décision càn
avec des sanglots bìlen, blèn
avec détermination cánkala, cánkalan
avec énergie káratata
avec fracas wábawu
avec fracas et subitement báwu
avec intensité bálawu, bárawu, bígibigi
avec précaution mɔ́rɔɲɔmɔrɔɲɔ
avec sa lame kìsɛma
avec souplesse cálawu, cálayi, cóloki, ɲɔ́ɔki, yálawu
avec tintement fúsanwu
avec violence gárawu
avenir dónkibaro, dónkibaru, ɲɛ́fɛko, síni, síni, sínimàsíni, sínin, sínin, síniɲɛsigi
avenir lointain dónjan
aventure bɛ̀nnsenma, bɛ̀nsenma
aventurier kùnfɛtɔ, sènfɛbila
aversion ɲígi, ɲígin, ɲúgu, ɲúgun
avertir jàasere, jàgasere, kàngarimadá, kànkarimadá, lásòmi, lásɔ̀mi, màsàra, násòmi, násɔ̀mi, sàra, sòmi, sɔ̀mi
avertissement jàasere, jàgasere, kàngarimadá, kànkaridakan, kànkarimadá, kànkarimadakan, nɔ̀bila, sàrankana, sàrankanna, sàrannani
aveu d'une faute jɔ̀nsɔnna
aveugle fíɲe, fíɲekɛ, fíɲetɔ, fíɲetɔ, fíyen, fíyenkɛ, fíyentɔ, fíyentɔ, fyén, fyénkɛ, fyéntɔ, fyéntɔ, mìsirimaa, mìsirimaan, mìsirimagan
aveugle aux yeux ouverts màsalenfiyen
aveugler fíɲeya, fíyenya, fyénya
aviculteur sɛ̀marala, shɛ̀marala, syɛ̀marala
aviculture sɛ̀mara, shɛ̀mara, syɛ̀mara
avide nàtaba
Avignon Awiɲɔn
avilir fásan, jáashi, jáasi, láafu, láfu, náfu
avilissement fásan
avion àwiyɔn, pánkurun, sánnakurun
avis bìsigi, fɛ̀ko, fɛ̀ta, hákilila, hákililata, hákilina, hákilinata, jàte, jàti, kɔ́nɔ, kɔ́nɔnata, kɔ́nɔta, míirila, míirilata, míirina, míirinata, mìsali, ɲá, ɲɛ́, ɲɛ́n, ɲɛ́na, ɲùmana, ɲùmanna
avis exprimé kúmakan
avitaminose fúlabana, fúlagan
avocat awoka, láfasalikɛla, náfasalikɛla, sòonadonbaa, sòonadonbaga, sòronadonbaa, sòronadonna, sùruɲalidonbaga
avoir confiance lèmineya, lìmaniya
avoir de belles proportions dálakɛnyɛ, dálakɛɲɛ
avoir de la chance gàrijɛgɛ, gàrijigɛ, gàrisɛgɛ, gàrisigɛ, gɛ̀rɛjigɛ, gɛ̀rɛsɛgɛ
avoir de la graisse kɛ́, kɛ́n
avoir de la quiétude máfanciya
avoir des égards dànsìgi
avoir des enfants dénbaya
avoir des hoquets hèbehu, hébeku
avoir des nouvelles lákodɔn, nákodɔn
avoir des points tómitomi
avoir des pustules kùru-kùru
avoir des soubresauts mɛ̀lɛkɛmɛlɛkɛ
avoir des soupçons sòmi, sɔ̀mi
avoir du chagrin hámi
avoir du temps libre làafiya, làfiya, làfya
avoir envie làfe
avoir envie de vomir tàsali, tàsari, tɛ̀sɛri, tɛ̀sɛyin, tòseri, tòsɛri
avoir faim kɔ́ngɔ
avoir gratitude wáleɲumandɔn
avoir hâte téli, téli, télin, télin, tɛ́li, tɛ́li
avoir honte jɔ̀n, kùnmasùli, kùnmasùuli, màlo, màloya, ɲɛ́màlo, wàyiba
avoir insomnie ɲɛ́jo
avoir l'habitude dèli, dɛ̀li
avoir l'occasion de rencontrer sòmi, sɔ̀mi
avoir la chair de poule kùnmasicɛ̀
avoir la guigne kùnnangoya
avoir la nausée ɲígi, ɲígin, ɲóro, ɲóron, ɲúgu, ɲúgun
avoir la situation en mains kótigiya
avoir le hoquet yègentu, yègeru, yèkentu, yèkere
avoir le temps màsɔ̀rɔ
avoir le temps de lásɔ̀rɔ, násɔ̀rɔ
avoir les yeux fatigués ɲɛ́wusu
avoir lieu b', bɔ́, k', kɛ́
avoir peur cógori, jítɔya, síran, tàmaki, tànbaki, yáranyaran, yílanyilan, yíranyiran
avoir pitié híinɛ, hínɛ, láhinɛ, màkári, màɲúma, màɲúman, náhinɛ
avoir pitié à láhinɛ, náhinɛ
avoir pour cause báman, bánban
avoir un accouchement facile wɔ̀ɔlɔ
avoir un posture sociale solide gírin, grín
avoir une démarche lourde lògorilogori
avoir une femme et des enfants dénbaya
avoir une grande postérité kɔ́lɛtigiya
avoir vent sòmi, sɔ̀mi
avorter wèleku, wɔ̀lɔwɔlɔ, wɔ̀rɔwɔrɔ
avorton dísirɔden, fírɔ, màatɔ, mɔ̀gɔtɔ, wɔ̀lɔwɔlɔden, wɔ̀rɔwɔrɔ
avouer dɔ̀, f', fɔ́, jɔ̀
avouer des crimes de sorcellerie fóronto, wórondo, wóronto
avril áwirili
ayant force occulte ɲàmama, ɲàmatɔ
ayant oreilles túloma
ayant propriétaire tìgima
ayant un motif dàliluma, dàluma
ayant une position sociale forte gírin, grín
ayant une solution dàliluma, dàluma
Azadirachta indica màlijirinin
Azanie Azani
Azawad Azawadi
Azhar Azari
azithromycine azitoromisini
azote azɔti